Nya handböcker bidrar till att lösa och åtgärda problem med inomhusklimat

Utgivningsdatum 9.11.2023 8.30 | Publicerad på svenska 29.1.2024 kl. 16.11
Pöydällä paperipino ja sekalaista konttoritavaraa.
Kuvituskuva: Bing Image Creator

De handböcker som utarbetats inom programmet Sunda lokaler 2028 hjälper beställaren att reda ut och åtgärda problem med inomhusklimat samt att förstå och tillämpa den avtalsteknik som hänför sig till dem.

Handboken om hur man löser problem med inomhusklimat handleder beställaren i att med hjälp av en klar och systematisk handlingsmodell hantera problem med inomhusklimat som förekommer i byggnader. Handboken riktar sig till byggnaders ägare, disponenter och personer som ansvarar för underhåll av byggnader och som agerar som beställare i samband med utredning och renovering som gäller problem med inomhusklimat i byggnader.

I handlingsmodellen beskrivs beställarens uppgifter i olika skeden av lösningen av inomhusklimatproblem, såsom när problemen utreds, när de korrigerande åtgärderna bedöms, planeras och genomförs samt i säkerställandet av kvaliteten på inomhusklimatet i byggnaden efter renoveringarna.

Syftet med handboken om hur man löser problem med inomhusklimat och om avtalsfrågor är att hjälpa personer som bor i småhus och konsumenter som saknar tidigare erfarenhet inom byggbranschen i att förstå och tillämpa avtalsteknik som hänför sig till renoveringar i samband med inomhusklimat. I handboken granskas ansvar och skyldigheter för parterna i renoveringar som gäller inomhusklimat samt hur dessa ansvar och skyldigheter inverkar på avtal om renoveringar i samband med inomhusklimat.

Exempel förtydligar beställarens uppgifter

De olika stegen i handlingsmodellen och beställarens uppgifter har förtydligats i handboken om hur man löser problem med inomhusklimat med hjälp av fyra olika typer av problemfall som gäller inomhusklimat. Huvudvikten ligger på offentliga och privata service- och kontorsbyggnader samt bostadsaktiebolag. Handboken kan dock även tillämpas vid lösning av inomhusklimatproblem i småhus.

I handboken om hur man löser problem med inomhusklimat och om avtalsfrågor granskas skeden i ett renoveringsprojekt från utredning av ingångsdata fram till garantitiden. I handboken finns tips om konkurrensutsättning av experter och entreprenörer som deltar i renoveringarna som gäller inomhusklimat samt för att ingå avtal. Exemplen kan i tillämpliga delar användas vid inomhusluftsrenoveringar inte endast i småhus utan även i små husbolag.

Handlingsmodellen är uppdelad i fem huvudsteg

Den handlingsmodell för att lösa problem med inomhusklimat som presenteras i handböckerna är uppdelad i fem huvudsteg som har publicerats i Arbetshälsoinstitutets anvisning för bedömning av den hälsomässiga betydelsen i inomhusluftsituationer (Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa, 2022). De två första stegen i handlingsmodellen utgörs av underhållsåtgärder, lägesbedömning och utredningar enligt handlingsmodellen för lösande av inomhusklimatproblem. De tre sista huvudstegen utgörs av korrigerande åtgärder enligt handlingsmodellen samt av uppföljning. Mellan huvudstegen genomförs en konkurrensutsättning och avtal ingås med den instans eller de instanser som genomför steget. Innehållet i de fem huvudstegen och beställarens uppgifter i de olika stegen beskrivs i detalj i handboken om hur man löser problem med inomhusklimat. I handboken om avtalsfrågor har stegen behandlats med tanke på renoveringsprojekt.

I större objekt, till exempel offentliga byggnader, hör det till normalt underhåll av byggnaden att upprätthålla ett av beställaren organiserat system för anmälning av skador och avvikelser samt att vidta fastighetsförvaltningsåtgärder i anslutning till anmälningarna. Vid behov utreds orsaken till problem med inomhusklimat genom närmare konditionsundersökningar och läget bedöms i en multiprofessionell inomhusluftgrupp. Under utredningsskedet godkänner och granskar beställaren tillsammans med inomhusluftgruppen planerna som gäller undersökningarna samt de slutsatser och renoveringsrekommendationer som utarbetats på basis av undersökningarna. Beställaren väljer ett renoveringsalternativ som stöder byggnadens planerade livslängd bland de renoveringsalternativ som renoveringsplaneraren har gjort upp. I små husbolag är processerna enklare och vanligen inrättas till exempel inte en separat inomhusluftgrupp.

Under renoveringsskedet skaffar beställaren vid behov bygglov, svarar för fastställandet av målen för och omfattningen av planeringen och för att ingångsdata för planeringen har utretts med tillräcklig noggrannhet och omfattning. Beställaren ska i samarbete med externa övervakare och sakkunniga säkerställa att genomförandet iakttar avtalet och slutresultatet uppfyller målen. Under uppföljningsskedet ansvarar beställaren för genomförandet av den uppföljningsplan som utarbetats för renoveringen samt för att byggnaden underhålls enligt planerna.

Avtal och lagar avgör hur förpliktande roller och uppgifter är

Undersökningar, planering och renoveringar regleras till många delar av lagar och förordningar som beställaren ska beakta när hen börjar ett projekt och beställer arbete. I renoveringar för inomhusklimat deltar flera olika aktörer i olika skeden av renoveringsprojektet. Hur förpliktande parternas roller och uppgifter är beror på om det behövs bygglov för projektet. Hur förpliktande lagar och förordningar är påverkar däremot vem som kan vara verksam i rollerna och hurdana behörigheter som krävs av personerna. Avtalsförhållanden och -villkor fastställer ansvar och skyldigheter för parterna i renoveringar för inomhusklimat. Särskilt i småhus, där beställaren inte nödvändigtvis är yrkesutbildad inom byggnadsbranschen, är det viktigt att förstå och internalisera de ansvar och skyldigheter som inte kan överföras genom avtal från den som börjar byggprojektet.

Beställaren bör välja byggnadens renoveringssätt och renoveringarnas omfattning med beaktande av byggnadens planerade livscykel och fastighetsstrategi. Valet av renoveringssätt påverkar inte bara inomhusklimatets kvalitet och byggnadens livscykel utan även kostnaderna för renovering och underhåll av byggnaden samt lokalernas användbarhet och energieffektivitet.

Mer information: Katja Outinen, projektchef, programmet Sunda lokaler 2028, tfn 0295 250 323, katja.outinen[at]gov.fi, Veli-Matti Pietarinen, specialsakkunnig, Ramboll Finland Ab, tfn 040 486 5175, veli-matti.pietarinen[at]ramboll.fi och Kiia Miettunen, teamledare, Sweco PM Oy, tfn 040 709 5582, kiia.miettunen[at]sweco.fi

 

VNK008:00/2018