Långsiktiga investeringsprogram

Om bedömningen av byggnadernas konditionsklass gjorts korrekt och byggnaderna sköts och underhålls väl, borde inga akuta problem med inomhusluften ställa det långsiktiga investeringsprogrammet på ända.

Med utgångspunkt i servicenätsplaneringen, lokalprogrammet och portföljuppdelningen utarbetas kommunens långsiktiga investeringsprogram – för åtminstone tio år framåt, helst för en ännu längre tid. Investeringsprogrammet ses över årligen i samband med budgetprocessen.

Det rekommenderas att man gör upp en tabell över byggnaderna, deras underhållskostnader (interna hyror) och investeringar med kostnadskalkyler. Tidpunkterna för investeringarna kan bestämmas preliminärt utifrån beräkningen av konditionsklass, konditionsbedömningarna och konditionsundersökningarna, och dessutom bör man ta hänsyn till tidpunkterna för de investeringar som behövs för tjänsterna.

Investeringarnas effekter på underhållskostnaderna och de interna hyrorna kan också preliminärt beräknas och införas i tabellen, så att deras effekter på driftsekonomiutgifterna blir tydliga och man kan bedöma om investeringarna är förnuftiga med tanke på de totala kostnaderna för tjänsterna.

När investeringarna definieras på ovan beskrivna sätt leder det ofta till att investeringarna koncentrerar sig till de första åren av programperioden. Därför finns det skäl att för kommunens investeringar fastställa en ekonomisk bärkraft till vilken investeringarna ska anpassas genom att dela upp dem över tid. Vid behov kan man för nödvändiga investeringar använda olika former av lokalägande och -förvaltning samt olika sätt att genomföra investeringarna.

Investeringarna är starkt kopplade till den kommunala budgetprocessen. Det är vanligt att investeringarna godkänns för budgetåret och för de två till tre följande åren under budgetperioden.  I praktiken borde investeringarna inplaneras över minst en tioårsperiod efter budgetåret, så att de långsiktiga effekterna av investeringarna på den kommunala ekonomin skulle framgå bättre.

Ett investeringsprogram och en renoveringsplan som görs upp för en lång tidsperiod och håller hög kvalitet utgör också ett stöd för behovsutredningar i samband med enskilda bygg- och renoveringsprojekt.  

Viktigt

  • I investeringsprogrammet behandlas systematiskt kommunens hela fastighetsbestånd.

  • Investeringsprogrammet beaktar portföljuppdelningen i lokalprogrammet.

  • För att inga förhastade åtgärder ska vidtas bör också mindre renoveringar grunda sig på investeringsprogrammet och den långsiktiga renoveringsplanen.

  • Investeringsprogrammet bör uppdateras regelbundet.

  • Investeringsprogrammet grundar sig på korrekta observationer av fastigheterna och genomförda konditionsbedömningar och konditionsundersökningar. 

Länkar till mer material