Konditionsgranskare

Konditionsgranskare

I saneringsprojekt ansvarar en konditionsgranskare för genomförandet av konditionsundersökningar i samarbete med saneringsprojekterarna. En konditionsundersökning kräver alltid specialkompetens. Specialkompetensen kan bestå av kunskaper om fukt och konstruktioner, inomhusluftsfrågor eller fastighetsteknik, beroende på vilket slags byggprojekt det är frågan om. Konditionsundersökningen kan gälla till exempel konstruktioner, fastighetsteknik eller skadliga ämnen. Vid val av konditionsgranskare bör man beakta kompetens och kunnande, så att de rätta faktorerna undersöks i objektet och så att undersökningarna uppfyller de allmänna kraven på projektet. 

Experter på hälsoriktigt byggande, experter på inomhusluft och konditionsgranskare med kunskap om fuktskador

Undersökningar av byggnaders skick utförs också av experter på hälsoriktigt byggande, experter på inomhusluft och konditionsgranskare med kunskap om fuktskador. Dessa experter kan stödja myndigheternas hälsoskyddstillsyn i bostäder eller andra vistelseutrymmen. I synnerhet vid saneringar relaterade till inomhusluften ska beställaren anlita en kompetent sakkunnig genast när projektet börjar. En expert på hälsoriktigt byggande tar reda på de grundläggande orsakerna till problemet med inomhusluften, kontrollerar att de rätta saneringsåtgärderna utförs och övervakar saneringen. Denna expert sköter ofta också kommunikationsrelaterade uppgifter.

Vilka kompetenskrav som ställs på experter på hälsoriktigt byggande, experter på inomhusluft och konditionsgranskare med kunskap om fuktskador anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga.

Viktigt

  • Beställaren ska göra det möjligt för konditionsgranskaren att ha ett nära samarbete med saneringsprojekterarna.

God praxis

  • I saneringar som gäller inomhusluften är konditionsgranskaren involverad från och med projekteringsfasen ända till mottagningen av projektet.

  • Lokalanvändarna ska informeras om de undersökningar av byggnadens skick som ska utföras och om resultaten av dem. 

Länkar till mer material