Förvaltning av fastighetsbestånd

Fastighetsunderhållet ska vara i balans med tillhandahållandet av tjänster och en hållbar kommunekonomi.

Kommunernas uppgift är att ordna tjänster för sina invånare. För att kunna producera och organisera tjänsterna behöver kommunerna olika resurser, såsom personal, maskiner och utrustning och lokaler samt andra stödtjänster och material. Lokalerna inklusive de tjänster som tillhandahålls i lokalerna är en central stödtjänst och resurs i produktionen av alla kommunala tjänster. 

För att det ska vara möjligt att hantera helheten krävs att servicenäten och behoven relaterade till organiseringen av tjänsterna identifieras och att det sker en kontrollerad samordning med lokallösningarna. 

Problem relaterade till fel och olägenheter kopplade till inomhusluften samt andra problem som är relaterade till byggnadernas livscykel kan förebyggas bäst genom optimering av lokalbeståndet så att det motsvarar servicebehovet. Lokalbeståndet bör också förnyas och underhållas systematiskt.

När det gäller principerna och hierarkin inom den strategiska utvecklingen av lokalbeståndet är beslutsfattarnas roll huvudsakligen att ta fram strategiska riktlinjer, det vill säga kommunens strategi, serviceprogram och servicenät. De operativa aktörerna i fråga om lokalbeståndet i sin tur ska genomföra de strategiska riktlinjerna.

Inom fastighetsförvaltning avses med genomförande av strategiska riktlinjer bland annat att ett lokalprogram utarbetas och att man i samband med detta uppdelar fastighetsegendomen på portföljer, utarbetar ett investeringsprogram samt sköter och underhåller fastighetsbeståndet proaktivt. Kommunens strategi, serviceprogram, servicenät och lokalprogram är viktiga i den systematiska förvaltningen av fastighetsbeståndet.

Principer och hierarki för den strategiska utvecklingen av lokalbeståndet. Källa: Harkittua omistajuutta toimitiloihin, Esko Korhonen ja Jussi Niemi, Suomen Kuntaliitto, 2016.

Länkar till mer material