Särdrag hos byggprojektets faser

Ett byggprojekt består av olika faser, vars antal ofta beror på hur omfattande projektet är och hur det genomförs. Faser i byggprojekt:

  • behovsutredning
  • projektplanering
  • förslagsplanering
  • generalplanering
  • byggprojektering
  • byggande
  • ibruktagande
  • garantitid.

Normalt börjar ett byggprojekt med projektplanering, därefter följer byggprojektering och slutligen byggfasen. Varje byggfas har sina egna uppgifter och var och en av dem bidrar till ett framgångsrikt genomförande av projektet.

I planeringsfasen gäller det att beakta att olika planeringsområden och -faser är beroende av varandra. I planeringsschemat bör beställaren beakta att i synnerhet byggprojekteringen ska göras proaktivt förhållande till den övriga planeringen. På de övriga planeringsområdena måste man vara beredd på att ändra planerna och anpassa dem till huvudplanerna. Det är i synnerhet viktigt att beakta mellanetapper och deras tidsscheman i tidsschemat för planeringsfasen.

Mer information

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.