Beredskap för problem med inomhusluften

Organisationen bör vara förberedd på att frågor som gäller inomhusluften kan bli aktuella. Att hantera dessa frågor kräver arbetstid och eventuellt också arbetsinsatser från många olika personer, i synnerhet när problemen är omfattande. Om man för hanteringen av frågor som gäller inomhusluften inte har avsatt tillräckligt med personresurser och arbetstid eller tillräckliga ekonomiska möjligheter att agera, försvåras hanteringen av frågorna och behoven hos dem som använder lokalerna beaktas inte tillräckligt väl. Otillräckliga resurser kan leda till att hanteringen av och ingripandet i frågorna fördröjs och att otillräckliga åtgärder vidtas.

Kompetens och kunskapsresurser

Även om många frågor relaterade till inomhusluften kan hanteras väl av experter inom olika områden som har basfärdigheter uppstår det ibland situationer där det behövs specialkompetens i någon fråga. Specialkompetens kan behövas vid undersökning av situationen, vid byggande av samarbete och vid kommunikation. De kommuner som har rekryterat en eller flera experter inom området för att samordna inneluftsfrågor har upplevt att de förmått hantera dessa situationer bättre än tidigare.

Ekonomiska resurser

När beslut fattas om ekonomiska resurser bör man komma ihåg att utan tillräckliga ekonomiska resurser är det inte möjligt att genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga och utreda olägenheter i fråga om inomhusluften. De ekonomiska resurserna för förebyggande arbete är kopplade till resurserna för systematisk fastighetsförvaltning. Resursbehov i samband med fel, skador och upplevda olägenheter är ofta akuta och oväntade. Även för dessa situationer bör det, till en viss överenskommen gräns, finnas tillräckliga ekonomiska möjligheter att vidta omedelbara utredningar och reparationer.

Viktigt

  • Det säkerställs att det finns kompetens och ekonomiska resurser för att ta hand om frågor som gäller inomhusluften. 

God praxis

  • En expert på inneluftsfrågor samordnar dessa frågor. 

  • Kommunens kompetensresurser kompletteras genom ramavtal, bland annat när det gäller konditionsundersökningar och små underhålls- och reparationsåtgärder 

  • De som har hand om inneluftsfrågor har befogenhet att självständigt beställa nödvändiga ytterligare undersökningar och små underhålls- och reparationsåtgärder till en viss överenskommen gräns.