Användning av fastigheter

Att en fastighet och dess lokaler används på rätt sätt är av mycket stor betydelse när det gäller att uppnå en god inomhusluft. Både användarna och fastighetsskötarna ska ges instruktioner om hur lokaler och system ska användas.

I många kommuner har lokalcentralen publicerat instruktioner för lokalanvändare. Fastighetsägaren kan ge användaren instruktioner om användningen, till exempel med en broschyr som delas ut i lokalerna, med information om bland annat städbarhetens betydelse och med råd om placering av lösa möbler, om inredning och om gröna växter. Till exempel gröna växter ökar trivseln, men växter i mulljord kan också försämra luftkvaliteten inomhus. Lösa mattor i sin tur kan försvåra städningen.

I instruktionerna kan man också informera om hur de tekniska systemen fungerar och vad de kräver för att fungera, såsom att man i lokaler med deplacerande ventilation ska hålla området framför radiatorer och tilluftsdon fritt. I många kommuner har lokalcentralen publicerat instruktioner för lokalanvändare.

Om det i en fastighet finns system som kräver speciell kompetens bör lokalanvändarna och fastighetsskötarna vara medvetna om det. Användarna ska också gärna känna till för vilka ändamål olika lokaler är planerade och vad som ligger till grund för dem. Det är inte nödvändigtvis så att alla lokaler lämpar sig för det som användaren ämnar använda dem till. Innan man börjar använda en lokal för ett nytt användningsändamål bör man därför kontakta den som ansvarar för fastigheten, så att denne kan beakta lokalanvändarens behov på bästa möjligt sätt. Att till exempel i ett daghem börja använda ett förråd för vistelse skulle inte vara bra, eftersom luftmängderna ofta är otillräckliga i sådana utrymmen. Problem kan också uppstå om man ökar antalet personer som vistas i en lokal, varför man innan något sådant beslut fattas bör diskutera saken med fastighetsägaren.

God praxis

  • Lokalerna utrustas med skyltar som anger exempelvis för hur många personer luftmängderna är dimensionerade.

  • Användarna ges instruktioner om vad de tekniska systemen kräver för att fungera, till exempel om skyddsavstånd framför tilluftsdon i ett deplacerande ventilationssystem.

  • Man håller aktivt kontakt med användarna. Det ordnas till exempel ett möte med lokalanvändarna två gånger per år.

  • Användarna av fastigheten informeras tydligt om hur man exempelvis ser till att luftmängderna är tillräckliga om lokalerna används kvällstid.

  • För speciallokaler, såsom slöjdsalar, bör det finnas ett rumskort med instruktioner om nivån på städningen av rummet och om ansvaret för städningen.