Projekterare och konstruktörer

Byggprojekterare

En byggprojekterare utformar en byggnadshelhet enligt krav som överensstämmer med beställarens mål. Byggprojekteraren ansvarar för projektets arkitektoniska slutresultat och för integreringen av byggnaden i omgivningen. I byggprojekteringen bör man beakta särskilt beställarens krav i fråga om livscykel och funktion.

Konstruktörer

En konstruktör ansvarar för konstruktionen av stommen och konstruktioner för byggnader. När det är frågan om nybyggnation och tillbyggnad innefattar konstruktionsarbetet ofta även byggnadselement. Men när det gäller avtal är konstruktionen av element alltid ett separat uppdrag. Beställaren ska redan i början av projektet beakta hur elementplaneringen inverkar på tidsplanen och tilldela resurser för arbetet. I renoveringsprojekt är konstruktörens roll stor när det gäller att skaffa utgångsdata och programmera konditionsundersökningar. Konstruktören utför ofta, särskilt i mindre projekt, även uppgifter som hör till en byggnadsfysikalisk projekterares ansvarsområde.

Byggnadsfysikaliska projekterare

En byggnadsfysikalisk projekterare ansvarar för byggnadsfysikalisk och fuktteknisk projektering av objekt. Med byggnadsfysikalisk projektering avses projektering av den värme-, fukt-, ljud- och vibrationstekniska funktionen i byggnader, konstruktioner och system. I konventionella eller mindre projekt slår man ofta samman den byggnadsfysikaliska projekterarens uppgifter med konstruktörens uppgifter. Men i dessa projekt består projekteringen ofta av endast enkel byggnadsfysikalisk projektering. I krävande projekt bör en kompetent byggnadsfysikalisk projekterare anlitas. Den byggnadsfysikaliska projekteraren hjälper ofta till vid bedömning av risker relaterade till fukt och risker i uttorkningsfasen.

I de mest krävande projekten ska man anlita en byggnadsfysikalisk projekterare. 

Fuktsaneringsprojekterare

I markanvändnings- och bygglagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den finns bestämmelser inte bara om byggnadsfysikalisk projektering utan också om projektering av fuktskadesaneringar. Det rekommenderas att en projekterare med expertis inom fuktskadesanering anlitas i särskilt eller exceptionellt krävande objekt som ska saneras på grund av fukt- och mögelskador och där skadorna är omfattande eller där saneringen kräver en betydande ändring av konstruktioners fuktfysikaliska funktion. I exceptionellt krävande saneringsobjekt kan det trots en tidigare sanering finnas omfattande fukt- och mögelskador i konstruktionerna eller så är det nödvändigt att säkerställa konstruktionernas fuktfysikaliska funktion med speciella tekniska system eller metoder. Det kan eventuellt också ställas exceptionella krav på projekteringen på grund av byggnadens användningsändamål, målnivån för inomhusklimatet eller någon annan egenskap. Den byggnadsfysikaliska projekteraren kan också fungera som fuktsaneringsprojekterare.

Geoprojektörer

En geoprojektör ansvarar för anpassningen av markens och berggrundens beteende till geokonstruktionerna på ett sådant sätt att även överbyggnaden fungerar på planerat sätt. I renoveringsprojekt bör man på förhand bedöma om det i projektet behövs en geoprojektör.

Fastighetstekniska projekterare

I ett byggprojekt ansvarar de fastighetstekniska projekterarna för projekteringen av de fastighetstekniska systemen och för uppfyllandet av kraven på systemen. Projekteringen gäller huvudsakligen värme-, ventilations-, kyl-, el- samt vatten- och avloppssystem. I byggprojekt ingår separata avtal om projektering av byggnadsautomation.

Externa granskare av planer

I särskilt krävande objekt anlitas en extern granskare av planerna. Till granskarens uppgifter hör att granska planerna och utförandet av det specifika området och att övervaka utförandet i de mest krävande objekten. Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva att en extern granskare anlitas eller så kan beställaren frivilligt göra det i krävande objekt för att hantera riskerna. Det är viktigt att behovet av en extern granskare identifieras i ett så tidigt skede som möjligt och att den tid som granskningen tar beaktas i byggprojektets tidsplan.

Viktigt

  • I byggprojektet identifieras behovet av expertis inom olika projekteringsområden. 

  • Projekterarna känner till beställarens förfaranden. 

  • I de mest krävande projekten bör man anlita en byggnadsfysikalisk projekterare, i synnerhet om det är frågan om ett projekt där man åtgärdar problem med inomhusluften. 

God praxis

  • Långsiktigt samarbete och ramavtal förbättrar kvaliteten på projekteringsarbetet. 

  • För projekterarna utses ersättare som kan fortsätta projekteringsarbetet i projektet i exceptionella situationer. 

Länkar till mer material

Mer information

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016. (på finska)