Inneluftsgrupper

En inneluftsgrupp kan fungera både som forum för behandling av inneluftssituationer och som samordnare av förebyggande verksamhet.

Det är viktigt att kommunerna inrättar en inneluftsgrupp som samordnar och utbyter information om dessa frågor och hanteringen av dem. Arbetsgruppens uppgift består vanligtvis till största delen av vägledning, såsom att utarbeta utrednings- och kommunikationsinstruktioner, att utbilda och att övervaka processer.

Arbetsgruppen ska gärna ta fram och införa en handlingsmodell för hantering av problem med inomhusluften. Handlingsmodellen förenhetligar och underlättar hanteringen av fall och kan ge extra stöd till exempel i en krissituation. När handlingsmodellen, som ska styra processen, tas fram bör man beakta också synvinklar och behov hos användarna. När det gäller daghem och skolor är det viktigt att lyssna på barnens föräldrar. Handlingsmodellen ska godkännas av kommunens förtroendeorgan, varvid även förtroendepersoner blir engagerade.

Vid behov inrättas dessutom arbetsgrupper för utredning av utmanande problem med inomhusluften i enskilda objekt. Dessa arbetsgruppers uppgift är att planera och samordna processen vid hantering av problemen och att bedöma resultaten av utredningar inklusive nödvändiga åtgärder. I allmänhet sköter arbetsgruppen planeringsuppgifter och sörjer för kommunikationen till de olika parterna under processen. Det är bra att utse en kommunikationsansvarig i gruppen.

Medlemmar i inneluftsgrupper

Inneluftsgrupper har företrädare för olika aktörer och arbetar multiprofessionellt. Representanter kan bland annat utgöras av

 • en representant för fastighetsägaren
 • en representant för ledningen
 • en representant för personalen
 • en representant för arbetarskyddet
 • en representant för hälsovården
 • en representant för utredningens beställare
 • en expert som leder utredningen
 • en representant för lokalanvändarna
 • andra relevanta experter.

Med tanke på inneluftgruppens verksamhet är det viktigt att en part som ansvarar för resurserna och verksamhetsförutsättningarna för renoveringen deltar.

Viktigt

 • Arbetsgruppen ska gärna ta fram och införa en handlingsmodell för hantering av problem med inomhusluften.

 • En inneluftsgrupp som tillsätts för ett enskilt objekt sköter informationsutbyte, riskkommunikation och dokumentation relaterad till utredningen av problemen med inomhusluften under hela processen.

 • Om det på arbetsplatsen finns kommunikationsexperter är det önskvärt att dessa deltar i gruppens arbete. 

God praxis

 • En god praxis i hanteringen av problem med inomhusluften är att lokalanvändarna är representerade i inneluftsgruppen.

 • Gruppen besöker objektet för att granska läget.

 • Gruppen behandlar frågor som rör inomhusluften inte bara på sina möten utan också i anknytning till det normala dagliga arbetet.