Behovsutredning som grund för byggande

Byggandet bör utgå från behoven och användarna.

Ett byggprojekt blir aktuellt när man identifierat ett lokalbehov som beror på att en verksamhet vuxit eller förändrats eller på att ny verksamhet tillkommit. Ett projekt kan också bli aktuellt om en konditionsundersökning visat att det finns behov av en renovering eller om det konstaterats problem med inomhusluften. Att identifiera lokalbehov och att besluta om byggprojekt hör till verksamhetsplaneringen.

Ofta leder renoveringar som utförs vid rätt tidpunkt och som är förebyggande till bättre resultat när det gäller kvalitet och kostnad än akuta renoveringar. Akuta renoveringar kan dock aldrig undvikas helt. För att undvika större konsekvenser bör beställaren handlingskraftigt ta itu med akuta renoveringsbehov, även om de inte ingår i lokalprogrammet.

För att få ett underlag för projektplaneringen görs en behovsutredning i vilken man motiverar behovet av projektet, beskriver de lokaler som behövs, undersöker tillgängliga alternativ för att tillgodose lokalbehovet och bedömer olika lösningars lämplighet i lokalprogrammet.

Det dokument där resultaten av denna utredning redovisas kallas här behovsutredning. Om man beslutar att genomföra projektet styr behovsutredningen det fortsatta arbetet enligt den valda lösningen, och de bedömningar som behovsutredningen innehåller i fråga om projektets omfattning, kvalitet, kostnader och mer exakta tidpunkter ger ramarna för projektet.

Behovsutredningens omfattning och form kan variera mycket beroende på behovet, komplexiteten och projektets omfattning. Vid akuta små renoveringar behöver behovsutredningen inte vara särskilt omfattande – men den bör i alla fall utföras. Följande steg i byggprocessen efter behovsutredningen är naturligtvis projektplaneringsfasen.

Viktigt

  • I behovsutredningen motiveras byggprojektets nödvändighet.
  • Kostnaderna för behovsanalysen kan uppgå till så mycket som 70 procent av kostnaderna för hela byggprojektet.
  • När ett byggprojekt som skjutits upp ska börja genomföras är det viktigt att kontrollera att behovsutredningen fortfarande är aktuell.

God praxis

  • Behovsutredningen fogas till lokalprogrammet och fastighetsstrategin.
  • Den långsiktiga renoveringsplanen används som stöd vid behovsutredningen.