Tarveselvitys rakentamisen perusteena

Rakentamisen tulee olla tarvelähtöistä ja käyttäjäkeskeistä.

Rakennushanke tulee ajankohtaiseksi, kun todetaan toiminnan kasvusta tai muutoksesta tai uuden toiminnan synnystä aiheutuva tilantarve. Rakennushanke voi tulla ajankohtaiseksi myös kuntotutkimuksista todettujen korjaustarpeiden tai todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Tilantarpeen toteaminen ja rakennushankkeesta päättäminen on osa hallinnonalan toiminnan suunnittelua. Usein oikea-aikaisilla ja ennakoitavilla korjaustoimenpiteillä päästään laadullisesti ja kustannuksiltaan parempaan lopputulokseen kuin akuuteissa korjauksissa. Akuuteilta korjauksilta ei voida kuitenkaan koskaan kokonaan välttyä. Tilaajan tulee myös tarttua rohkeasti toimitilaohjelmansa ulkopuolisiin äkillisiin korjaustarpeisiin suurempien seuraamusten estämiseksi. 

Hankesuunnittelun pohjaksi tehdään tarveselvitys, jossa perustellaan hankkeen tarpeellisuus, kuvataan tarvittavat tilat, tutkitaan tilantarpeen tyydyttämisen vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen sopivuus toimitilaohjelmaan. Asiakirjaa, jossa selvityksen tulokset esitetään, nimitetään tässä tarveselvitykseksi. Jos hankkeeseen päätetään ryhtyä, tarveselvitys on valitun ratkaisun osalta ohjeena jatkotyöskentelylle ja siinä esitetyt hankkeen laajuutta, laatua, kustannuksia ja tarkempaa ajoitusta koskevat arviot määrittelevät hankkeen puitteet. 

Tarveselvityksen laajuus ja muoto voivat vaihdella paljonkin riippuen hankkeen tarpeesta, monimutkaisuudesta ja laajuudesta. Akuuteissa pienissä korjauksissa tarveselvitys voi olla hyvinkin suppea - tosin silloinkaan tarveselvitysvaihetta ei tule jättää väliin. Tarveselvityksestä siirrytään rakentamisprosessissa luonnollisesti hankesuunnitteluvaiheeseen.

 

Tärkeää

  • Tarveselvityksessä perustellaan rakennushankkeen tarpeellisuus.
  • Tarveselvitys voi määrittää jopa 70 % rakennushankkeen kustannuksista.
  • Tarveselvityksen ajantasaisuuden tarkastelu siirtyneissä rakennushankkeissa.

Hyvät käytännöt

  • Tarveselvitys on liitetty toimitilaohjelmaan ja kiinteistöstrategiaan.
  • Tarveselvityksen tukena käytetään pitkän aikavälin korjaussuunnitelmaa.