Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen

Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde. Vaihe alkaa rakentamisen valmistelulla. Tilaajan tulee varmistaa, että urakoitsijalla on riittävästi aikaa rakentamisen valmisteluun. Tilaaja myös huolehtii, että urakoitsijalla on käytettävissään aikataulun mukaiset valmiit suunnitelmat. Rakentamisen aloittaminen puutteellisilla suunnitelmilla ei ole suositeltavaa. Aikataulumalleja, joissa suunnittelua tehdään vaiheittain työmaan ollessa käynnissä, tulee käyttää hyvin harkiten.

Työmaan aloitusvaiheessa on tärkeää perehdyttää työntekijät rakentamiskohteeseen, työmaan työturvallisuuteen ja kosteudenhallintaan. Sekä työturvallisuus- että kosteudenhallinta-asioihin on tarjolla kaupallisia koulutus- ja perehdytyskursseja. Lisäksi monilla urakoitsijoilla on omia käytäntöjä perehdytykseen. Perehdytyksessä on tärkeää keskittyä yleisten turvallisuus- ja kosteudenhallintateemojen lisäksi kyseisen työmaan toimintatapoihin.

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta on merkittävä osa rakentamisvaihetta. Työmaan kosteudenhallintaa suunniteltaessa kartoitetaan kosteusriskit, tehdään kuivumisaika-arvioita ja arvioidaan työmaan aikaisia olosuhteita (sääolosuhteet, työmaan olosuhteet). Ennen rakennustyön aloitusta on laadittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Kosteudenhallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta. Suunnitelma sisältää myös toimenpiteet, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan. Yleensä työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laadinnasta vastaavat yhdessä vastaava työnjohtaja ja kosteudenhallintakoordinaattori.

Työmaavaiheen aikana rakennuskosteuden ja rakenteissa olevan kosteuden kuivumiseen tulee kiinnittää huomiota. Kosteuden ja rakennuskosteuden kuivumisasteen tulee mahdollistaa rakenteiden päällystäminen. Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee valvoa, että rakenteiden kuivuminen etenee kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti. Kuivumisaikalaskelmia tarkasteltaessa on oleellista kiinnittää huomiota työmaan toteutuneisiin kuivumisolosuhteisiin. 

Muutosten hallinta

Rakentamisen aikana tehdyt muutokset ovat suuri riski hankkeen laadulliselle onnistumiselle. Rakennushankkeessa tulee olla määritelty muutostenhallintaprosessi. Pahimmillaan muutos heikentää laatua selvästi, parhaimmillaan se laskee kustannuksia ja nostaa laatua. Muutostenhallintaprosessin tulee perustua hankkeen vaativuuteen sekä käytettävissä oleviin resursseihin. Muutostenhallinnalle tulee varata riittävät resurssit työmaan ajaksi, jotta muutokset voidaan käsitellä viipymättä. Muutoksissa tulee aina punnita niiden kokonaisvaikutukset. Laadukkaiden suunnitelmien ja kattavien lähtötietojen avulla muutokset pystytään parhaiten välttämään.

Rakentamisvaiheen aikana hankkeen toteutumista valvovat eri osapuolet. Rakennustyön valvonnasta laaditaan valvontasuunnitelma. Teknisten järjestelmien osalta vastaanoton valmistelu ja tiloja käyttävän huoltohenkilökunnan opastus aloitetaan jo ennen vastaanottotarkastusta järjestelmien toimintakokeiden ja koekäyttöjen yhteydessä.

Tärkeää

  • Toimeksiantosopimuksiin liitetään laadunvarmistusmenetelmä.
  • Vastaanotto vaiheistetaan ja vastuutetaan osapuolille.
  • Sää- ja olosuhdesuojausta hallitaan järjestelmällisesti.
  • Työvaiheet dokumentoidaan laajasti.
  • Osapuolten positiivinen asenne tukee laadukasta tekemistä.

Hyvät käytännöt

  • Muutosten käsittelyyn varataan riittävät resurssit ja aikataulu.
  • Suunnittelijat ovat aktiivisia korjauskohteissa työmaan aikana.
  • Rakennushankkeelle osoitetaan oma valvoja suuremmissa hankkeissa.

Lisätietoa

  • Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle, RT 07-10805, Rakennustietosäätiö RTS, 2003.
  • Kosteudenhallinnan verkkokoulutus eKosteus. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO.