Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen

Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde. Rakentamisvaihe alkaa rakentamisen valmistelulla. Tilaajan tulee huomioida, että urakoitsijalla on riittävä aika rakentamisen valmisteluun. Tilaaja huolehtii, että urakoitsijalla on käytettävissään aikataulun mukaiset valmiit suunnitelmat. Rakentamisen aloittaminen puutteellisilla suunnitelmilla ei ole suositeltavaa. Myös aikataulumalleja, joissa suunnittelua tehdään vaiheittain työmaan ollessa käynnissä, tulee käyttää erittäin varauksella.

Kosteudenhallinta on merkittävässä osassa rakentamisvaiheessa. Rakenteissa olevan kosteuden ja rakennuskosteuden kuivumisasteen tulee mahdollistaa rakenteiden päällystämisen. Lisäksi rakennustuotteet eivät saa vaurioitua kosteudesta. Rakentamisvaiheessa noudatetaan rakennustyön aikaista kosteudenhallintasuunnitelmaa. Kosteudenhallintasuunnitelman vastuuhenkilönä toimii kosteudenhallintakoordinaattori. Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee valvoa, että rakenteiden kuivuminen noudattaa kosteudenhallintasuunnitelmaa. Oleellista on kiinnittää kuivumisaikalaskelmien suhteen huomiota työmaan kuivumisolosuhteisiin.

Rakentamisen aikaiset muutokset muodostavat suuren riskin laadulliselle onnistumiselle. Rakennushankkeessa tulee olla määritelty muutostenhallintaprosessi. Pahimmillaan muutos heikentää selvästi laatua ja parhaassa tapauksessa muutos laskee kustannuksia ja nostaa laatua. Muutostenhallintaprosessin tulee perustua hankkeen vaativuuteen sekä käytettävissä oleviin resursseihin. Muutostenhallinnalle tulee varata riittävät resurssit työmaan ajaksi, jotta muutokset voidaan käsitellä viipymättä. Muutoksissa tulee aina punnita niiden kokonaisvaikutuksia. Tärkein tekijä muutosten vähentämisessä on laadukkaat suunnitelmat ja kattavat lähtötiedot korjaushankkeissa.

Rakentamisvaiheen aikaisesta eri osapuolten suorittamasta rakennustyön valvonnasta laaditaan valvontasuunnitelma. Teknisten järjestelmien osalta vastaanoton valmistelu ja käyttöhenkilökunnan opastus aloitetaan jo ennen vastaanottotarkastusta järjestelmien toimintakokeiden ja koekäyttöjen yhteydessä. 

Tärkeää

  • Toimeksiantosopimuksiin sidotaan laadunvarmistusmenetelmä.
  • Vastaanotto vaiheistetaan ja vastuutetaan osapuolille.
  • Sää- ja olosuhdesuojausta hallitaan järjestelmällisesti.
  • Työvaiheet dokumentoidaan laajasti.
  • Osapuolten asenne tukee laadun tekemistä.

Hyvät käytännöt

  • Sisäilmakorjauksissa käyttäjät perehdytetään kohteeseen työmaan aikana.
  • Muutosten käsittelyyn varataan riittävät resurssit ja aikataulu.
  • Suunnittelijat ovat aktiivisia korjauskohteissa työmaan aikana.
  • Rakennushankkeelle osoitetaan oma valvoja suuremmissa hankkeissa.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

  • Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle, RT 07-10805, Rakennustietosäätiö RTS, 2003.