Olosuhteiden seuranta

Toimiva ilmanvaihto on edellytys turvalliselle ja terveelliselle sisäilmalle. Ilmanvaihto voidaan asettaa etävalvonnan piiriin, jolloin olosuhteiden toteutumista ja järjestelmien mahdollista vikaantumista voidaan seurata etänä. Kiinteistöautomaatioon voidaan asettaa hälytysrajat, jotka ilmoittavat poikkeuksista kiinteistönhoitajille.

Olosuhdeseuranta

Nykyteknologian avulla on mahdollista seurata olosuhteita etämittauksin, reaaliajassa. Kiinteistöön voidaan sijoittaa erilaisia mittareita, jotka mittaavat muun muassa painesuhteita, hiilidioksidia, kosteutta ja haihtuvia orgaanisia päästöjä eli VOC-päästöjä. Näillä mittauksilla voidaan seurata toteutuneita pitoisuuksia eri tiloissa, kuten luokkahuoneissa.

Mittarit voidaan asentaa vanhaan kiinteistöön kiinteäksi järjestelmäksi tai uuteen rakenteilla olevaan kiinteistöön. Muun muassa kohonneet hiilidioksidipitoisuudet viittaavat siihen, että ilmanvaihto ei ole riittävää suhteessa tilan käyttöön.

Vastavalmistuneen ja käyttöönotetun kiinteistön olosuhteita voidaan seurata takuuajalla esimerkiksi erillisen, juuri kyseistä kohdetta varten suunnitellun olosuhdeseurannan ja -hallinnan avulla. Tällöin etävalvonnan seurantatietoja voidaan käydä läpi kohteen suunnitelleen suunnittelijan kanssa ja tarkastella, miten olosuhteet ovat toteutuneet. Valmistumisajankohdan aikaiset olosuhdetavoitteet tulee kirjata urakkasopimuksiin.

Käyttäjien palaute

Myös käyttäjien palaute on osa olosuhdeseurantaa ja tarjoaa tärkeää tietoa kiinteistönomistajille. Käyttäjille on hyvä kertoa, minkälaisia olosuhteita kussakin tilassa ja kiinteistössä tavoitellaan. Olosuhteet vanhoissa kiinteistöissä eivät välttämättä ole samalla tasolla kuin uudemmissa rakennuksissa. 

Tärkeää

  • Käyttäjien on tiedettävä, minkälaisia olosuhteita rakennuksessa tavoitellaan. 
  • Olosuhdeseuranta ei korvaa muuta seurantaa!
  • Kiinteistöautomatiikka on hyvä apuväline olosuhteiden seurannassa ja hallinnassa, mutta on muistettava, että se voi myös vikaantua.

Hyvät käytännöt

  • Käyttäjille tehtävät tyytyväisyyskyselyt tuovat lisätietoa rakennuksen olosuhteista.
  • Tilojen olosuhteille määritetään laatutavoitteet esimerkiksi Sisäilmastoluokituksen mukaisesti ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan.
  • Kiinteistöautomatiikka liitetään etävalvontaan.

Lisätietoa

  • Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset, Sisäilmastoluokitus 2018, RT 07-11299. Rakennustietosäätiö rts. 2018.