Olosuhteiden seuranta

Toimiva ilmanvaihto on edellytys turvalliselle ja terveelliselle sisäilmalle. Ilmanvaihto voidaan asettaa etävalvonnan piiriin, jolloin voidaan etänä seurata olosuhteiden toteutumista ja järjestelmien mahdollista vikaantumista. Kiinteistöautomaatioon voidaan asettaa hälytysrajoja, jotka ilmoittavat poikkeuksista kiinteistönhoitajille.

Olosuhdeseuranta

Nykyteknologia mahdollistaa reaaliaikaisen olosuhdeseurannan etämittauksin. Kiinteistöön voidaan sijoittaa erilaisia mittareita, jotka mittaavat muun muassa hiilidioksidia, kosteutta ja haihtuvia orgaanisia päästöjä eli VOC-päästöjä. Näillä mittauksilla voidaan seurata toteutuneita pitoisuuksia eri tiloissa, kuten luokkahuoneissa. Mittarit voidaan asentaa vanhaan kiinteistöön kiinteäksi järjestelmäksi tai uuteen rakenteilla olevaan kiinteistöön. Muun muassa kohonneet hiilidioksidipitoisuudet viittaavat ilmanvaihdon riittämättömyyteen suhteessa tilan käyttöön.

Vasta valmistuneen ja käyttöönotetun kiinteistön olosuhdeseurantaa voidaan toteuttaa takuuajalla esimerkiksi erillisen, juuri kyseistä kohdetta varten suunnitellun olosuhdeseurannan ja -hallinnan avulla. Tällöin etävalvonnan seurantatietoja voidaan käydä läpi kohteen suunnitelleen suunnittelijan kanssa ja tarkastella, miten olosuhteet ovat toteutuneet. Valmistumisajankohdan aikaiset olosuhdetavoitteet tulee kirjata urakkasopimuksiin.

Käyttäjien palaute

Myös käyttäjien palaute on olosuhdeseurantaa. Kiinteistöt toimivat tukitoimintona tarjottavalle palvelulle kuten päiväkodille ja koululle ja siellä olevien käyttäjien kokemus olosuhteista on tärkeää tietoa kiinteistönomistajalle. Käyttäjille on tärkeää kertoa, minkälaisia olosuhteita kussakin tilassa ja kiinteistössä tavoitellaan. Olosuhteet vanhoissa kiinteistöissä eivät välttämättä ole samalla tasolla kuin uudemmissa rakennuksissa. 

Tärkeää

  • Käyttäjillä on oltava tieto, minkälaisia olosuhteita rakennuksessa tavoitellaan. "Vanha rakennus on vanha, eikä vastaa uutta." 
  • Olosuhdeseuranta ei korvaa mitään muuta seurantaa!
  • Kiinteistöautomatiikka on hyvä apuväline olosuhteiden seurannassa ja hallinnassa, mutta on muistettava, että se voi myös vikaantua.

Hyvät käytännöt

  • Käyttäjille tehtävät tyytyväisyyskyselyt tuovat lisätietoa rakennuksen olosuhteista. 
  • Tilojen olosuhteille määritetään laatutavoitteet esimerkiksi Sisäilmastoluokituksen mukaisesti ja seurataan laatutavoitteiden toteutumista. 
  • Kiinteistöautomatiikka liitetään etävalvontaan.

Lisätietoa

  • Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset, Sisäilmastoluokitus 2018, RT 07-11299. Rakennustietosäätiö rts. 2018.