Pääsuunnittelija hankkeen tukena

Parhaassa tapauksessa pääsuunnittelija toimii suunnitteluryhmän kapellimestarina.

Pääsuunnittelija vastaa rakennushankkeessa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset ja lainsäädännölliset velvollisuudet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Pääsuunnittelijan tekemällä työllä voidaan varmistua suunnittelun hyvästä laadusta ja sujuvoittaa hankkeen rakennuslupakäsittelyä. Pääsuunnittelijan kuuluu pitää tilaaja ajan tasalla suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Tilaajan tulee puolestaan luoda pääsuunnittelijalle aidot mahdollisuudet onnistua tehtävissään.

Pääsuunnittelijan osaaminen

Pääsuunnittelijan valinnassa huomioidaan hankkeen vaativuus ja vaatimukset: suunnittelijaksi valitaan henkilö, jolla on sopivin osaaminen ja pätevyys. Usein pääsuunnittelijan vaatimukset kohdistuvat tekniseen tai toiminnalliseen osaamiseen, mutta joissain hankkeissa voidaan korostaa lisäksi esimerkiksi vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Erityyppisissä hankkeissa voidaan painottaa pääsuunnittelijan osaamista seuraavasti (yleensä parhaiten soveltuva osaamisalue on mainittu ensimmäisenä):

 • uudisrakennukset: rakennussuunnittelu, rakennustekniikka
 • käyttötarkoituksen muutokset: rakennussuunnittelu, rakennustekniikka
 • sisäilmakorjaukset: sisäilma-asiantuntijuus ja rakennusfysiikka, talotekniikka, rakennustekniikka, rakennussuunnittelu
 • vaipparakenteiden saneeraukset: rakennustekniikka, rakennussuunnittelu, sisäilma-asiantuntijuus ja rakennusfysiikka
 • talotekniset korjaukset: talotekniikka, rakennussuunnittelu
 • suojeltujen rakennusten korjaukset: rakennussuunnittelu, rakennustekniikka.

Pienissä hankkeissa pääsuunnittelija voi toimia myös muussa hankkeen tehtävässä, esimerkiksi erityisalan suunnittelijana. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että pääsuunnittelijalla on riittävästi resursseja ja aikaa. Suuremmissa hankkeissa pääsuunnittelijan on hyvä olla vastuussa vain pääsuunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Jotta pääsuunnittelija onnistuu tehtävissään, on erittäin tärkeää, että hän osallistuu henkilökohtaisesti hankkeen palavereihin ja katselmuksiin – pääsuunnittelijan tehtäviä ei toisin sanoen voida siirtää eteenpäin toiselle suunnittelijalle.

Pääsuunnittelijan rooli korostuu pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa pääsuunnittelijan tulee huolehtia erityisesti suunnitteluorganisaation jatkuvuudesta ja tiedonsiirrosta sekä hankkeen kokonaisuuden hallinnasta.

Tärkeää

 • Tilaajan ja pääsuunnittelijan välinen yhteistyö perustuu luottamukseen. 
 • Pääsuunnittelija osallistuu aidosti hankkeen aikataulun suunnitteluun. 
 • Pääsuunnittelija osallistuu hankkeen organisointiin ja laadunvarmistukseen. 
 • Pääsuunnittelija osallistuu henkilökohtaisesti hankkeen palavereihin ja katselmuksiin. 

Hyvät käytännöt

 • Pääsuunnittelija valitaan hankkeen vaativuuden ja suunnittelijalle asetettavien osaamisvaatimusten perusteella.
 • Muut suunnittelijat alistetaan pääsuunnittelijan toimeksiantosopimuksen alaisuuteen, jolloin pääsuunnittelijalla on paremmat mahdollisuudet varmistaa, että eri alojen suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

 • Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18, RT 103254, Rakennustietosäätiö RTS, 2020.
 • Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa, RT 13-10860, Rakennustietosäätiö RTS, 2005.
 • Suunnittelun johtaminen korjaushankkeessa, RT 13-11120, Rakennustietosäätiö RTS, 2013.