Vastaanotosta ylläpitoon

Rakentaminen päättyy kohteen vastaanottoon. Vastaanottoon liittyvät tehtäväkokonaisuudet huomioidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja ne sisällytetään eri osapuolten toimeksiantosopimuksiin. Vastaanotossa noudatetaan vastaanottosuunnitelmaa, joka voi perustua muun muassa tilaajaorganisaation yleisiin ohjeisiin.

Rakennuksen siirtyminen käyttäjien haltuun edellyttää rakennuksen ylläpidon ja huollon järjestämistä, mahdollisten huoltosopimusten solmimista ja takuuajan toimenpiteiden järjestämistä. Hyvä käytäntö on jakaa ja vaiheistaa vastaanotto osiin. Myös itselleluovutusta suositellaan: siinä urakoitsija tarkastaa puutteet ja virheet ennen kuin työ luovutetaan tilaajalle. Vastaanottovaiheessa tuleva ylläpito-organisaatio on hyvä ottaa mukaan työmaakokouksiin, jotta siirtyminen ylläpitovaiheeseen sujuu jouhevasti.

Kohteen vastaanotossa ja ylläpidossa erityisiä riskialueita ovat vedenpitävyys, lämmön- ja ilmanvaihdon säädöt ja niiden pysyvyys. Näihin tulee kiinnittää vastaanotossa ja vastaanottosuunnitelmassa erityistä huomiota. Oleellista on vastaanottaa valmista ja oikein säädettyä laitteistoa sekä perehdyttää ylläpito niiden käyttöön. Tilaajan tulee tarkastella jo hankintavaiheessa, onko pidennetty takuu näiden säätöjen osalta tarpeellinen.

Käyttö- ja huolto-ohjeet tulee päivittää, kun siirrytään vastaanotosta ylläpitoon. Oleellista on, että ohjeet ovat selvät ja ylläpito perehdytetään niihin. Käyttö- ja huolto-ohje tehdään sähköisessä koneluettavassa muodossa, jolloin käyttäjien on helppo saada se. On tärkeää sisällyttää käyttö- ja huolto-ohjeen teko osapuolten toimeksiantosopimuksiin.

Rakennuksen ylläpitovaiheen eli käytön alkaessa sisäilman kemiallisten epäpuhtauksien pitoisuudet voivat olla korkeita ja uusista rakennusmateriaaleista ja irtaimistosta voi tulla hajuja. Tehostetun ilmanvaihdon avulla voidaan nopeuttaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja hajujen poistumista. Tehostettua ilmanvaihtoa käytetään yleensä ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Tärkeää

  • Ongelmat ja kiire vastaanottovaiheessa ovat usein seurausta aikaisemmista myöhästymisistä. Parhaiten vastaanoton ongelmia voidaan ehkäistä aktiivisella toiminnalla rakentamisen aikana.
  • Käyttö- ja huolto-ohjeen tekeminen sisällytetään osapuolten toimeksiantosopimuksiin.
  • Laadunvarmistus perustuu urakoitsijan itselleluovutuksen lisäksi tilaajan laadunvarmistusmenetelmiin.

Hyvät käytännöt

  • Vastaanotto jaksotetaan, aikataulutetaan ja sitä koskevat vastuut jaetaan ennen rakentamisen aloittamista.
  • Kiinteistökierrokset järjestetään kahden vuoden sisällä vastaanotosta.
  • Taloteknisten järjestelmien säädöt tarkistetaan uudestaan kahden vuoden sisällä vastaanotosta.
  • Takuuaikaa pidennetään kriittisten asiakokonaisuuksien osalta.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

  • Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus, RT 10-11301, Rakennustietosäätiö RTS, 2018.