Hanke- ja ehdotussuunnittelusta investointipäätökseen

Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen sekä niiden edellyttämien toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia. Hankkeelle haetaan lopullinen ratkaisumalli ja hankkeen kustannukset arvioidaan yksityiskohtaisesti. Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteet. Hankesuunnitelmassa vahvistetaan hankkeen tavoitteet, tilaohjelma, rakennuspaikka, kustannukset ja ajoitus. Jos hankesuunnitelmaan sisältyy alustavia piirustuksia, mainitaan erikseen miltä osin ne mahdollisesti ovat jatkosuunnittelua sitovia. Tilaajan asettamien teknisten vaatimusten tulee noudattaa toimitilaohjelmaa. Tilaaja voi asettaa seuraavia yleisiä teknisiä vaatimuksia:

 • käyttöikätavoite (50/100/100+ vuotta)
 • elinkaaritavoitteet
 • sisäilmastoluokka (S1/S2/S3)
 • työmaan puhtauden-/pölynhallinta (P1 suositus)
 • rungon ja talotekniikan periaatteelliset ratkaisut
 • energiatehokkuus
 • ympäristöystävällisyys (uusiutuva energia, hiilineutraalisuus, kiertotalous)
 • kosteudenhallinta
 • huollettavuus, siivottavuus, hoidettavuus
 • toimivuustarkastelut
 • tilatehokkuus
 • muuntojoustavuus.

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeeseen liitetään pääsuunnittelija ja tarvittavat erityissuunnittelijat sekä kuntotutkijat. Suunnittelijoiden tarve riippuu hankkeen laajuudesta, tilaajan omista resursseista ja hankkeen vaativuudesta. Suunnittelutarpeen arvioinnin tulee perustua ammattimaiseen arviointiin. Pääsuunnittelijan tehtävänä on tukea rakennushankkeeseen ryhtyvää rakennushankkeen vaativuuden sekä suunnittelutarpeen arvioinnissa.

Jos hankkeessa tarvitaan ehdotussuunnitelmia, tulee ehdotussuunnitelman laatiminen sisällyttää suunnittelutoimeksiantoon. Ehdotussuunnitelma laaditaan hankesuunnitelman pohjalta. Rakennushankkeesta ja hankesuunnitelmasta riippuen voidaan tuottaa vaihtoehtoisia ehdotussuunnitelmia, joita voidaan vertailla. Ehdotussuunnitelmassa laaditaan ehdotus rakennuksen jakautumisesta kerroksiin, osastoihin ja alueisiin, tilaohjelma sekä tekniset alustavat ratkaisut.

Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään rakennushankkeen kustannukset mm. tavoitehintamenettelyllä, lisäksi elinkaarikustannuksia tulisi tarkastella jo hankesuunnitteluvaiheessa. Elinkaarikustannuksille yleinen tarkasteluajanjakso on 20 vuotta. Tarkasteluajanjakso voi kuitenkin vaihdella kiinteistön käyttötarkoituksesta ja kuntastrategiasta riippuen. Hankesuunnitelman perusteella tilaaja voi tehdä investointipäätöksen. Investointipäätöksen tulee perustua investointikustannusten lisäksi elinkaarikustannuksiin sekä tilatehokkuuden tunnuslukuihin. Investointipäätöksellä rakennushanke jatkuu suunnitteluvaiheeseen.

Suunnittele ja rakenna -hankkeissa hankesuunnitelma toimii usein toimeksiantosopimuksen osana. Hankesuunnitelman laatutasoon ja laajuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota kyseisissä tapauksissa.

Tärkeää

 • Hankesuunnitelman ajantasaisuuteen ja toimitilaohjelman mukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
 • Laajuus ja laatutaso mitoitetaan rakennushankkeen mukaisesti.
 • Hankesuunnitelma vastaa tarveselvityksen sisältöihin.
 • Osapuolten tulee noudattaa tilaajan toimitilaohjelmaa.

Hyvät käytännöt

 • Hankesuunnitelman tekemiseen osallistuu monialainen organisaatio.
 • Toteutetaan hankesuunnitelman tekemisen vaatimat kuntotutkimukset ja selvitetään muut lähtötiedot.

Lisätietoa

 • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu, RT 10-11224, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.