Från projekt- och förslagsplanering till investeringsbeslut

Projektplanering består av detaljerad utredning och bedömning av grunderna för och behovet av byggprojektet samt av de genomförandemöjligheter som dessa kräver. En slutlig lösningsmodell väljs för projektet och en beräkning av kostnaderna för projektet på detaljnivå görs.

I projektplaneringsfasen tas det fram mål för projektets omfattning, kvalitet, kostnader och tidsplan. I projektplanen fastställs projektets mål, rumsprogrammet, byggplatsen, kostnaderna och tidsplanen. Om det ingår preliminära ritningar i projektplanen, anges till vilka delar dessa eventuellt är bindande i den fortsatta planeringen. De tekniska krav som beställaren ställer ska överensstämma med lokalprogrammet. Beställaren kan ställa följande allmänna tekniska krav:

 • mål för livslängden (50/100/100+ år)
 • livscykelmål
 • inomhusklimatets klass (S1/S2/S3)
 • hanteringen av renhet/damm på byggarbetsplatsen (P1-rekommendation)
 • principiella lösningar i fråga om stomme och fastighetsteknik
 • energiprestanda
 • miljövänlighet (förnybar energi, koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi)
 • fuktsäkerhet
 • möjlighet att underhålla, städa och sköta
 • bedömningar av ändamålsenlighet
 • lokaleffektivitet
 • anpassningsbarhet.

I projektplaneringsfasen anlitas en huvudprojekterare, nödvändiga specialprojekterare och en konditionsgranskare. Behovet av projekterare beror på projektets omfattning, beställarens egna resurser och projektets svårighetsgrad. Bedömningen av projekteringsbehoven bör utföras professionellt. Huvudprojekterarens uppgift är att stödja den som påbörjar byggnadsprojektet i bedömningen av byggprojektets svårighetsgrad och projekteringsbehov.

Om det i projektet behövs förslagsplaner, bör utarbetandet av dessa inkluderas i projekteringsuppdraget. Förslagsplanen ska utarbetas på basis av projektplanen. Beroende på planen kan det tas fram alternativa förslagsplaner, som kan jämföras med varandra. I förslagsplanen ges förslag till indelning av byggnaden i våningar, avdelningar och områden. Dessutom ingår ett rumsprogram och preliminära tekniska lösningar.

I projektplaneringsfasen beräknas kostnaderna för byggprojektet, bland annat genom målkostnadsmetoden. Dessutom bör livscykelkostnaderna analyseras redan i projektplaneringsfasen. För livscykelkostnaderna är den allmänna analysperioden 20 år. Analysperioden kan dock variera beroende på fastighetens användningsändamål och kommunstrategin.

På grundval av projektplanen kan beställaren fatta ett investeringsbeslut. Investeringsbeslutet bör inte baseras enbart på investeringskostnaderna utan också på livscykelkostnaderna och lokaleffektivitetsindikatorer. När investeringsbeslutet är fattat inleds projekteringsfasen.

I planera och bygg-projekt utgör projektplanen ofta en del av uppdragsavtalet. I dessa fall är det viktigt att särskilt uppmärksamma projektplanens kvalitetsnivå och omfattning.

Viktigt

 • Projektplanen bör vara aktuell och överensstämma med lokalprogrammet.

 • Planens omfattning och kvalitetsnivå beror på byggprojektet.

 • Planen motsvarar innehållet i behovsutredningen.

 • Parterna bör beakta beställarens lokalprogram.

God praxis

 • En sektorsövergripande organisation deltar i utarbetandet av projektplanen.

 • De konditionsundersökningar som projektplanen kräver utförs och andra utgångsuppgifter skaffas.

Mer information

 • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu, RT 10-11224, Rakennustietosäätiö RTS, 2016. (på finska)