Organisering av ett byggprojekt

För att ett byggprojekt ska kunna genomföras på ett bra sätt och lyckas krävs att många olika faktorer samordnas. För projektet bör man välja bästa möjligt genomförandeform och genomförare. Valet av genomförandeform bör baseras på projektets omfattning, tidsplan, särdrag, tillgängliga resurser och önskad kvalitetsnivå. Tillräckliga och professionella resurser är avgörande för att projektet ska vara kvalitetsmässigt framgångsrikt. Beställaren bör välja huvudprojekterare med omsorg. I ett byggprojekt ansvarar huvudprojekteraren för projekteringen i dess helhet och för kvaliteten på den. Vid renovering är det särskilt viktigt med väl utförda konditionsundersökningar som kan användas som underlag vid projekteringen av renoveringen.