Symtom som kan beror på inomhusluften

Det kan finnas många orsaker till symtom hos en person, och det är inte möjligt att direkt utifrån ett symtom identifiera orsaken till det. En person kan associera en del av sina symtom till en viss byggnad, exempelvis att hen mår sämre eller får symtom i byggnaden. 

I en situation där symtom uppfattas bero på en byggnad bör man alltid undersöka om det eventuellt finns faktorer i byggnaden eller dess användning som kan orsaka symtomen. Det kan till exempel vara frågan om att fastighetstekniken inte fungerar rätt eller att det finns föroreningskällor i byggnaden. 

Utöver att undersöka byggnaden bör man också beakta att det kan finnas många orsaker till en persons symtom, även i situationer där man har identifierat faktorer som kan försämra kvaliteten på inomhusluften. Dessutom bör man beakta att en misstanke om ett inneluftsproblem liksom utredningsprocesser och eventuella ändringar av lokalerna är belastande och stressande för de drabbade. Detta kan också leda till en slags ond cirkel, det vill säga den ökade belastningen förvärrar symtomen. Därför bör man också fästa uppmärksamhet vid personernas förmåga att klara belastningen och vid belastningsfaktorerna. 

Personer som får symtom som är svåra eller har negativa effekter sköts inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonalen försöker ta reda på orsakerna till symtomen och tillhandahåller nödvändig vård.

Viktigt

  • I situationer där människors symtom förknippas med inomhusluften ska förhållandena i byggnaden alltid undersökas. 

  • Att det kan finnas många faktorer bakom symtom bör beaktas vid utredning av olägenheter.

  • Information om personer med symtom får inte spridas – sekretessen ska beaktas.

Länkar till mer material