Symtom som kan beror på inomhusluften

Det kan finnas många orsaker till symtom hos en person, och det är inte möjligt att direkt utifrån ett symtom identifiera orsaken till det. En person kan associera en del av sina symtom till en viss byggnad, exempelvis att hen mår sämre eller får symtom i byggnaden. 
I en situation där symtom uppfattas bero på en byggnad bör man alltid undersöka om det eventuellt finns faktorer i byggnaden eller dess användning som kan orsaka symtomen. Det kan till exempel vara frågan om att fastighetstekniken inte fungerar rätt eller att det finns föroreningskällor i byggnaden. Genom reparationer kan man påverka byggnaders trivsamhet, funktionalitet, temperaturförhållanden, luftfuktighet, ventilation samt orenheter och lukter i inomhusluften. 
Det gäller att beakta att symptomen kan vara komplexa när byggnader undersöks och även när faktorer som kan försämra inomhusluftens kvalitet har konstaterats. Dessutom bör man beakta att en misstanke om ett inneluftsproblem liksom utredningsprocesser och eventuella ändringar av lokalerna är belastande och stressande för de drabbade. Detta kan också leda till en slags ond cirkel som förvärrar symtomen. Därför bör man också fästa uppmärksamhet vid personernas förmåga att klara belastningen och vid belastningsfaktorerna. 
Personer som får symtom som är svåra eller har negativa effekter sköts inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonalen försöker ta reda på orsakerna till symtomen och tillhandahåller nödvändig vård.
Det är viktigt att den som upplever symptom inte lämnas ensam. Man ska alltid förhålla sig sakligt till upplevda symptom och inte förringa dem. Personer med symptom får inte känna sig orättvist bemötta. Var och en ska erbjudas hjälp. Ökad information och en omsorgsfull utredning av problem med inomhusluften bidrar till positiva resultat och ökar förtroendet.

Viktigt

  • I situationer där människors symtom förknippas med inomhusluften ska förhållandena i byggnaden alltid undersökas. Fel och brister i byggnader ska alltid åtgärdas.

  • Att det kan finnas många faktorer bakom symtom bör beaktas vid utredning av olägenheter.

  • Information om personer med symtom får inte spridas – sekretessen ska beaktas.

  • Personer med symptom ska alltid erbjudas hjälp.

Länkar till mer material