Uppföljning

De åtgärder som vidtas för att eliminera olägenheter relaterade till inomhusluften bör följas upp.  Uppföljningens omfattning beror på olägenhetens omfattning och svårighetsgrad.

I enkla situationer, exempelvis vid fastighetstekniska fel, räcker det med teknisk uppföljning och information till lokalanvändarna när felet är åtgärdat. I synnerhet när det är frågan om en komplex och omfattande renovering är en öppen dialog med lokalanvändarna en mycket viktig del av uppföljningen av renoveringen.

Uppföljningen av åtgärderna i samband med komplexa och omfattande olägenheter bör planeras redan innan de avhjälpande åtgärderna vidtas. För uppföljningen kommer man överens om konkreta, mätbara mål i inneluftsgruppen eller tillsammans med konditionsgranskaren som leder undersökningarna, fastighetsägaren, arbetsgivaren, lokalanvändarna, en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, hälsoskyddet och arbetarskyddet. Vid uppföljningen bör bland annat följande bedömas:

  • utförda reparationer och renoveringar samt byggnadens tekniska funktionalitet med hjälp av dokument, mätningar och besiktningar
  • användarnas erfarenheter av förhållandena efter reparationer.

För att utveckla verksamheten är det bra att emellanåt granska även rutinerna inom fastighetsskötseln och fastighetsunderhållet samt inneluftsgruppens och arbetsgemenskapens rutiner för problemlösning och kommunikation, det vill säga ta reda på vad man lyckats bra med vid problemlösning och hur verksamheten behöver utvecklas.

Viktigt

  • Genomförda reparationsåtgärder dokumenteras omsorgsfullt under reparationer. Eventuella mätningar och användarenkäter som utförs före och efter åtgärder ska dokumenteras.

  • Åtgärderna utvärderas mot de kriterier som fastställts i uppföljningsplanen.

  • Användarna och andra aktörer informeras om uppföljningen, bland annat om att uppföljningen inte betyder att det finns misstankar om att problem kvarstår.

  • Efter reparationen eller renoveringen är det viktigt att särskilt uppmärksamma idrifttagningen av lokalerna samt skötseln, underhållet och städningen av dem.

God praxis

  • Representanter för användarna deltar även i de separata inneluftsgrupper som tillsattes redan i början av projektet. När åtgärder utförs i daghem och skolor är det bra om föräldrarna är representerade.

  • Efter renoveringen ordnar man i objektet ett öppet hus-evenemang där man presenterar lokalerna och de utförda åtgärderna samt svarar på användarnas frågor.

Länkar till mer material