Övervakning av förhållandena i lokaler

En fungerande ventilation är en förutsättning för att inomhusluften inte utgör en risk med tanke på säkerhet och hälsa. Ventilationen kan fjärrstyras, det vill säga det är möjligt att på distans övervaka förhållandena i byggnaden och upptäcka eventuella fel i systemen. Om det ställs in larmgränser i fastighetsautomationen får fastighetsskötaren ett meddelande vid avvikelser.

Övervakning av förhållandena

Dagens teknik möjliggör realtidsövervakning av förhållandena i en byggnad genom fjärrmätningar. I fastigheterna kan man placera olika mätinstrument som mäter bland annat koldioxid, fukthalt och flyktiga organiska föreningar, så kallade VOC-föreningar. Genom dessa mätningar är det möjligt att övervaka halter i olika lokaler, såsom klassrum.

Det är möjligt att installera mätinstrument i en gammal fastighet som ett fast system eller i en ny fastighet som håller på att byggas. Bland annat förhöjda koldioxidhalter indikerar att luftväxlingen är otillräcklig med avseende på användningen av lokalen.

När det gäller fastigheter som nyligen färdigställts och tagits i bruk kan den övervakning av förhållandena som ska utföras under garantitiden skötas till exempel genom en separat övervakning och styrning av förhållandena som planerats för objektet i fråga. Då kan man tillsammans med objektets projekterare gå igenom de övervakningsdata som fjärrövervakningen producerar och kontrollera om de eftersträvade förhållandena uppnåtts. I entreprenadavtalen bör anges vilka förhållanden som ska råda när byggnaden är färdigställd.

Feedback från användarna

Även feedback från användarna räknas som övervakning av förhållandena och ger viktig information till fastighetsägaren. Det är viktigt att informera användarna om vilka förhållanden som eftersträvas i varje lokal och fastighet. Förhållandena i gamla fastigheter är inte nödvändigtvis på samma nivå som i nyare byggnader.

Viktigt

  • Användarna bör känna till vilka förhållanden som eftersträvas i byggnaden.

  • Övervakningen av förhållandena i en byggnad ersätter inte någon annan övervakning!

  • Fastighetsautomationen är ett bra verktyg för övervakning och kontroll av förhållandena, men man ska tänka på att det kan uppstå fel i den.

God praxis

  • Undersökningarna av användarnas nöjdhet ger ytterligare information om förhållandena i byggnaderna. 

  • För förhållandena i lokalerna sätts det upp kvalitetsmål, till exempel utifrån publikationen Sisäilmaluokitus (Klassificering av inomhusluft), och därefter kontrolleras om kvalitetsmålen uppnåtts. 

  • Fastighetsautomation ansluts till fjärrövervakning.

Mer information

  • Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset, Sisäilmastoluokitus 2018, RT 07-11299. Rakennustietosäätiö rts. 2018. (på finska)