Förberedelser inför byggande samt byggande

Under byggfasen byggs det projekterade objektet. Fasen börjar med förberedelser. Beställaren bör se till att entreprenören har tillräckligt med tid för att förbereda byggandet. Beställaren sörjer för att entreprenören har de enligt tidsplanen utarbetade färdiga planerna till sitt förfogande. Att inleda byggandet med bristfälliga planer rekommenderas inte. Man bör också undvika tidsplaneringsmodeller där projekteringen görs i etapper medan arbetet på arbetsplatsen pågår.

Det är viktigt att introducera arbetstagarna i byggobjektet, byggarbetsplatsens arbetssäkerhet och fuktsäkerhet- Det kommersiella utbildnings- och introduktionskurser i arbets- och fuktsäkerhet. Många entreprenörer har dessutom egen introduktionspraxis. Vid introduktion är det viktigt att förutom på allmän säkerhet och fuktsäkerhet fokusera på rutinerna på byggarbetsplatsen. 

Fuktsäkerhet

Fuktsäkerheten har en viktig roll i byggfasen. När fuktsäkerhetsfrågor planeras kartläggs fuktsäkerhetsrisker, estimeras torkningstider och bedöms förhållanden under byggfasen (väderlek, förhållanden på byggarbetsplatsen). Innan byggarbetet påbörjas utarbetas en fuktsäkerhetsplan för byggarbetsplatsen. I fuktsäkerhetsplanen beskrivs de åtgärder genom vilka byggmaterial och -produkter samt konstruktioner skyddas mot skador orsakade av vädret eller förhållandena på byggarbetsplatsen. Planen innehåller också åtgärder genom vilka byggnadsmaterial och -produkter samt konstruktioner fuktsäkerheten och torkningen av konstruktioner säkerställs. I allmänhet ansvarar den ansvariga arbetsledaren och fuktsäkerhetskoordinatorn för fuktsäkerhetsplanen för byggarbetsplatsen. 

Under byggfasen ska uppmärksamhet fästas vid att byggnadsfukten och fukten i konstruktioner torkar ut. Konstruktionerna ska ha torkat ut i en sådan utsträckning att de kan beläggas eller beklädas. Fuktsäkerhetskoordinatorn ska övervaka att torkningen av konstruktionerna framskrider enligt fuktsäkerhetsplanen. När det gäller beräkningarna av torkningstid är det viktigt att beakta torkningsförhållandena på arbetsplatsen. 

Hantering av ändringar

Vid förändringar under byggandet är risken stor för att kvalitetsproblem uppkommer. I byggprojekt bör det finnas en fastställd förändringshanteringsprocess. I värsta fall leder en förändring till en klart sämre kvalitet, i bästa fall till sänkta kostnader och bättre kvalitet. Förändringshanteringsprocessen ska basera sig på projektets svårighetsgrad och tillgängliga resurser. Det bör avsättas tillräckliga resurser för förändringshanteringen under byggtiden, så att förändringar kan behandlas utan dröjsmål. Innan en förändring genomförs bör det alltid göras en bedömning av dess totala effekter. Det är lättast att undvika förändringar när planerna håller hög kvalitet och det finns heltäckande utgångsdata.

Under byggfasen övervakas projektet av olika parter. En övervakningsplan utarbetas för övervakningen av byggarbetet. När det gäller de tekniska systemen förbereds mottagningen av dem och driftpersonalen utbildas redan före mottagningskontrollen i samband med funktionstestning och provkörning av systemen.

Viktigt

  • En kvalitetssäkringsmetod anges i uppdragsavtalen.

  • Mottagningen delas upp i etapper och ansvaret fördelas mellan parterna.

  • Skyddet mot väder och andra förhållanden hanteras systematiskt.

  • Dokumentationen av arbetsfaserna är omfattande.

  • Parternas positiva attityd stöder kvalitetsarbetet.

God praxis

  • Vid renoveringar som utförs på grund av problem med inomhusluften ges användarna information om objektet under byggfasen.
  • I renoveringsobjekt är projekterarna aktiva under byggfasen.
  • För större byggprojekt utses en egen övervakare.

Mer information

  • Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle, RT 07-10805, Rakennustietosäätiö RTS, 2003. (på finska)
  • Kosteudenhallinnan verkkokoulutus eKosteus. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO. (på finska)