Förberedelser inför byggande samt byggande

Under byggfasen byggs det projekterade objektet. Fasen börjar med förberedelser. Beställaren bör se till att entreprenören har tillräckligt med tid för att förbereda byggandet. Beställaren sörjer för att entreprenören har de enligt tidsplanen utarbetade färdiga planerna till sitt förfogande. Att inleda byggandet med bristfälliga planer rekommenderas inte. Man bör också undvika tidsplaneringsmodeller där projekteringen görs i etapper medan arbetet på arbetsplatsen pågår.

Fuktsäkerheten har en viktig roll i byggfasen. Fukten och byggfukten i konstruktionerna ska ha torkat ut i en sådan utsträckning att konstruktionerna kan beläggas eller beklädas. Dessutom får byggprodukterna inte skadas av fukt. Under byggfasen följs fuktsäkerhetsplanen för byggarbetet. En fuktsäkerhetskoordinator är den ansvariga person som anges i fuktsäkerhetsplanen. Koordinatorn ska övervaka att torkningen av konstruktionerna görs enligt fuktsäkerhetsplanen. När det gäller beräkningarna av torkningstid är det viktigt att beakta torkningsförhållandena på arbetsplatsen.

Vid förändringar under byggandet är risken stor för att kvalitetsproblem uppkommer. I byggprojekt bör det finnas en fastställd förändringshanteringsprocess. I värsta fall leder en förändring till en klart sämre kvalitet, i bästa fall till sänkta kostnader och bättre kvalitet. Förändringshanteringsprocessen ska basera sig på projektets svårighetsgrad och tillgängliga resurser. Det bör avsättas tillräckliga resurser för förändringshanteringen under byggtiden, så att förändringar kan behandlas utan dröjsmål. Innan en förändring genomförs bör det alltid göras en bedömning av dess totala effekter. För att behovet av förändringar ska vara litet är det avgörande att planerna håller hög kvalitet, och i renoveringsprojekt är det viktigt med heltäckande utgångsdata.

Det ska utarbetas en övervakningsplan för de olika parternas övervakning av byggarbetet under byggfasen. När det gäller de tekniska systemen förbereds mottagningen av dem och driftpersonalen utbildas redan före mottagningskontrollen i samband med funktionstestning och provkörning av systemen. 

Viktigt

  • En kvalitetssäkringsmetod anges i uppdragsavtalen.

  • Mottagningen delas upp i etapper och ansvaret fördelas mellan parterna.

  • Skyddet mot väder och andra förhållanden hanteras systematiskt.

  • Dokumentationen av arbetsfaserna är omfattande.

  • Parternas positiva attityd stöder kvalitetsarbetet.

God praxis

  • Vid renoveringar som utförs på grund av problem med inomhusluften ges användarna information om objektet under byggfasen.

  • Tillräckligt med resurser och tid avsätts för hantering av förändringar.

  • I renoveringsobjekt är projekterarna aktiva under byggfasen.

  • För större byggprojekt utses en egen övervakare.

Länkar till mer material

Mer information

  • Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle, RT 07-10805, Rakennustietosäätiö RTS, 2003. (på finska)