Från mottagning till skötsel och underhåll

Byggfasen avslutas med mottagning av objektet. De helheter som ska omfattas av mottagningen beaktas redan i projekteringsfasen och inkluderas i de olika parternas uppdragsavtal. Vid mottagningen följs mottagningsplanen, som kan basera sig på till exempel beställarorganisationens allmänna anvisningar.

När den färdigställda byggnaden övergår i användarnas besittning ska beslut fattas om hur byggnaden ska skötas och underhållas, eventuella underhållsavtal ingås och garantitidens åtgärder organiseras. En god praxis är att dela upp mottagningen i etapper. Även självbesiktning rekommenderas: då besiktar entreprenören brister och fel inte objektet överlåts till beställaren. Det är bra att i mottagningsfasen bjuda in underhållsorganisationen till arbetsplatsmötena, så att övergången till underhållsfasen blir smidig.

Vid mottagning och underhåll av objekt har man konstaterat att frågor som gäller vattentäthet, temperatur- och ventilationsinställningar och bibehållandet av dem är särskilda riskområden. Dessa bör ägnas särskild uppmärksamhet vid mottagningen och i mottagningsplanen. Det är viktigt att de anordningar som tas emot är färdiga och rätt inställda och att underhållspersonalen får sätta sig in i dem. Beställaren bör redan i upphandlingsfasen överväga om en förlängd garanti behövs för inställningarnas del.

Vid övergången från mottagningsfasen till underhållsfasen bör bruks- och underhållsanvisningarna uppdateras. Instruktionerna ska vara tydliga och underhållspersonalen ska introduceras i dem. Bruks- och underhållsanvisningarna tillhandahålls i elektronisk maskinläsbar form, så att de är lättillgängliga för användarna. Det är viktigt att uppgifterna i anknytning till utarbetandet av bruks- och underhållsanvisningarna inkluderas i parternas uppdragsavtal.

När underhållsfasen dvs. användningen av byggnaden börjar kan halterna av kemiska orenheter i inomhusluften vara höga, och nya byggmaterial och inventarier kan sprida lukter. Med hjälp av en effektivare ventilation kan påskynda avlägsnandet av flyktiga organiska föreningar och lukter. En effektivare ventilation används i allmänhet under de första månaderna.

Viktigt

  • Problem och brådska i mottagningsfasen är ofta ett resultat av tidigare förseningar. Dessa problem kan förebyggas genom aktivt agerande under byggfasen.

  • Utarbetandet av bruks- och underhållsanvisningarna inkluderas i parternas uppdragsavtal.

  • Kvalitetssäkringen baserar sig på entreprenörens egen överlåtelsebesiktning och på beställarens kvalitetssäkringsmetoder.

God praxis

  • Mottagningen delas upp i delar, ansvariga utses och tidsplaner görs upp innan byggandet påbörjas.

  • Fastighetsronder ordnas inom två år efter mottagningen.

  • De fastighetstekniska systemens inställningar kontrolleras på nytt inom två år efter mottagningen.

  • Garantitiden för kritiska områden förlängs.

Länkar till mer material

Mer information

  • Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus, RT 10-11301, Rakennustietosäätiö RTS, 2018. (på finska)