Användning, skötsel och underhåll av fastigheter

Skötseln och underhållet av en fastighet är en viktig faktor när det gäller att förebygga problem med inomhusluften och se till att lokalanvändarna är nöjda med lokalerna och förhållandena i dem. Proaktiva arbetssätt i skötseln och underhållet av fastigheterna ökar förtroendet för fastighetsförvaltningen. Att åtgärda fel i fastighetstekniken och reparera byggnadstekniska skador snabbt efter att de upptäckts är på alla sätt lönsamt.

Vid projektering och uppförande av en byggnad bör man ta hänsyn till bruks- och underhållsaspekter. I projekteringsfasen är målen i fråga om förhållandena redan kända.

Fastigheterna bör skötas, underhållas, renoveras och repareras regelbundet för att de ska bevara sin kondition, sina bruksegenskaper och sitt värde. Verksamhet som upprätthåller en fastighets skick består av två typer: fastighetsskötsel och underhåll.

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhåll omfattar regelbunden uppföljning av fastighetens skick och utredning av reparationsbehov. För utredning av reparationsbehov och -planer har det utvecklats olika slags konditionsbedömnings- och konditionsundersökningsmetoder.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel utgör regelbunden verksamhet som säkerställer att förhållandena i en fastighet förblir på önskad nivå. Den inkluderar skötsel av fastigheter och tekniska system, felavhjälpning, städning, avfallshantering och skötsel av utomhusområden.

Verksamhet som upprätthåller fastigheternas skick

Underhåll innebär bevarande av en fastighets egenskaper genom att byta ut eller reparera defekta och slitna delar så att objektets relativa kvalitetsnivå inte förändras väsentligt.

 

Renoveringar och reparationer

Vid renovering och reparation byter man ut eller reparerar fastighetens konstruktioner eller system antingen så att byggnadens kvalitetsnivå inte förändras eller så att den förbättras. Det är förnuftigt att koppla renoveringarna och reparationerna till den systematiska skötseln och underhållet samt utvecklandet av fastigheten på så vis att renoverings- och reparationsprojekt införs i tidsplanerna i den långsiktiga planen (PTS). I samband med upprätthållande reparationer och renoveringar lönar det sig också att genomföra kvalitetsförbättringar där det är möjligt, till exempel för att förbättra energieffektiviteten eller tillgängligheten.

Bruks- och underhållsanvisningar 

Bruks- och underhållsanvisningar, det vill säga en servicebok, utgör hjälpmedel för skötseln, underhållet och reparationerna i en fastighet. Bruks- och underhållsanvisningarna består av en fastighetsspecifik uppsättning dokument som utöver basuppgifter om fastigheten även innehåller instruktioner och mål för skötseln och underhållet av fastigheten liksom övervakningsdata. Det lönar sig att samla uppgifterna om fastigheten i elektronisk form i servicehandboken. Serviceboken kan också kallas fastighetsförvaltningsbok. 

Viktigt

 • En behovsbaserad fastighetsskötsel och städtjänst säkerställs.
 • Fastigheternas skick övervakas kontinuerligt.
 • Vid missförhållanden vidtas åtgärder aktivt.
 • Användarnas säkerhet säkerställs med hjälp av underhållsmål i strategin.
 • Fastighetsanvändarnas verksamhet säkerställs med hjälp av förebyggande underhåll.
 • Fastighetsanvändarna ges instruktioner om hur byggnaden ska användas.
 • Genom instruktioner säkerställs att fastighetsskötseln utförs på rätt sätt.

God praxis

 • Lokalanvändarna har möjlighet att ge feedback regelbundet.
 • Man lyssnar på lokalanvändarna.

Länkar till mer material

Mer information

 • Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2), RT 18-11242, Rakennustietosäätiö RTS, 2016. (på finska)
 • Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa, RT 18-11240, Rakennustietosäätiö RTS, 2016. (på finska)