Utredning av problem med inomhusluften

Fel och skador som uppstår i byggnader kan orsaka olägenheter för dem som använder lokalerna. Problemen utreds i samarbete mellan olika parter med målet att i ett tidigt skede ingripa i upplevda olägenheter och reda upp dem på ett tillfredsställande sätt. Därtill bör parternas mål vara att nå en gemensam uppfattning om situationen och hanteringen av den. Det blir vanligen desto svårare att reda upp olägenheter ju längre tid det tar att ingripa i dem och hantera dem. I värsta fall kan situationen utvecklas till en kris, vilket måste undvikas till varje pris. Planer och instruktioner för verksamheten i dessa situationer bör utarbetas redan på förhand.

De som använder byggnaden kan också ha symtom. Det är dock skäl att beakta att många andra faktorer än föroreningar i byggnader kan orsaka liknande symtom.

Utöver lokalernas tekniska skick bör även lokalernas användare beaktas: man ska lyssna på dem och involvera dem i processen.

Med tanke på förebyggandet av problem med inomhusluften är det viktigt att ta väl hand om byggnaderna. Fastighetsägaren bör veta i vilket skick byggnaderna är tekniskt sett och hur användarna trivs i dem. Regelbundna besiktningar där byggnadens skick och eventuella skador bedöms har konstaterats vara en välfungerande metod. Vid besiktningarna bedöms också hur ventilationen och den övriga fastighetstekniken fungerar, i vilket skick de är och hur inställningarna ser ut.

Dessutom utreds lokalanvändarnas erfarenheter och iakttagelser genom interaktiv diskussion mellan användarna och fastighetsunderhållet. För att problem med inomhusluften ska kunna förebyggas är det viktigt att byggnaden används på rätt sätt och underhålls regelbundet samt att underhållsåtgärder av hög kvalitet vidtas.

De störningar som hänför sig till förhållandena i byggnader är av olika grad. Fastighetsskötseln hanterar tekniska fel och skador genom felanmälan eller servicebegäran. Upplevda olägenheter som inte klart hänför sig till exempelvis tekniska fel förutsätter utöver fastighetsskötsel också specialsakkunskap om bland annat frågor som rör inomhusluften, fastighetsteknik, byggnadsteknik och byggnadsautomation. Komplexa problem som inte har kunnat lösas med ovan nämnda metoder eller som bedöms vara omfattande hänskjuts till en inneluftsgrupp. Dessa grupper försöker lösa frågan genom multiprofessionellt samarbete.

Länkar till mer material