Byggare

Entreprenörer

Vid uppförande av en byggnad ansvarar entreprenörer för byggandet på det sätt som anges i uppdragsavtal och i entreprenadgränsbilagor. Huvudentreprenör kallas den som beställaren har anlitat för ledning av byggarbetsplatsen. Underentreprenörer kallas andra entreprenörer som står i avtalsförhållande till huvudentreprenören. Sidoentreprenörer kallas entreprenörer som står i avtalsförhållande till beställaren men utför arbetsuppgifter på huvudentreprenörens arbetsplats. En entreprenör kan också fungera som entreprenör för ett specialområde.

Övervakare

En övervakare representerar beställaren på arbetsplatsen och ser till att avtalen följs vid byggandet. Övervakarens uppgifter hör samman med bland annat säkerställandet av kvaliteten, arbetarskyddet och tidsplanen. Övervakaren kan vara anställd av beställaren eller vara en extern aktör som beställaren anlitat. Större byggarbetsplatser kan ha en egen övervakare, särskilt i renoveringsobjekt. Övervakaren kan ansvara för övervakningen på mer än en arbetsplats samtidigt, om arbetsplatserna är små.

Leverantörer av produktdelar

Leverantörer levererar de produktdelar som används vid byggandet. Det kan vara frågan om allt mellan små komponenter och stora rumselement. Till leverantörens uppdrag kan också höra planering relaterad till delarna i fråga och ibland montering av produktdelar. Dessa uppdrag ska man avtala om separat. Att leverantörer av produktdelar håller tidsplanen är ofta en kritisk fråga på arbetsplatsen. 

Mer information

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016. (på finska)