Serviceprogram

I serviceprogrammet eller programmet för anordnande av tjänster konkretiseras kommunstrategins mål för organisering och utveckling av tjänsterna. En viktig uppgift för serviceprogrammet är att informera olika sektorer och affärsverk, privaträttsliga koncernsammanslutningar, kommuninvånare, anställda, företagare, organisationer och andra intressentgrupper om hur kommunen avser att organisera sina tjänster i framtiden. För att programmet ska bli genomfört bör följande beaktas i programmet: utvecklingen av näringarna och tjänstemarknaden, kommunens ekonomi och produktivitet samt personalens kompetens och tillgänglighet (Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen, Pauni M., Kommunförbundet 2012). 

Kommunens uppgifter

En kommuns uppgifter kan delas in i lagstadgade uppgifter och uppgifter som kommunen själv tar på sig. Med lagstadgade uppgifter avses uppgifter som anges som kommunens skyldighet i speciallagstiftning. Kommunen har flera hundra sådana uppgifter. Genom lag föreskrivs också om när uppgifter ska organiseras i samarbete med andra kommuner (lagstadgat samarbete). Kommunen kan med stöd av avtal även åta sig att sköta andra offentliga uppgifter än sådana som hör till dess självstyrelse. Vid lagstadgat samarbete ansvarar den andra kommunen eller samkommunen för organiseringen av uppgifterna för kommunens räkning. Kommunen svarar för finansieringen av uppgifterna, även om organiseringsansvaret har överförts på en annan kommun eller samkommun. På detta sätt är det möjligt med till exempel gemensamma gymnasienätverkslösningar för små kommuner. 

Produktion av tjänster och serviceprogrammet

Enligt 9 § i kommunallagen om produktionen av tjänster anges att kommunen eller samkommunen antingen själv kan producera de tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar eller enligt avtal skaffa dem av andra tjänsteproducenter. Tjänsterna kan produceras som egen verksamhet eller läggas ut på entreprenad. Behovet av tjänster och tjänsterna har under de senaste åren genomgått många förändringar, bland annat som en följd av förändringar i befolkningsstrukturen och utvecklingen av informationstekniken. Därför bör serviceprogrammet ses över då och då, till exempel en gång per fullmäktigeperiod, och nödvändiga ändringar göras. Social- och hälsovårdsreformen kommer att innebära en enorm förändring av hela kommunstrukturen, och senast då bör också kommunernas serviceprogram revideras.

Eftersom organiseringen och produktionen av tjänster spelar en nyckelroll i kommunernas verksamhet och ekonomi, har många kommuner kartlagt sin serviceverksamhet och utifrån kartläggningen börjat utveckla sina tjänster. Utgångspunkten är att man tar reda på nuläget så att mål för framtiden kan sättas upp. I arbetet bör man ta reda på och granska de nuvarande tjänsterna, deras placering, produktionsmetoder, volymer och kapacitet, det vill säga servicenätet bör kartläggas. Förändringar i behovet av tjänster innebär också förändringar i kommunens byggnadsbestånd och indirekt i frågor som gäller inomhusluften.

God praxis

  • Det rekommenderas att kommunerna utarbetar riktlinjer för hur tjänsterna ska organiseras, det vill säga ett serviceprogram, och att riktlinjerna sträcker sig över cirka tio år.

Länkar till mer material

Mer information

  • Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen, Pauni M., Kuntaliitto 2012. (på finska)