Serviceprogram

Ett bra serviceprogram kan genomföras.

Målen för ordnandet och utvecklandet av servicen konkretiseras i serviceprogrammet eller programmet för ordnandet av service. 

En viktig uppgift för serviceprogrammet är att informera olika sektorer och affärsverk, privaträttsliga koncernsammanslutningar, kommuninvånare, anställda, företagare, organisationer och andra intressentgrupper om hur kommunen avser att organisera sina tjänster i framtiden.

Ett bra serviceprogram kan genomföras. Det ska beakta utvecklingen i näringslivet och på servicemarknaden, kommunens ekonomi och produktivitet samt personalens kompetens och tillgången till personal (Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen. Pauni M., Kuntaliitto 2012).
 

Kommunens uppgifter

En kommuns uppgifter kan delas in i lagstadgade uppgifter och uppgifter som kommunen själv tar på sig. Kommunerna har flera lagstadgade uppgifter enligt speciallagstiftningen. Genom lag föreskrivs också när uppgifter ska utföras i samarbete med andra kommuner (lagstadgat samarbete).

En kommun kan också genom avtal sköta andra uppgifter än sådana offentliga uppgifter som hör till den kommunala självstyrelsen. Ansvaret för lagstadgat samarbete innehas av en kommun för en annan kommuns räkning eller en samkommun.

Kommunen svarar för finansieringen av uppgifterna, även om organiseringsansvaret har överförts på en annan kommun eller samkommun. På detta sätt är det möjligt med till exempel gemensamma gymnasienätverkslösningar för små kommuner.

Serviceproduktion

En kommun eller samkommun kan producera de tjänster som kommunen har organiseringsansvar för själv eller upphandla tjänsterna som köptjänst från någon annan serviceproducent. Tjänsterna kan alltså produceras av kommunen eller läggas ut på entreprenad.

Behovet av tjänster och tjänsterna har under de senaste åren genomgått många förändringar, bland annat som en följd av förändringar i befolkningsstrukturen och utvecklingen av informationstekniken. Därför bör serviceprogrammet ses över då och då, till exempel en gång per fullmäktigeperiod, och nödvändiga ändringar göras. Social- och hälsovårdsreformen kommer att innebära en enorm förändring av hela kommunstrukturen, och senast då bör också kommunernas serviceprogram revideras.

Ordnandet och produktionen av tjänster har en central ställning i kommunernas verksamhet och ekonomi. Många kommuner har därför kartlagt sin serviceverksamhet för att utveckla tjänsterna. Utgångspunkten är att först utreda nuläget för att ställa upp mål för framtiden. I utredningen gäller det att se över befintliga tjänster, var de ordnas och hur de produceras samt deras volym och kapacitet, dvs. kartlägga servicenätverken. Förändringar i behovet av service påverkar också kommunens byggnadsbestånd och indirekt frågor om inomhusluft.

God praxis

  • Det rekommenderas att kommunerna utarbetar riktlinjer för hur tjänsterna ska organiseras, det vill säga ett serviceprogram, och att riktlinjerna sträcker sig över cirka tio år. 

  •  Om en kommun saknar ett serviceprogram bör kommunen med tanke på de ägarpolitiska riktlinjerna och för den egna serviceproduktionen utreda alternativa operativa modeller för 10–15 år framåt samt kostnaderna och resursbehoven för dem.

Länkar till mer material

Mer information

  • Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen, Pauni M., Kuntaliitto 2012. (på finska)