Palveluohjelma

Palveluohjelmassa tai palvelujen järjestämisohjelmassa konkretisoidaan kuntastrategiassa linjattuja palvelujen järjestämis- ja kehittämistavoitteita. Palveluohjelman tärkeänä tehtävänä on viestittää eri toimialoille ja liikelaitoksille, yksityisoikeudellisille konserniyhteisöille, kuntalaisille, työntekijöille, yrittäjille, järjestöille ja muille sidosryhmille, miten kunta aikoo palvelunsa järjestää tulevaisuudessa. Ohjelmassa on otettava huomioon sen toteuttamisen edellytyksenä olevat elinkeinojen ja palvelumarkkinoiden kehittyminen, kunnan talous ja tuottavuus sekä henkilöstön osaaminen ja saatavuus (Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen. Pauni M., Kuntaliitto 2012). 

Kunnan tehtävät

Kunnan tehtävät voidaan jaotella lakisääteisiin ja kunnan itselleen ottamiin tehtäviin. Lakisääteisillä tehtävillä tarkoitetaan tehtäviä, jotka on säädetty kunnan velvollisuudeksi erityislainsäädännössä. Tällaisia tehtäviä kunnilla on useita satoja. Laissa säädetään myös siitä, milloin tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa (lakisääteinen yhteistoiminta). Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa järjestämisvastuu on kunnan puolesta toisella kunnalla tai kuntayhtymällä. Kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Näin voidaan toteuttaa esimerkiksi pienempien kuntien yhteiset lukioverkkoratkaisut. 

Palveluiden tuottaminen ja palveluohjelma

Palvelujen tuottamisesta on säädetty kuntalain 9 §:ssä siten, että kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Palvelut voidaan tuottaa omana tuotantona tai ulkoistettuna. Palveluiden tarve ja palvelut ovat kokeneet viime vuosien aikana monia muutoksia muun muassa väestörakenteen muutosten ja tietotekniikan kehittymisen seurauksena. Tämän vuoksi palveluohjelmaa on syytä aika ajoin, esimerkiksi valtuustokausittain, tarkastella ja tehdä tarvittavia muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli SOTE-uudistus on tuomassa koko kuntarakenteeseen valtavan muutoksen, jolloin viimeistään myös kuntien palveluohjelmat on tarpeen uudistaa.

Koska palvelujen järjestäminen ja tuottaminen ovat keskeisessä asemassa osana kuntien toimintaa ja taloutta, ovat monet kunnat kartoittaneet palvelutoimintansa ja lähteneet sitä kautta kehittämään palveluitaan. Lähtökohtana on  selvittää nykytila, jotta tavoitteet tulevaisuutta varten voidaan asettaa. Työssä tulee selvittää ja tarkastella nykyiset palvelut, niiden sijainti, tuotantotavat, volyymit ja kapasiteetit eli tulee kartoittaa palveluverkot. Palvelujen tarpeen muutokset merkitsevät muutoksia myös kunnan rakennuskantaan ja välillisesti sisäilmakysymyksiin.

Hyvät käytännöt

  • On suositeltavaa, että kunnat laativat palvelujensa järjestämistavoista noin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ulottuvat linjaukset eli palveluohjelman. 
  • Mikäli kunnassa ei ole laadittu palveluohjelmaa, kunnan on syytä omistajapoliittisia linjauksia varten suosituksen periaatteita noudattaen selvittää kunnan omalle palvelutuotannolle 10–15 vuoden aikajänteellä vaihtoehtoiset toimintamallit ja niiden kustannukset ja muut resurssitarpeet. 

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

  • Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen, Pauni M., Kuntaliitto 2012.