Palveluohjelma

Hyvä palveluohjelma on sellainen, joka voidaan toteuttaa.

Palvelujen järjestämis- ja kehittämistavoitteet konkretisoituvat palveluohjelmassa tai palvelujen järjestämisohjelmassa.

Palveluohjelman tärkeänä tehtävänä on viestittää eri tahoille – toimialoille ja liikelaitoksille, yksityisoikeudellisille konserniyhteisöille, kuntalaisille, työntekijöille, yrittäjille, järjestöille ja muille sidosryhmille –, miten kunta aikoo palvelunsa järjestää tulevaisuudessa.

Hyvä palveluohjelma on sellainen, joka on toteutettavissa. Siinä on otettava huomioon elinkeinoelämän ja palvelumarkkinoiden kehitys, kunnan talous ja tuottavuus sekä henkilöstön osaaminen ja saatavuus (Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen. Pauni M., Kuntaliitto 2012). 

Kunnan tehtävät

Kunnan tehtävät voidaan jaotella lakisääteisiin ja kunnan itselleen ottamiin tehtäviin. Kunnilla on useita satoja lakisääteisiä tehtäviä, jotka on säädetty kunnan velvollisuudeksi erityislainsäädännössä. Laissa säädetään myös siitä, milloin tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa (lakisääteinen yhteistoiminta).

Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa järjestämisvastuu on kunnan puolesta toisella kunnalla tai kuntayhtymällä.

Kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Näin voidaan toteuttaa esimerkiksi pienempien kuntien yhteiset lukioverkkoratkaisut.

Palvelujen tuottaminen

Kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Palvelut voidaan siis tuottaa omana tuotantona tai ulkoistettuna.

Palvelujen tarve ja palvelut ovat kokeneet viime vuosien aikana monia muutoksia muun muassa väestörakenteen muutosten ja tietotekniikan kehittymisen seurauksena. Tämän vuoksi palveluohjelmaa on syytä aika ajoin, esimerkiksi valtuustokausittain, tarkastella ja tehdä tarvittavia muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli SOTE-uudistus on tuomassa koko kuntarakenteeseen valtavan muutoksen, jolloin viimeistään myös kuntien on uudistettava palveluohjelmansa.

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen ovat keskeisessä asemassa osana kuntien toimintaa ja taloutta. Monet kunnat ovatkin kartoittaneet palvelutoimintansa ja lähteneet sitä kautta kehittämään palvelujaan. Lähtökohtana on selvittää nykytila, jotta tavoitteet tulevaisuutta varten voidaan asettaa. Työssä tulee selvittää ja tarkastella nykyiset palvelut, niiden sijainti, tuotantotavat, volyymit ja kapasiteetit eli tulee kartoittaa palveluverkot. Palvelujen tarpeen muutokset merkitsevät muutoksia myös kunnan rakennuskantaan ja välillisesti sisäilmakysymyksiin.

Hyvät käytännöt

  • On suositeltavaa, että kunnat laativat palvelujensa järjestämistavoista noin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ulottuvat linjaukset eli palveluohjelman. 
  • Jos kunnassa ei ole laadittu palveluohjelmaa, kunnan on syytä omistajapoliittisia linjauksia varten selvittää kunnan omalle palvelutuotannolle 10–15 vuoden aikajänteellä vaihtoehtoiset toimintamallit ja niiden kustannukset ja muut resurssitarpeet.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

  • Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen, Pauni M., Kuntaliitto 2012.