Seuranta

Sisäilmaston haittatekijöiden poistamiseksi tehtyjen toimenpiteiden onnistumista on seurattava. Seuranta mitoitetaan haitan laajuuden ja vaikeusasteen mukaan.

Yksinkertaisissa tapauksissa, kuten taloteknisissä vioissa, riittää tekninen seuranta ja tilan käyttäjien informoiminen siitä, että ongelma on korjattu. Etenkin monitahoisten ja laajojen korjausten yhteydessä avoin vuoropuhelu tilojen käyttäjien kanssa on erittäin tärkeä osa korjausten onnistumisen seurantaa.

Monitahoisten ja laajojen sisäilmastohaittojen korjaustoimenpiteiden seuranta on suunniteltava jo ennen toimenpiteiden aloitusta. Seurannan konkreettiset mitattavat tavoitteet sovitaan sisäilmastotyöryhmässä tai yhdessä tutkimuksia johtavan kuntotutkijan, kiinteistönomistajan, työnantajan, tilan käyttäjien, terveydenhuollon ammattilaisen, terveydensuojelun ja työsuojelun kanssa. Seurannassa tulee arvioida muun muassa 

  • tehtyjä korjauksia ja rakennuksen teknistä toimivuutta dokumenttien, mittausten ja katselmusten avulla
  • rakennuksen käyttäjien kokemuksia olosuhteista tehtyjen korjausten jälkeen.

Toiminnan kehittämistä varten on hyvä tarkastella ajoittain myös kiinteistönhuollon ja -ylläpidon toimintatapoja sekä sisäilmastotyöryhmän ja työyhteisön toimintamalleja ongelmanratkaisussa ja viestinnässä – sitä, miten ongelmanratkaisussa on onnistuttu ja miten toimintaa tulee kehittää.
 

Tärkeää

  • Seurannan onnistumisen kannalta on tärkeää, että korjaustoimenpiteet dokumentoidaan hyvin korjausten aikana. Mahdolliset ennen ja jälkeen korjaustoimenpiteitä tehtävät mittaukset ja käyttäjäkyselyt tulee dokumentoida.
  • Korjausten onnistumista arvioidaan seurantasuunnitelmassa asetettujen kriteerien mukaisesti. 
  • Seurannasta tiedotetaan käyttäjiä ja muita tahoja sekä selvennetään, että seuranta ei tarkoita sitä, että tiloissa epäiltäisiin olevan edelleen ongelmia.
  • Korjauksen jälkeen on tärkeää kiinnittää erityistä huomioita tilojen käyttöönottoon sekä tilojen hoitoon, huoltoon ja siivoukseen.

Hyvät käytännöt

  • Käyttäjien edustajat osallistuvat myös erillisiin, jo hankkeen alkuvaiheessa perustettuihin sisäilmastotyöryhmiin. Vanhempien edustus päiväkoti- ja koulukohteissa on eduksi.
  • Korjausten jälkeen kohteessa pidetään avoimet ovet -tilaisuus, jossa esitellään tilat ja tehdyt korjaustoimenpiteet sekä vastataan käyttäjien kysymyksiin.

Linkit lisämateriaaleihin