Rakennuksen kuntotutkijat

Kuntotutkija

Korjaushankkeissa kuntotutkija vastaa kuntotutkimusten tekemisestä yhteistyössä korjaussuunnittelijoiden kanssa. Kuntotutkimus vaatii aina erikoisosaamista. Kuntotutkimus voi liittyä esimerkiksi rakenteisiin, talotekniikkaan tai haitta-aineisiin. Kuntotutkijan valinnassa tuleekin ottaa huomioon hänen pätevyytensä ja osaamisensa, jotta kohteessa tutkitaan oikeita asioita ja tehtävät tutkimukset vastaavat laadultaan hankkeen yleisiä vaatimuksia. Kuntotutkijan erikoisosaaminen voi painottua esimerkiksi kosteuteen ja rakenteisiin, sisäilma-asioihin tai talotekniikkaan.

Kuntotutkija tekee kuntotutkimusten ja saatujen havaintojen perusteella korjaustapaehdotukset eli antaa muutamia vaihtoehtoisia korjaustapoja ja arvioi lyhyesti niihin liittyviä etuja ja riskejä. Kuntotutkimus toimii pohjatietona korjaussuunnittelulle.

Kuntotutkijat voivat osoittaa pätevyytensä riippumattoman tahon tekemän arvioinnin ja siitä saadun sertifikaatin/pätevyystodistuksen avulla. Rakennusalan kuntotutkijoiden pätevyyden todentajia ovat muun muassa Fise Oy ja Eurofins Expert Services Oy.

Rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija

Rakennuksen kuntoa selvittävät myös rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat tai kosteusvaurion kuntotutkijat. Nämä asiantuntijat voivat toimia viranomaisvalvontaa tekevinä ulkopuolisina asiantuntijoina asuntoihin tai muihin oleskelutiloihin liittyvässä terveydensuojeluvalvonnassa.

Etenkin sisäilmaan keskittyvissä korjauksissa tilaajan tulee ottaa pätevä asiantuntija mukaan heti hankkeen alkuvaiheessa. Rakennusterveysasiantuntijan tehtävänä on kartoittaa sisäilmaongelman syyt ja arvioida rakennuksesta löytyvien vaurioiden ja vikojen vaikutukset sisäilmaan. Hän tekee olosuhdearvion eli arvioi niitä rakennukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa altistumisen määrään, laatuun tai kestoon. Rakennusterveysasiantuntija valvoo myös valittavien korjaustoimenpiteiden oikeellisuutta ja seuraa korjausten toteutusta. Usein rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijalle kuuluu myös viestintätehtäviä.

Ulkopuolisina asiantuntijoina toimivien rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden ja kosteusvaurion kuntotutkijoiden pätevyysvaatimuksista on säädetty terveydensuojelulaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa. Asiantuntijat voivat osoittaa pätevyytensä hankkimalla sertifikaatin.

Tärkeää

  • On tärkeää, että kuntotutkija ja korjaussuunnittelija tekevät kiinteästi yhteistyötä koko korjaussuunnittelun ajan.  

Hyvät käytännöt

  • Sisäilmaan liittyvissä korjauksissa kuntotutkija on mukana hankkeen suunnittelusta vastaanottoon asti.
  • Kohteessa tehtävistä kuntotutkimuksista ja niiden tuloksista on viestittävä tilojen käyttäjille.

Linkit lisämateriaaleihin