Rakennushankkeen toimijoiden valinta

Riittävät resurssit ja ammattitaitoiset tekijät ovat hankkeen onnistumisen kannalta hyvin oleellisia. Toimijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hankkeen osapuolia, kuten suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Toimeksiantosopimuksiin tulee kirjata kaikki, mitä toimijoiden halutaan tekevän. Esimerkiksi vaatimus yhteistyöstä tulee siis olla sopimuksissa.

Hankkeen kilpailutus

Toimijat valitaan hankekohtaisesti kilpailuttamalla. Valintaperusteena käytetään yleensä kokonaistaloudellisuutta. Kilpailutuksessa on tärkeää tietää, miten hanketarjousten vertailuun käytettävät pisteytysmallit toimivat ja mikä niiden suhde on laatuun. Onnistuneilla hankintamalleilla rakennushankkeeseen voidaan liittää oikea osaaminen ja työ. Hyväksi todetuissa pisteytysmalleissa huomioidaan seuraavat osa-alueet:

 • Kelpoisuusvaatimukset määritetään hankekohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain vähimmäiskelpoisuusvaatimusten lisäksi.
 • Valintamenetelmän määrittelyssä painotetaan laatua hinnan sijaan.
 • Soveltuvuusvaatimukset määritellään realistisesti. 
 • Myös yksittäisten henkilöiden referensseihin kiinnitetään huomiota yritysreferenssien lisäksi.
 • Edullisin kokonaishinta perustuu arvioituun työmäärään.

Suunnittelu ja toteutus ovat keskeisessä asemassa rakentamisessa ja ne määrittävät suuren osan rakennushankkeen kokonaiskustannuksista. Suunnittelu- ja toteutusryhmän pysyvyys koko hankkeen ajan on erittäin kriittistä hankkeen riskienhallinnan kannalta. Tämä tulee huomioida suunnittelijoiden valinnan yhteydessä. Etenkin monivuotisissa hankkeissa suunnittelusopimuksiin tulee sitoa mekanismi, joka varmistaa suunnitteluresurssien laatutason koko hankkeen ajan.

Tärkeää

 • Hankintamallien pisteytykset tunnetaan ja niiden käytöstä on kokemuksia.
 • Hankintamalli mahdollistaa riittävän työmäärän arvioimisen.
 • Tarjouspyynnöt laaditaan selkeiksi ja ymmärrettäviksi, jotta niistä ilmenee mitä oikeasti halutaan.

Hyvät käytännöt

 • Pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa onnistumisia.
 • Tarjoajille järjestettävien palautetilaisuuksien kautta voidaan kehittää sekä tilaajan että tarjoajien osaamista hankinnoissa.
 • Puitesopimukset sopivat pienempiin hankkeisiin.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

 • Suunnittelijoiden tehtäväluettelot, Rakennustietosäätiö RTS.
 • Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkinen hankinta, ohje 1, ohjekortti RT 13-11268, Rakennustietosäätiö RTS, 2017.