Val av aktörer för byggprojekt

Tillräckliga och yrkeskunniga resurser är avgörande för att projektet ska lyckas. I detta sammanhang avses med aktörer parterna i ett projekt i allmänhet – projekterare, entreprenörer och andra parter. I uppdragsavtalen bör anges allt man önskar att aktörerna ska göra. Detta gäller till exempel också kravet på samarbete. 

Konkurrensutsättning

Aktörerna för ett projekt väljs genom konkurrensutsättning. Vanligen väljs det alternativ som är totalekonomiskt mest fördelaktigt. När det gäller detta urvalskriterium är det viktigt att veta hur väl de poängsättningsmodeller som används vid jämförelse av projektanbuden fungerar och hur de förhåller sig till kvaliteten. Med lyckade upphandlingsmodeller kan rätt kompetens och arbete kopplas till byggprojektet. I poängsättningsmodeller som har konstaterats vara bra beaktas följande delområden:

 • Behörighetskrav som inte hör till minimikraven i markanvändnings- och bygglagen bestäms projektvis.

 • Urvalsmetoden bör lägga mer vikt vid kvalitet än pris.

 • Utöver företagsreferenser uppmärksammas också enskilda personers referenser.

 • Det förmånligaste totala priset baseras på uppskattad arbetsmängd.

Projekteringen och utförandet har en central roll i byggandet och bestämmer en stor del av den totala kostnaden för byggprojektet. Att projekterings- och genomförandeteamet förblir detsamma under hela projektet är en mycket kritisk faktor med tanke på hanteringen av projektets risker. Detta bör beaktas när man väljer projekterare. Särskilt när det är frågan om ett flerårigt projekt bör man till projekteringsavtalen koppla en mekanism som säkerställer kvalitetsnivån på projekteringsresurserna under hela projektet.

Viktigt

 • Man är insatt i upphandlingsmodellernas poängsättning och har erfarenhet av att använda dem.

 • Upphandlingsmodellen möjliggör en tillräckligt bra uppskattning av arbetsmängden.

 • Anbudsförfrågan är klar och begriplig – det ska vara tydligt vad som önskas.

God praxis

 • Långsiktigt samarbete ger goda resultat.

 • Ramavtal är lämpliga för mindre projekt.

Länkar till mer material

Mer information

 • Suunnittelijoiden tehtäväluettelot, Rakennustietosäätiö RTS. (på finska)
 • Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkinen hankinta, ohje 1, ohjekortti RT 13-11268, Rakennustietosäätiö RTS, 2017. (på finska)