Åtgärder för att eliminera olägenheter

Åtgärder för att eliminera inneluftsproblem som beror på fel och skador i en byggnad har förutsättningar att lyckas om man i utredningsarbetet och konditionsundersökningarna så bra som möjligt har identifierat orsakerna till problemet. Dessutom bör den information som konditionsgranskarna har om felen och skadorna samt om deras orsaker förmedlas till dem som planerar renoveringen.

Enligt markanvändnings- och bygglagen kräver reparationer bygglov, om arbetet kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden. I samband med tillståndsprocessen ska man se till att projekterarna är tillräckligt kompetenta för sin uppgift. 

Den konditionsgranskare som leder utredningsarbetet informerar på ett gemensamt möte de i frågan insatta personer som ska planera renoveringen. Detta är nödvändigt för att konditionsgranskarna och projekterarna ska kunna diskutera de observationer som gjordes i konditionsundersökningen. En annan god metod som används är att kontrollera att man i planerna beaktat att renoveringen bör planeras och genomföras med hänsyn till hälsoaspekter.

Renoveringar som utförs med anledning av inneluftsproblem skiljer sig i tekniskt hänseende inte särskilt mycket från renoveringar som utförs enligt god byggnadssed. Utmärkande för dessa renoveringar kan dock anses vara att interaktionen mellan de olika projekteringsområdena är mycket betydelsefull, att dokumentationen under arbetets gång är viktig med tanke på uppföljningen av åtgärdernas resultat och att lokalanvändarna har ett stort behov av information om genomförda åtgärder. Det är särskilt viktigt att dokumentera och verifiera alla steg i arbetet ända fram till slutstädning och idrifttagning. Detta förbättrar användarnas förtroende för åtgärderna, och dessutom kan man undvika situationer där man exempelvis på grund av rykten blir tvungen att öppna konstruktioner igen. Dokumentationen är särskilt viktig när målsättningen med åtgärden är att eliminera olägenheter. I samband med renoveringar som utförs med anledning av inneluftsproblem bör användarna ha möjlighet att få svar på sina frågor om åtgärderna. 

Viktigt

 • För att en renovering ska lyckas är det nödvändigt med tydliga och omfattande utgångsdata. Konditionsundersökningar utförs alltid enligt en separat plan. När planen utarbetas är det bra att ha tillgång till multiprofessionell kompetens.

 • Konditionsundersökningar utförs enligt anvisningarna för dem. 

 • Vid projektering av en renovering beaktas också alltid luftväxlingen, ventilationssystemen och inverkan av deras funktion före och efter renoveringen. De åtgärder som behövs i fråga om ventilationen bör också inkluderas i renoveringen.

 • Undersökningarna av byggnaden behandlas med projekterarna på ett gemensamt möte för att säkerställa att undersökningsresultaten beaktas i tillräcklig omfattning och som en helhet i projekteringsarbetet. 

 • Den konditionsgranskare som ledde utredningsfasen kontrollerar planerna med hänsyn till hälsoaspekter.

 • Som projekterare för renoveringar anlitas experter på renoveringar vid inneluftsproblem, projekterare med sakkunskap inom fuktskadesanering och byggnadsfysikaliska projekterare.

 • Det är viktigt att i alla faser av renoveringsprojektet säkerställa att arbetet håller hög kvalitet, att renoveringsplanerna följs och att de kvalitetskontroller som projekteraren fastställt utförs.

 • Alla faser av renoveringarna dokumenteras med fotografier (videor) och anteckningar.  

 • Öppen kommunikation är också viktig under renoveringen.

God praxis

 • Kuntotutkija  ja suunnittelija tarkistavat yhdessä suunnitelmat.
 • Tilan käyttäjille esitellään korjaustyömaa keskeisissä työvaiheissa, esimerkiksi purkutyön jälkeen.  
 • Kriisiytyneiden sisäilmakorjausten työmaakokouksissa mukana olla myös tilan käyttäjien edustaja, kuten esimerkiksi kohteen esimies tai työsuojeluvaltuutettu. 

Länkar till mer material