Kommunstrategin

Sannolikheten är större för att det som anges i strategin också omsätts i praktiken.

Kommunkoncernen leds genom kommunstrategin och genom de program, anvisningar och planer som genomför strategin. Enligt kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi.

Enligt lagen ska kommunstrategin ta hänsyn till

 1. främjandet av kommuninvånarnas välfärd,
 2. ordnandet och produktionen av tjänster,
 3. de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunens uppgifter,
 4. ägarpolitiken,
 5. personalpolitiken,
 6. kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka,
 7. utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.

Det kan anses att skötseln och underhållet samt utvecklandet av fastighetsbeståndet liksom välbefinnandet för dem som använder lokalerna omfattas av flera av punkterna i listan ovan. Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

Enligt kommunallagen ska budgeten och ekonomiplanen göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Kommunstrategin inverkar således också i hög grad på kommunens ekonomiska resurser. Med tanke på byggnadsbeståndets skick, skötseln och underhållet samt resurstilldelningen är det viktigt att dessa frågor omfattas av strategin.
 

Ägarpolitik

I kommunstrategin fastställs kommunens operativa och ekonomiska mål och genom ägarpolitiken konkretiseras i vilka sammanhang kommunen är ägare och investerare.

Ägarpolitiken innehåller principerna enligt vilka man leder, styr och övervakar kommunkoncernen i anslutning till den strategiska ledningen av kommunen. I ägarpolitiken fastställs avkastningsmål och andra mål för ägandet, principerna för kapitalanvändning och förvärv av produktionsutrustning för serviceproduktionen samt vilken aktör som ansvarar för användningen av egendomen och hur ledningen och rapporteringen av egendomsförvaltningen är organiserad (Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen. Pauni M., Kuntaliitto 2012).

De ägarpolitiska riktlinjerna konkretiseras också i de uppgifter som ges koncernledningen och koncernsammanslutningarna, som ansvarar för kommunens ägarstyrning, och i till exempel finansierings- och investeringsbesluten. Beslutsfattande som baseras på långsiktiga och målinriktade ägarpolitiska riktlinjer tjänar hela kommunkoncernens övergripande intresse. (Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning, Motiveringar till Kommunförbundets rekommendationer, 2015)

Viktigt

 • Skötseln och underhållet av byggnadsbeståndet samt resurserna för denna verksamhet behandlas i kommunstrategin.

 • I kommunstrategin anges att frågor som rör inomhusluften hanteras väl.

 • Genom kommunstrategin och de åtgärdsprogram som preciserar strategin styrs verksamheten inom alla sektorer och hela koncernen mot gemensamma mål.

 • Kommunstrategin, dess olika genomförandeprogram samt budgeten och den ekonomiska planen ska bilda en enhetlig och logisk helhet. 

 • Inom de olika sektorerna bryter man ner målen i strategin så att man kan identifiera och omvandla målen till konkreta åtgärder och budgetmål för sektorn i fråga.

 • På motsvarande sätt ska sektorerna lyfta upp frågor de anser viktiga till den strategiska nivån.

Länkar till mer material

Mer information

 • Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen, Pauni M., Kuntaliitto 2012. (på finska)