Tidsplan och resurser som utgångspunkt

Ett gott byggande förutsätter korrekt resurstilldelning och schemaläggning.

I ett byggprojekt har beställaren ett stort ansvar för projektledningen. Beställarorganisationen bör se till att projektledningen har tillräckliga resurser och en rimlig tidsplan för byggprojektet. Det är inte bara beställarens ansvar för projektledningen som är viktigt – av stor betydelse är också att de övriga projektaktörerna sköter sina uppdrag väl. Det är också viktigt att beakta att det sällan är kostnadseffektivt att åtgärda resursbrister i ett senare skede. Största delen av kostnaderna i ett projekt bestäms vanligtvis i ett mycket tidigt skede. I slutet av projekteringsskedet kan till och med 80 procent av kostnaderna vara fastslagna. Men kostnaderna uppkommer huvudsakligen först under byggfasen. När det gäller renoveringsprojekt bör beaktas att en större del av kostnaderna klarnar först under projekteringen och byggandet. Detta beror främst på att det finns brister och motstridigheter i utgångsdata.

Förläggande av byggprojekt

Det är beställarorganisationen som ansvarar för att kommande byggprojekt i långtidsplaneringen förläggs så att inte variationen i resursbehoven blir för stor. Variation i antalet projekt leder till underutnyttjande av resurser eller till resursbrist. Brister i projektledningsresurser orsakar ofta fördröjningar i beslutsfattandet och en lägre nivå på kvalitetssäkringen. Resursbrister kan hanteras genom köpta projektlednings- och övervakningstjänster. Även då bör man beakta att beställaren inte kan överlåta sitt ansvar och sina skyldigheter på en extern aktör. Dessutom kräver projektlednings- och övervakningstjänster också ledning och övervakning av beställaren. Fördelningen av projekt över tid är långsiktigt arbete, och det är viktigt att hela beställarorganisationen involveras i arbetet.

Prioritering av byggprojekt

Vid tidsmässig inplanering av byggprojekt behövs alltid prioritering av projekten. Prioriteringen bör vara kopplad till kommunens lokalprogram och tillhörande portföljuppdelning av fastigheterna. Portföljuppdelningen och fastigheternas skick bestämmer förhållandet mellan byggprojekten. Det bör också noteras att akuta renoveringsbehov alltid uppkommer, vilket bör beaktas i beställarens resurser. Beställaren bestämmer således när hela byggprojektet ska genomföras. Dessutom fastställer beställaren de övergripande tidsplanerna för projekteringen i byggprojektet och för byggandet. Byggandet kan delas in i flera faser på olika sätt. Antalet faser beror ofta på projektets omfattning och genomförandeform. Vissa av faserna kan vara kopplade till varandra eller så kan vissa faser fattas i projektet.

När det gäller projekteringsfasen bör man beakta beroendet mellan projekteringsområdena och mellan projekteringsfaserna. Beställaren bör i tidsplanen för projekteringen ta hänsyn till att särskilt byggprojekteringen bör göras i god tid med avseende på den övriga projekteringen. Då kan de övriga projekteringsområdena genomföra de behövliga iterationsomgångarna med huvudplanerna. I tidsplaneringen av projekteringsfasen bör man också beakta delmålen och milstolparna i tidsplanen.

 

Viktigt

  • För varje fas i byggprojektet reserveras tillräckligt med tid.

  • Resurserna för byggprojektet är realistiska.

God praxis

  • Renoveringar som utförs vid rätt tidpunkt är mer kostnadseffektiva än de som skjuts upp.

  • Renoveringar som ska utföras på sommaren (daghem, skolor) planeras och förbereds i god tid.

  • Användning av metoden Last Planner.