Genomförandeformer för byggprojekt

Att den lämpligaste genomförandeformen väljs för ett byggprojekt är en central förutsättning för att projektet ska lyckas.

Den genomförandeform som väljs påverkar de centrala avtalsförhållandena mellan projektparterna, ansvarsområdena samt projekterings-, upphandlings- och genomförandeprocessen. Genomförandeformen påverkar också fördelningen av riskerna i byggprojektet. Genomförandeformerna kan delas in i olika kategorier. I princip kan man i projekt använda alla typiska genomförandeformer, och deras huvudkategorier är följande:

 • huvudentreprenad

 • planera och bygg-entreprenad (på finska suunnittele ja rakenna -urakka eller SR-urakka)

 • projektledningsentreprenad

 • alliansentreprenad (på finska yhteisvastuu-urakka)

 • livscykelansvarsentreprenad. 

Valet av genomförandeform bör baseras på projektets omfattning, tidsplan, komplexitet, tillgängliga resurser och önskad kvalitetsnivå. Varje genomförandeform har sina för- och nackdelar. Man bör välja den genomförandeform som är lämpligast för projektet i fråga. Vid val av genomförandeform för ett renoveringsprojekt är det viktigt att utgångssituationen är klar. När det gäller renoveringar relaterade till inomhusluften kan utgångssituationen vara mycket oklar, om byggnadens skick inte har undersökts tillräckligt.

Genomförandeformen avgör i hög grad när i synnerhet entreprenören och andra parter involveras i byggprojektet. Beställaren bör välja genomförandeform i god tid. För projekt som planerats och periodiserats på förhand kan man mycket fritt välja genomförandeform. Vilken genomförandeform som väljs i samband med akuta renoveringsbehov beror bland annat på hur brådskande renoveringen är. 

Genomförandeformen kan också förkorta projektets genomförandetid i situationer där projektering, upphandling och byggande sker modulvis och delvis samtidigt. Detta kan ofta göras exempelvis i projektledningsentreprenader. Dessa genomförandeformer liksom tidsplanering bör användas med vissa förbehåll, och när de används bör särskild uppmärksamhet ägnas risken för förseningar och brister i planerna. Genomförandeformen kan också inverka mycket på hanteringen av livscykelkostnaderna.

Viktigt

 • För byggprojekt ska den lämpligaste entreprenadformen väljas. 

 • Om beställaren har goda projektlednings- och övervakningsresurser blir projektets kvalitet bättre i varje genomförandeform.

 • I livscykelmodellerna är det mycket viktigt att beakta den kommande användningen av byggnaden.

 • Att aktörerna i byggprojektet har erfarenhet av den entreprenadform som ska användas är väsentligt.

God praxis

 • I en totalentreprenad uppnås ett slutresultat som är gott kvalitetsmässigt och ekonomiskt, om projektet förbereds och planeras noggrant.

 • Planera och bygg-entreprenaderna är lämpliga om arbetet brådskar. Kvalitetsnivån bör dock beaktas, särskilt i projektplanen.

 • Livscykelansvarsentreprenaderna är lämpliga i projekt där det är möjligt att förutse kommande användningsändamål för en mycket lång tidsperiod.

Mer information

 • Talonrakennushankkeen kulku, Toteutusmuodot, RT 10-11223. Rakennustietosäätiö rts, 2016. (på finska)