Lokalprogram

Det på kommunstrategin baserade serviceprogrammet och de ägarpolitiska riktlinjerna ligger till grund för planeringen av servicenätet och utarbetandet av lokalprogrammet. Ett väsentligt syfte med lokalprogrammet är att genom beskrivningar och anvisningar åstadkomma trygga, sunda och trivsamma lokaler som är lämpliga för behoven inom serviceproduktionen och som stöder verksamheten – lokaler som sköts och underhålls systematiskt, lönsamt och proaktivt. Lokalprogrammet ska ge den kommunala förvaltningen av lokaler de anvisningar och specifikationer som behövs för en systematisk och långsiktig verksamhet. 

Innehållet av lokalprogrammet

Lokalprogrammet kan innehålla riktlinjer om bland annat följande: principer som ska iakttas vid planering av servicenätet, programmering av investeringar, projektledning, ekonomisk förvaltning av fastigheter, främjande av hållbar utveckling, uppdelning av byggnadsbeståndet på portföljer, underhållsverksamheten och främjande av goda inomhusförhållanden. Det kan också innehålla spelregler för hur man exempelvis avyttrar lokaler som inte behövs och hur man förfar med lokaler som motsvarar behovet av tjänster och som ska förbli i kommunens besittning. Egendomen kan i enlighet med programmet klassificeras, det vill säga uppdelas på portföljer eller korgar, enligt förvaltningsform, och skötseln och underhållet av egendomen kan planeras långsiktigt på basis av klassificeringen. Det rekommenderas att en förteckning över den klassificerade egendomen fogas till lokalprogrammet.  

God praxis

  • Behovet av att använda olika nyckeltal och indikatorer för lokaler och lokalförvaltning har ökar kraftigt under de senaste åren. Förutom nyckeltal och indikatorer har man också börjat använda kvalitativa indikatorer för mätning av exempelvis användarnas och kundernas nöjdhet. Mätning möjliggör uppföljning och utvärdering av strategiska mål. 

  • Till de mest använda operativa nyckeltalen hör sådana som gäller byggnadsspecifika interna hyror, underhållskostnader och energiförbrukning (värme, el, vatten och avloppsvatten), och dessa nyckeltal kan också användas som utgångspunkt när man sätter upp strategiska mål för hela byggnadsbeståndet.

Länkar till mer material