Lokalprogram

Serviceprogrammet som härleds ur kommunstrategin och de ägarpolitiska riktlinjerna utgör grunden för planeringen av servicenätverk och utarbetandet av lokalprogrammet. 

Ett väsentligt syfte med lokalprogrammet är att genom beskrivningar och anvisningar åstadkomma trygga, sunda och trivsamma lokaler som är lämpliga för behoven inom serviceproduktionen och som stöder verksamheten – lokaler som sköts och underhålls systematiskt, lönsamt och proaktivt.

Lokalprogrammet ska ge den kommunala förvaltningen av lokaler de anvisningar och specifikationer som behövs för en systematisk och långsiktig verksamhet
 

Innehållet av lokalprogrammet

Lokalprogrammet kan innehålla riktlinjer för bland annat följande:
1)    principer för planering av servicenät 
2)    investeringsprogram och projekthantering
3)    fastighetsekonomi 
4)    främjande av hållbar utveckling
5)    uppdelning av byggnadsbeståndet på portföljer
6)    underhåll och främjande av bra inomhusförhållanden.

I programmet för verksamhetslokaler kan kommunen också inkludera regler för hur man till exempel avyttrar onödiga lokaler och balanserar servicebehovet med lokaler som kommunen disponerar över.

Egendomen kan i enlighet med programmet klassificeras, det vill säga uppdelas på portföljer eller korgar, enligt förvaltningsform, och skötseln och underhållet av egendomen kan planeras långsiktigt på basis av klassificeringen. Det rekommenderas att en förteckning över den klassificerade egendomen fogas till lokalprogrammet.
 

God praxis

  • Behovet av att använda olika nyckeltal och indikatorer för lokaler och lokalförvaltning har ökar kraftigt under de senaste åren. Förutom nyckeltal och indikatorer har man också börjat använda kvalitativa indikatorer för mätning av exempelvis användarnas och kundernas nöjdhet. Med hjälp av dem kan strategiska mål följas upp och bedömas.

  • Till de mest använda operativa nyckeltalen hör sådana som gäller byggnadsspecifika interna hyror, underhållskostnader och energiförbrukning (värme, el, vatten och avloppsvatten), och dessa nyckeltal kan också användas som utgångspunkt när man sätter upp strategiska mål för hela byggnadsbeståndet.

Länkar till mer material