Huvudprojekterare och koordinatorer

Huvudprojekterare

Huvudprojekteraren ansvarar tillsammans med den som påbörjat byggprojektet för genomförandet av projektet. Beskrivningen av byggprojektet ska utarbetas så att den uppfyller kraven i markanvändnings- och bygglagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag liksom kraven på god byggnadssed. Huvudprojekteraren svarar för sin del för projekteringshelheten och för dess kvalitet. Som huvudprojekterare i ett byggprojekt kan en byggprojekterare eller en specialprojekterare fungera. Valet av huvudprojekterare påverkas av hur omfattande och krävande projektet är. Huvudprojekterarens möjligheter att lyckas med sin uppgift kan beror på sättet att genomföra projektet och på avtalsförhållandena.

Informationsmodelleringskoordinatorer

En informationsmodelleringskoordinator ansvarar för samordningen av informationsmodelleringen i projektet och för att beställarens krav på modelleringen uppfylls. Informationsmodelleringskoordinatorns uppgifter kan skötas av en av projekterarna eller någon annan som beställaren utser. Till koordinatorns uppgift hör ofta bara att samordna arbetet, medan själva informationsmodelleringen utförs av projekterarna inom de olika områdena.

Fuktsäkerhetskoordinatorer

För fuktsäkerheten i ett byggprojekt ansvarar ofta en fuktsäkerhetskoordinator. Denna representerar den som påbörjar byggprojektet och har i uppgift att övervaka fuktsäkerheten i projektet. Det är viktigt att det är samma person som har ansvar för samordningen av fuktsäkerheten under hela projektet, från den inledande projekteringsfasen till mottagning av projektet.

Säkerhetskoordinatorer

För byggprojekt ska det utses en kompetent säkerhetskoordinator. Till säkerhetskoordinator kan man utse en representant för den som påbörjar projektet, det vill säga beställaren, eller någon annan aktör som beställaren väljer. Säkerhetskoordinatorn har uppgifter att sköta i projektets förberedande fas, i projekteringsfasen och i byggfasen. Säkerhetskoordinatorn ska se till att arbetarskyddet beaktas i planerna. Koordinatorn ansvarar också för utarbetandet av säkerhetsdokumentet. 

Viktigt

  • Samordning ersätter inte ett gott projekteringsarbete.

  • De olika parterna i projektet ska samordna sina aktiviteter. 

  • Det är viktigt att man har kontroll över helheten. 

Länkar till mer material