Utgångsdata vid renoveringar

Vid planering av en renovering används som utgångsdata de ursprungliga plandokumenten för byggnaden liksom dokument över tidigare utförda renoveringar av byggnaden. Dessa används också för planering av de konditionsundersökningar som behövs. Projekteringsteamets uppgift är att bedöma kvaliteten på de tillgängliga plandokumenten och föreslå beställaren vilka konstruktioner som eventuellt behöver öppnas och vilka kontrollmätningar utföras. Plandokumenten ska gärna digitaliseras och införas i den projektbank som är tillgänglig för hela projektet. Under renoveringen ska entreprenören vara aktiv i fråga om utgångsdata och utan dröjsmål meddela beställaren om det finns brister eller risker i utgångsdata. 

Uppgifterna om byggnadens skick och nuvarande tillstånd utgör viktiga utgångsdata under hela projektet. Byggnadens skick bör undersökas innan renoveringsprojekteringen påbörjas. Planering och genomförande av konditionsundersökningar behandlas närmare i miljöministeriets guide Rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (endast på finska). Planering av renoveringar i byggnader med fukt- och mikrobskador behandlas i miljöministeriets guide Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader.

I konditionsundersökningar och bedömningar av problem med inomhusluften bör man beakta att problem ofta är kopplade till många olika projekteringsområden. I synnerhet när det ska genomföras en renovering relaterad till inomhusluften bör man se till att alla projekteringsområden deltar i planeringen av konditionsundersökningarnas innehåll. I renoveringsprojekt är det också viktigt att samarbetet och kommunikationen mellan de involverade fungerar väl. Bra samarbete mellan projektparterna och smidig kommunikation minskar risken för att information inte går fram och för att missförstånd uppstår. 

Brister i utgångsdata för renoveringsprojekt

När det gäller renoveringar är det vanligt att utgångssituationen är oklar. För att renoveringsprojektet ska lyckas är det avgörande att åtgärder vidtas för att hantera detta. Om man vill vara på den säkra sidan och det inte är möjligt att helt utesluta risker förknippade med utgångsdata och byggnadens nuvarande tillstånd, är det bäst att i alla renoverings- och ombyggnadsprojekt vidta de specialåtgärder som är nödvändiga vid renoveringar relaterade till inomhusluften. Till exempel i samband med enkla renoveringar av klimatskalet kan man stöta på problem som är oväntade och som inte har kunnat beaktas i förväg.  

Det ursprungliga byggnadsåret för en byggnad korrelerar ofta med oklarheten i utgångsdata. Det kan finnas mera konstruktioner och lösningar som är svåra att förutsäga i äldre byggnader än i yngre, särskilt i byggnader färdigställda före 1960-talet. Ju äldre en byggnad är, desto större är riskerna. Riskerna kan hanteras genom mer omfattande konditionsundersökningar och genom att avsätta tillräckligt med tid för undersökningarna. Vid komplexa problem med inomhusluften och vid renoveringar relaterade till inomhusluften är man ofta tvungen att utföra konditionsundersökningen i flera steg. Detta bör beaktas i projektets tidsplan.

Om lokalanvändningen och projektets tidsplan tillåter det kan risken relaterad till bristfälliga utgångsdata minskas genom att utföra rivningsarbetet före projekteringen och upphandlingen. Då kan man få mer information om exempelvis skicket på dolda konstruktioner och material, information som behövs vid planering av renoveringsarbetet. 

Viktigt

 • Slutrapporten om konditionsundersökningen behandlas med projekterarna och konditionsgranskaren.

 • Projektets parter förhåller sig positivt till de konditionsundersökningar som ska utföras och förstår deras betydelse. 

 • Beställaren och projekterarna förbereder sig med en tillräckligt flexibel tidsplan för att det kan behövas kompletterande konditionsundersökningar. 

 • Konditionsundersökningar planeras och resultaten av dem bedöms av representanter för flera sektorer.

God praxis

 • Projekterarna besöker renoveringsobjektet för att få en heltäckande bild av det.

 • Utgångsdata och konditionsundersökningarnas dokument digitaliseras så att parterna i projektet lätt kan dela och använda dem. 

 • Konditionsgranskarna och experterna på inomhusluft deltar i planeringen och genomförandet av projektet under hela projekttiden, särskilt i frågor som gäller åtgärder relaterade till inomhusluften. 

Länkar till mer material

Mer information

 • Betonijulkisivun kuntotutkimus 2019, by 42, Suomen Betoniyhdistys ry, 2019. (på finska)
 • LVV-kuntotutkimus. Tilaajan ohje, RT 18-11165, Rakennustietosäätiö RTS, 2014. (på finska)
 • Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje, RT 103096, Rakennustietosäätiö RTS, 2019. (på finska)
 • Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus, KH 30-00443, Rakennustietosäätiö RTS, 2010. (på finska)