Teknisk övervakning av fastigheter

Den tekniska övervakningen av fastigheterna bör ske tillräckligt ofta så att fastighetsägaren känner till deras skick. Detta kan uppnås endast om experter på konstruktions- och fastighetsteknik samarbetar och det utförs regelbundna undersökningar och övervakning. Genom att övervaka fastigheternas skick och i tid ta itu med problem uppnås betydande besparingar under fastighetens livscykel. Den uppskattade tekniska livslängden för varje byggnadsdel och utrustning bör beaktas och deras felfrekvens speglas mot livslängden.

I den tekniska övervakningen kan man använda kontinuerlig, digital övervakningsutrustning liksom datorprogram som finns för ändamålet. Även fjärrövervakning kan användas. Teknisk övervakning utförs också fortlöpande av fastighetsskötaren, som i den elektroniska serviceboken inför utfört underhåll och fel i de olika systemen. Fastighetsskötaren har en så kallad årsklocka enligt vilken hen utför besiktningarna av de olika systemen. Tack vare en aktiv teknisk övervakning kan undersökning och åtgärdande av fel ske snabbare.

God praxis

  • Åtminstone vart femte år besiktas fastigheterna, och långsiktiga planer upprättas för skötseln och underhållet av fastigheterna.
  • Fastighetsskötarna använder en elektronisk servicebok.
  • En separat årsklocka utarbetas för övervakningen av fastigheternas tekniska kondition.