Åtgärder som tryggar verksamheten och begränsar olägenheter före renoveringen

Genom åtgärder som tryggar verksamheten säkerställs att lokalerna eller delar av lokalerna kan användas för sitt ändamål, även om faktorer som försämrar inomhusluften har konstaterats i byggnaden. För att trygga verksamheten vidtas tillfälliga åtgärder som förbättrar förhållandena så att inomhusmiljön i byggnaden inte orsakar olägenheter trots att det finns fel eller skador i byggnaden. I allmänhet vidtas flera åtgärder samtidigt, såsom tätning av konstruktioner och justering eller förbättring av ventilationen.

Åtgärderna bör vara motiverade, planerade och deras livscykel definierad. Dessutom bör åtgärdernas effektivitet kontrolleras regelbundet, och planer bör finnas för hur man ska gå till väga om olägenheterna kvarstår trots åtgärderna.

Funktionskontroller, justering och effektivisering av ventilationen samt kontroll av tryckförhållandena

Ventilationen späder ut luftföroreningarna och en effektivisering av ventilationen kan därmed minska till exempel koncentrationen av föroreningar som härstammar från till exempel konstruktioner. En ensidig effektivisering av ventilationen utan samtidig kontroll av ventilationens funktion och bland annat tryckförhållanden bör inte utföras, eftersom ventilation som inte fungerar som den ska kan förvärra situationen.

Utgångspunkten bör vara att en expert utreder ventilationens funktion och kommer med åtgärdsrekommendationer. Därefter vidtas åtgärder enligt expertens plan. Samtidigt ska man också ta hand om andra faktorer relaterade till ventilationen, såsom temperaturförhållanden och drag.

För förbättring av kvaliteten på inomhusluften kan man också använda metoder som innebär att man avviker från ventilationens normala funktion. Exempelvis följande metoder kan användas: skapa övertryck i lokaler, stänga av återluften och installera lokalspecifika ventilationsanläggningar.

Tätningar

Det primära syftet med att förbättra byggnadsdelars lufttäthet i samband med inneluftsproblem är att begränsa okontrollerade luftflöden och förhindra spridning av potentiella föroreningar från konstruktioner till inomhusluften, det vill säga minska användarnas exponering för skadliga ämnen.

När man beslutar täta konstruktioner ska man först kontrollera att luftläckagen har kartlagts och att det är möjligt att täta dem. Man bör också beakta att det kan uppstå nya luftläckage i samband med tätning och att en byggnad aldrig kan fås helt tät.

Om inte alla läckage tätas kan föroreningar fortfarande spridas från konstruktioner till inomhusluften och tätningen ger kanske inte önskat resultat. Dessutom bör åtgärdernas effekter på bland annat konstruktionens fukttekniska funktionalitet beaktas. Efter tätning ska inställningarna i ett mekaniskt till- och frånluftsventilationssystem alltid kontrolleras, liksom att det råder balans mellan tilluft och frånluft. Tätningsåtgärder utförs inte bara som tillfälliga lösningar utan också som en del av den egentliga renoveringen.

Luftrenare

Behovet av att använda luftrenare bör bedömas från fall till fall. Innan man beslutar att installera luftrenare är det viktigt att överväga även andra åtgärder för att minska koncentrationen av föroreningar. Luftrenare är alltid en tillfällig lösning.

Luftrenaren bör väljas utifrån de föroreningar som orsakar olägenheten. Luftrenare ska underhållas regelbundet, och deras antal bör vara tillräckligt för lokalen. Det är också viktigt att luftrenarna placeras på rätt ställe i den lokal där luften ska renas. Användarna av lokalerna bör informeras om hur rumsspecifika luftrenare fungerar och hur de används.

Tillfälliga lokaler och användningsbegränsningar

När man beslutar att flytta verksamhet till en tillfällig lokal beror det antingen på att en renovering ska utföras i den nuvarande lokalen eller på att det bedömts nödvändigt på grund av förhållandena i byggnaden och deras hälsoeffekter. Att skaffa tillfälliga lokaler lyckas i allmänhet inte i en handvändning. Dessutom bör man i samband med detta kontrollera förhållandena i de tillfälliga lokalerna. De tillfälliga lokalernas funktionalitet bör vara tillräckligt god för den avsedda användningen med hänsyn till att lösningen är tillfällig. Före flytten till den tillfälliga lokalen bör eventuella inventarier som man tar med sig dit rengöras enligt anvisningar som tagits fram för detta.

Partiell begränsning av lokalanvändning

Beslut om att begränsa användningen av en lokal kan fattas genom överenskommelse i inneluftsgruppen. Användningsbegränsningar kan komma i fråga exempelvis om det i en byggnad finns en lokal, såsom en källarvåning, som inte kan användas, men byggnadens övriga lokaler är funktionsdugliga och den lokal som inte får användas inte inverkar på förhållandena i byggnadens övriga lokaler.

Det är viktigt att se till att orenheter i stängda lokaler inte sprids till de lokaler som används. Lokaler som inte används ska ha undertryck, och undertryckets varaktighet ska kontrolleras med tryckmätare. Officiella begränsningar av användningen av lokaler är en uppgift för myndigheterna. I frågor som gäller inomhusluften är det hälsoskydds- och arbetarskyddsmyndigheterna som har rätt att fatta dessa beslut.

Behandling med biocider och ozon

Användning av biocider rekommenderas inte vid mögelproblem inomhus, för effektivisering av mögelstädning eller för förebyggande av mögeltillväxt. Biocidbehandling bör inte heller användas som en åtgärd för att trygga användningen av en byggnad.

Biocider är kemiska ämnen, produkter eller mikroorganismer vars uppgift är att förinta, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer, förhindra deras inverkan eller begränsa deras förekomst. Vanliga biocider är till exempel hud- och ytdesinfektionsmedel, bekämpningsmedel, industriella konserveringsmedel och träskyddsmedel samt antifoulingpreparat för fartygsskrov.

Även oxon (O3) klassificeras som en biocid. Ozon är en färglös reaktiv och irriterande förening med en stickande fräsch lukt. Ozon och radikaler som frigörs vid reaktioner oxiderar bland annat kemiska, mikrobiologiska och i en viss partikelformiga orenheter i luften och på ytor genom att förändra deras struktur och egenskaper, vilket avlägsnar lukter ur byggnader. Ozon är i sig skadligt, i synnerhet i stora halter.

Viktigt

  • Åtgärder som tryggar användningen av en byggnad är alltid tillfälliga lösningar.

  • Åtgärderna bör vara motiverade och välplanerade, och deras livscykel ska definieras.

  • Man bör kontrollera åtgärdernas effektivitet och ha en plan för hur man ska gå till väga om problem förekommer trots åtgärderna.

Länkar till mer material