Toimintaa turvaavat toimenpiteet ja haitan rajoittaminen ennen korjauksia

Toimintaa turvaavilla toimenpiteillä huolehditaan siitä, että tiloja tai osia tiloista voidaan käyttää tarkoitukseensa, vaikka rakennuksessa olisikin todettu sisäilmaa heikentäviä tekijöitä. Toimintaa turvaavilla toimenpiteillä parannetaan olosuhteita tilapäisratkaisuilla tasolle, jossa rakenteista tai muista syistä johtuvista vioista ja vaurioista huolimatta, rakennuksen sisäolosuhteet eivät aiheuta haittaa. Yleensä käytetään useita ratkaisuja samanaikaisesti kuten esimerkiksi rakenteiden tiivistämistä ja ilmanvaihdon säätämistä ja ilmanvaihdon parantamista.

Toimintaa turvaavien toimenpiteiden tulee olla perusteltuja, suunniteltuja ja niiden elinkaaren tulee määritellä. Lisäksi toimenpiteiden toimivuutta tulee seurata säännöllisesti ja suunnitella, miten toimitaan, jos tehdyistä toimenpiteistä huolimatta haittoja edelleen esiintyy. 

Ilmanvaihdon toimivuuden tarkistaminen, säätö, tehostus ja painesuhteiden hallinta

Ilmanvaihto laimentaa sisäilman epäpuhtauksia ja siten ilmanvaihdon tehostamisella voidaan pienentää esimerkiksi rakenteista syntyvien päästöjen pitoisuutta sisäilmassa. Ilmanvaihdon yksipuolista tehostamista ilman ilmanvaihdon toimivuuden ja muun muassa painesuhteiden selvittämistä ei pidä tehdä, sillä väärin toimiva ilmanvaihto voi pahentaa tilannetta. Lähtökohtana tuleekin olla nimenomaan ilmanvaihdon kunnostaminen ja säätäminen toimimaan suunnitellusti. Samassa yhteydessä tulee huolehtia myös muut vaikutukset, kuten esimerkiksi lämpötilaolosuhteet ja vetoisuus.

Ilmanvaihdon normaalista toiminnasta poikkeavia keinoja voidaan myös käyttää sisäilman laadun parantamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tilojen ylipaineistaminen, kiertoilman ottaminen pois käytöstä tai tilakohtaiset ilmanvaihtolaitteet. 

Tiivistykset

Rakennusosien ilmatiiviyden parantamisen ensisijaisena tavoitteena sisäilmatilanteissa on rajoittaa hallitsemattomia ilmavirtauksia ja estää niiden mukana kulkeutuvien mahdollisten epäpuhtauksien pääsyä rakenteista sisäilmaan eli vähentää käyttäjien haitallista altistumista.
 
Tiivistystoimenpiteisiin päädyttäessä on varmistettava, että ilmavuotokohdat on kartoitettu ja niiden tiivistäminen on mahdollista. Uusien ilmavuotokohtien ilmeneminen tiivistämisen seurauksena on myös otettava huomioon ja on syytä muistaa, että rakennuksesta ei koskaan saada täysin tiivistä. Mikäli rakenteeseen jää tiivistämättömiä kohtia, joiden kautta epäpuhtaudet voivat edelleen kulkeutua rakenteista sisäilmaan, tiivistystoimenpiteellä ei ehkä saavuteta toivottua lopputulosta. Lisäksi toimenpiteiden vaikutukset muun muassa rakenteen kosteustekniseen toimivuuteen on otettava huomioon. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän säädöt ja tasapaino on aina tarkistettava tiivistämisen jälkeen. Tiivistyskorjauksia toteutetaan väliaikaisratkaisujen lisäksi myös osana varsinaisia korjaustoimenpiteitä.

Ilmanpuhdistimet

llmanpuhdistimien käytön tarve on arvioitava tapauskohtaisesti ja ennen käyttöönottoa tulee arvioida myös muiden epäpuhtauksien pitoisuuksia alentavien toimenpiteiden toteuttamista. Ilmanpuhdistin tulee valita sen mukaan, mitkä epäpuhtaudet kyseisessä tilanteessa aiheuttavat haittaa. Ilmanpuhdistimia tulee huoltaa säännöllisesti ja niitä tulee olla riittävä määrä puhdistettavaan tilaan nähden.  Myös ilmanpuhdistimien oikeaan sijoitteluun puhdistettavassa tilassa tulee kiinnittää huomiota.

Väistötilat ja käytön rajoitukset

Siirtyminen väistötiloihin perustuu joko korjaustoimenpiteiden alta pois siirtymiseen tai rakennusten olosuhteiden terveydellisen merkityksen arviointiin. Väistötilojen järjestäminen ei onnistu pikaisella aikataululla ja lisäksi väistötilojen järjestämisessä on aina huolehdittava myös siitä, että väistötilojen olosuhteet ovat kunnossa. Väistötilojen toimivuus tulee olla aiottuun käyttöön nähden riittävän hyvä, ottaen huomioon, että väistötilaratkaisu on väliaikainen. Muutettaessa väistötilaan tulee varmistaa, että mahdollisesti mukana tuleva irtaimisto puhdistetaan ohjeistuksen mukaan.

Tilojen osittaiset käyttörajoitukset

Päätöksiä tilojen käytön rajoittamisesta voidaan tehdä sisäilmatyöryhmässä yhteisesti sopien. Käyttörajoitukset tulevat kysymykseen esimerkiksi silloin, kun rakennuksessa on jokin tila kuten kellarikerros, jota ei voida käyttää, mutta rakennuksen muut tilat ovat käyttökuntoisia eikä rajoitettu tila vaikuta muun rakennuksen olosuhteisiin. Tilojen viralliset käyttörajoitukset ovat viranomaiskysymyksiä. Sisäilma-asioissa päätäntävaltaa käyttävät terveydensuojelu- ja työsuojeluviranomaiset.

Biosidikäsittely ja otsonointi

Biosideja ei suositella käytettäväksi sisätiloissa ratkaisuksi homeongelmiin, homesiivouksen tehosteeksi tai homekasvun ehkäisyyn. Biosidikäsittelyjä ei tule käyttää myöskään rakennuksen käyttöä turvaavana toimenpiteenä. 

Tärkeää

  • Käyttöä turvaavat toimenpiteet ovat aina tilapäisratkaisuja.
  • Käyttöä turvaavien toimenpiteiden tulee olla perusteltuja, hyvin suunniteltuja ja niiden elinkaari on määritettävä.
  • Käyttöä turvaavien toimenpiteiden toimivuutta tulee seurata ja suunnitella, miten toimitaan, jos ongelmia esiintyy toimenpiteistä huolimatta.

Linkit lisämateriaaleihin