Siivous

Säännöllisellä ja tarpeenmukaisella siivouksella saadaan aikaan viihtyisät ja hygieeniset tilat kiinteistön käyttäjille. Siivoukseen vaikuttaa tilojen siivottavuus eli ovatko tilat ja pinnat helposti siivottavia. Tyypillisesti koulu- ja päiväkotiympäristöissä saatetaan tilanpuutteen vuoksi säilyttää tavaroita tasopinnoilla tai kaappien päällä. Tämä vaikeuttaa siivoojan työskentelyä. Käyttäjien on tärkeä tiedostaa, että ilmanvaihdon lisäksi siivous on yksi keino poistaa epäpuhtauksia kiinteistöstä.

Materiaalit ja kalusteet vaikuttavat siivottavuuteen

Kiinteistönomistajan vastuulla on valita sopivat materiaalit kiinteistöön. Tämä tulee tehdä yhdessä suunnittelijoiden ja ylläpidon kanssa. Materiaali- ja kalustevalinnassa kannattaa ottaa huomioon valinnoista aiheutuvat elinkaarikustannukset. Hankalasti siivottavien materiaalien ja esimerkiksi pölyä keräävien kalusteiden siivoukseen ja puhdistukseen kuluu enemmän työaikaa. Tämä voi vaikuttaa kustannuksiin kiinteistön elinkaaren aikana.

Suunnitteluvaiheessa on myös otettava huomioon siivousvälineiden huoltotilojen riittävyys. Mikäli vanhassa kiinteistössä tehdään muutoksia muun muassa lattiamateriaaleihin (esimerkiksi kovien pintojen vaihto tekstiilipinnoiksi), on tarkastettava uudelleen huoltotilojen riittävyys. Tekstiilimattojen ylläpito voi vaatia lisää siivousvälineitä. Myös kalustuksen valinnassa täytyy huomioida tilan käyttö ja ylläpito.

Kun tilat suunnitellaan käyttötarkoitukseen sopiviksi ja käyttäjiä ohjeistetaan tilojen oikeanlaiseen käyttöön, vältytään ongelmilta.

Siivouspalveluiden mitoitus

Siivouspalvelu mitoitetaan ja suunnitellaan kiinteistöön samoin kriteerein kuin kiinteistönhoitopalvelut: keräämällä lähtötiedot ja asettamalla tavoitteet sekä laadun mittarit. Siivouspalveluista laaditaan suunnitelma, jossa on huomioitu asiakkaan tarpeet ja asetettu siivoukselle konkreettiset tavoitteet. Siivouspalvelun toteutus suunnitellaan näiden pohjalta. On huomioitava, että ne alueet kiinteistöissä (esim. sähkökaapit), joihin siivouspalvelun tuottajalla ei ole pääsyä, tulee sisällyttää kiinteistönhuollon siivoukseen.

Asetettua siivouksen tavoitetasoa voidaan seurata laatumittarein.

Siivouspalvelun järjestämisen vaiheet:

 1. Määritellään tarpeet ja palvelun taso: eli laaditaan palvelusuunnitelma ja määritetään siivouksen laatukriteerit.
 2. Kilpailutetaan siivouspalvelu tai käytetään omaa siivouspalveluyksikköä.
 3. Siivoussopimuksen toteutumista seurataan säännöllisissä kokouksissa ja auditoinnein.
 4. Sopimuskauden jälkeen sopimus päätetään tai sitä jatketaan mahdollisilla optiovuosilla.

Tärkeää

 • Siivouspalvelujen laatu auditoidaan säännöllisesti.
 • Säännöllisiä toimintapalavereita pidetään siivouspalvelujen edustajien kanssa.

Hyvät käytännöt

 • Järjestellään tilat tarvittaessa siivottavammiksi, tai järjestetään vie turhat tavarat pois -kampanja tilan siivouksen helpottamiseksi.
 • Kaappien päälle voidaan asentaa vino taso, jotta tavaran säilytys siellä ei ole mahdollista.
 • Pyydetään siivouspalvelujen tarjoajaa lähettämään valokuvia tilojen huonosta siivottavuudesta, jotta tilanne voidaan havainnollistaa käyttäjille.
 • Tilojen käyttäjille viestitään tilojen siivottavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä esimerkiksi sisäilman laatuun.
 • Kerätään siivoojien havaintoja tiloista ja niiden kunnosta. Siivoojia voidaan myös pyytää vinkkaamaan sisäilmaan vaikuttavista puutteista ja muista vioista.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

 • Siivouksen tekninen laatu. Osa 1: Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä, SFS-INSTA 800-1:2019, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 2019.
 • Puhtaudenhallinnan huomioonottaminen rakennussuunnittelussa, RT 91-10970, Rakennustietosäätiö RTS, 2009.