Siivous

Säännöllisellä ja tarpeenmukaisella siivouksella saadaan aikaan viihtyisät ja hygieeniset työtilat kiinteistön käyttäjille. Tilojen siivoukseen vaikuttaa tilojen siivottavuus eli se, kuinka paljon siivottavaa pintaa on helposti siivottavissa. Tyypillisesti koulu- ja päiväkotiympäristössä saattaa tilanpuutteen vuoksi olla säilöttynä tavaraa tasopinnoilla tai kaappien päällä, minkä vuoksi siivooja ei voi suorittaa työtään kunnolla. Käyttäjien on tärkeää tiedostaa, että ilmanvaihdon lisäksi siivous on yksi keino poistaa epäpuhtauksia kiinteistöstä.

Materiaalien ja kalusteiden vaikutus siivottavuuteen

Kiinteistönomistajan vastuulla on myös valita oikeita materiaaleja kiinteistöön. Tämä tulee tehdä yhteistyössä suunnittelijoiden ja ylläpidon kanssa ottaen huomioon valittujen materiaalien elinkaarikustannukset. Kun tilat suunnitellaan käyttötarkoitukseen sopiviksi ja käyttäjiä ohjeistetaan tilojen oikeanlaiseen käyttöön, vältytään ongelmilta. Suunnitteluvaiheessa on myös otettava huomioon siivousvälineiden huoltotilojen riittävyys. Mikäli vanhassa kiinteistössä tehdään muutoksia mm. lattiamateriaaleihin, kuten kovien pintojen vaihto tekstiilipinnoiksi, on tarkasteltava myös huoltotilojen riittävyys uudelleen. Tekstiilimattojen ylläpito voi vaatia lisää siivousvälineitä. Myös kalustus täytyy valita tilan käyttö ja ylläpito huomioiden.

Siivouspalveluiden mitoitus

Siivouspalvelu mitoitetaan ja suunnitellaan kiinteistöön samoin kriteerein kuin kiinteistönhoitopalvelutkin eli keräämällä lähtötiedot ja asettamalla tavoitteet sekä laadun mittarit. Siivouspalveluista laaditaan suunnitelma, johon asetetaan asiakkaan tarpeet huomioiden konkreettiset tavoitteet ja näiden pohjalta suunnitellaan siivouspalvelun toteutus. Huomioitavaa on, että ne alueet kiinteistöissä (esim. sähkökaapit), joihin siivouspalvelun tuottajalla ei ole pääsyä, tulee sisällyttää kiinteistönhuollon siivoukseen.

Asetettua siivouksen tavoitetasoa voidaan seurata laatumittarein.

Siivouspalvelun järjestämisen vaiheita ovat

 1. Määritellään tarpeet ja palvelun taso eli laaditaan palvelusuunnitelma ja määritetään siivouksen laatukriteerit

 2. Kilpailutetaan siivouspalvelu tai käytetään omaa siivouspalveluyksikköä.

 3. Siivoussopimuksen toteutumista seurataan sopimuskaudella säännöllisissä kokouksissa ja auditoinnein. 

 4. Sopimuskauden jälkeen sopimus päätetään tai sitä jatketaan mahdollisilla optiovuosilla. 

Tärkeää

 • Siivouspalveluiden laatu auditoidaan säännöllisesti. 
 • Säännöllisiä toimintapalavereita pidetään siivouspalveluiden edustuksen kanssa.

Hyvät käytännöt

 • Järjestellään tilat tarvittaessa siivottavammiksi tai järjestetään vie turhat tavarat pois -kampanja tilan siivouksen helpottamiseksi.
 • Kaappien päälle voidaan asentaa vino taso, jotta tavaran säilytys siellä ei ole mahdollista.
 • Pyydetään siivouspalveluiden tarjoajaa lähettämään valokuvia tilojen huonosta siivottavuudesta, jotta tilanne voidaan havainnollista käyttäjälle.
 • Tilojen käyttäjille viestitään tilojen siivottavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä esimerkiksi sisäilman laatuun.
 • Kerätään siivoojien havaintoja tiloista ja niiden kunnosta. Siivoojia pyydetään vinkkaamaan sisäilmaan vaikuttavista puutteista ja muista vioista.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

 • Siivouksen tekninen laatu. Osa 1: Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä, SFS-INSTA 800-1:2019, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 2019.
 • Puhtaudenhallinnan huomioonottaminen rakennussuunnittelussa, RT 91-10970, Rakennustietosäätiö RTS, 2009.