Terveet tilat -ohjelman eteneminen

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu ohjelman etenemistä toimenpidealueittain. Päivitämme tietoja säännöllisin väliajoin.

Päivitetty: 29.8.2023

Toimenpidealue 1

Julkisten rakennusten kunnon selvittäminen ja Terveet tilat -toimintamallin kehittäminen Toimenpiteen tila
Terveet tilat 2028 -toimintamallin kehittäminen
Terveet tilat -toimintamallia rakennetaan yhteistyössä aluehallintovirastojen ja kuntien kanssa Valmis
Julkaistaan Terveet tilat -toimintamallin ensimmäinen versio Valmis
Terveet tilat -toimintamallista kerätään palautetta ja mallia kehitetään Jatkuva
Terveet tilat -toimintamallista kertova animaatio Valmis
Senaatti-kiinteistöjen ennakoivaa sisäolosuhdetoimintamallia hyödynnetään Terveet tilat -toimintamallissa Jatkuva
Terveet tilat -toimintamallin arviointityökalun kehittäminen verkkosivuille Käynnissä
Sisäilman laadun ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytila ja kehitys yksityisessä ja julkisessa rakennuskannassa
Valtioneuvoston selvitys -ja tutkimustoiminnan hanke Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä (SisäNyt) Valmis
Selvitetään kuntien sisäilmaongelmatilannetta ohjelman puolivälissä ja loppupuolella, kuntakyselyn uusiminen 2023, 2027 - 2028
Selvitys kosteusvaurioiden yleisyydestä pientalojen riskirakenteissa, tukee Terveet tilat -ohjelmaa Valmis
Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali -hankkeen tulosten sisällyttäminen ohjelmatyöhön
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeen Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali tulokset sisällytetään ohjelmatyön lähtökohtiin Valmis
Toteutetaan selvitys kuntien tiloja ja tilankäyttöä koskevan tietopohjan parantamisesta Valmis
Tutkimusohjelma toimenpideohjelman tueksi tekijöistä, jotka vaikuttavat sisäilmaongelmien ja niistä aiheutuvien terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten muodostumiseen
Tarkastellaan ja toteutetaan tutkijaverkoston kokoamista tutkijoiden ja eri korkeakoulujen/yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön kehittämiseksi Käynnissä
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma tuottaa tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat sisäilmaongelmien ja niistä aiheutuvien terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten muodostumiseen Käynnissä
Tilastoinnin kehittäminen sisäilmaongelmallisten rakennusten määrän seuraamiseksi
Terveydensuojeluviranomaisten valvontatietojärjestelmästä saatavien tietojen hyödyntämistä on tarkasteltu mm. VN TEAS SisäNyt -hankkeessa Valmis
Senaatti-kiinteistöjen Kuntien tilatietopalvelut kartoittaa tilannekuvaa kuntien rakennus- ja toimitilakannasta, Terveet tilat tekee yhteistyötä Jatkuva
Maakuntien tilakeskus kartoittaa tilannekuvaa hyvinvointialueiden rakennus- ja toimitilakannasta, Terveet tilat tekee yhteistyötä Jatkuva

Toimenpidealue 2

Vuorovaikutus ja viestintä Toimenpiteen tila
Viestinnän toimia
Järjestetään Terveet tilat -foorumeita, joissa esitellään ohjelman etenemistä ja sitoutetaan eri tahoja mukaan toimintaan 2019, 15.2.2023
Ohjelman etenemisestä ja sisäilma-asioista viestitään Terveet tilat -työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa (mm. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmapaja, Kuntamarkkinat) Jatkuva
Ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti ohjelman verkkosivustoa tilatjaterveys.fi Jatkuva
Uusi Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -osio verkkosivuilla Valmis
Uutiskirje julkaistaan kuukausittain Jatkuva
Ylläpidetään ohjelman somekanavia (Twitter ja Youtube) Jatkuva
Toteutetaan kunnille kohdennettu viestintäkampanja Terveet tilat -toimintamallista Valmis
Kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmaongelmien ratkaisussa kerätään verkkosivuille (Vinkit kunnista) Jatkuva
Sidosryhmien hyviä käytäntöjä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä kerätään verkkosivuille (Vinkit kentältä) Käynnissä
Pidetään keskusteluyhteyttä yllä eri sidosryhmiin mm. (etä)tapaamisin Jatkuva
Rakennetaan yhteistyötä ja luottamusta herättävää viestintää sisäilma-alalle ohjelman puitteissa Jatkuva
Ylläpidetään sivustoja hometalkoot.fi ja kosteudenhallinta.fi Käynnissä
Järjestetään sisäilmaan liittyvää koulutusta toimittajille Myöhemmin ohjelmakaudella
Sertifioitujen rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 15.3.2023
Viestinnän koordinointi ministeriöiden kesken
Laaditaan ohjelmalle viestintäsuunnitelma Valmis
Viestintäasiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti Jatkuva
Kuntien Terveet tilat -verkosto
Järjestetään verkostolle säännöllisesti tilaisuuksia Jatkuva
Perustetaan verkostolle virtuaalinen keskustelualusta Valmis
Verkostoon voi ilmoittautua ohjelman verkkosivujen kautta Jatkuva

Toimenpidealue 3

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Toimenpiteen tila
Viestintäaineistojen tarkistus ja päivitys
Koordinoidaan viestintätoimia, pidetään viestintäaineistot ajantasaisina, viestitään aktiivisesti Jatkuva
Kartoitetaan sisäilmasta viestivät tahot ja käynnistetään yhteistyö (mm. yhdistykset, potilasjärjestöt) Valmis
Tehostetaan viestintää ja toteutetaan verkostoanalyysi Valmis
Tuotetaan sisäilmatietoa työpaikkojen tarpeisiin Valmis
Media-analyysi sisäilmaan liittyvästä uutisoinnista Valmis
Minikatsaus: Hyvinvointia ja työn sujumista tukevat sisäympäristötekijät toimistossa Valmis
Sisäilmasta kärsivien tai sisäilmaongelmia epäilevien sekä heitä auttavien tuki ja neuvonta oikean tiedon ja hyvien toimintatapojen välittämiseksi
Kootaan tietoa sisäympäristössä oireileville ja sisäympäristöstä haittaa kokeville Jatkuva
Sisäilmaan liittyvään oireiluun saa apua -animaatio Valmis
Toimintamalli sisäilmatilanteiden hoitamiseen asunnoissa, tukee Terveet tilat -ohjelmaa Valmis
Kootaan sisäilmaan liittyvä tietomateriaali ammattilaisille Valmis
Kootaan työkaluja kuntoutustoimien tueksi terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi Jatkuva
Tuotetaan ohje sisäilmasta oireita saavien käyttöön Valmis
Tehdään tutkimusnäyttöön perustuvia minikatsauksia ja julkaistavia sisältöjä sisäilmasta kärsivien tai sisäilmaongelmia epäilevien sekä heitä auttavien tueksi Jatkuva
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke sisäilmaongelmista kärsivien auttamiseen (SisäTuki) Valmis
Suunnitellaan ja toteutetaan ”Kohti työkykyä tukevaan yhteistyöhön sisäilma-asioissa” -kehittämishanke 2022-2023
Kuvataan kokonaisymmärrys sisäympäristöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä visuaalisesti
selkeästi.
2022-2023
Tutkijoiden verkoston perustaminen ja tuki
Kootaan terveydenhuollon asiantuntijaryhmä Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman tueksi Valmis
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmä valmistelee kannanottoja ja tiedotteita Jatkuva
Tehdään yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa, selvitetään tutkijaverkoston perustaminen Käynnissä
Lainsäädäntöselvitys ja tarvittavat muutokset
Kootaan virkatyönä katsaus sisäilmakysymyksiä koskevasta terveydensuojelu- ja työsuojelulainsäädännöstä Valmis
Kartoitetaan lainsäädännön kehitystarpeita ja aloitetaan tarvittavien muutosten valmistelu Käynnissä
Valmistellaan säädösehdotukset 2023 - 2024
Kuulemiset, säädösehdotusten viimeistely, eduskuntakäsittely, säädösten antaminen ja voimaantulo 2023 - 2025
Sisäilmaongelmiin liittyvien selvitysprosessien kehittäminen
Kartoitetaan sisäilmaongelmiin liittyvien selvitysprosessien puutteita ja kehittämistarpeita (Selvitysprosessin kehittäminen, vaihe I) Valmis
Kartoitetaan ja visualisoidaan sisäilmaongelmiin liittyvien selvitysprosessien eri toimijoiden rooleja ja vastuita (Selvitysprosessin kehittäminen, vaihe II) Valmis
Kehitetään ja otetaan käyttöön THL:n uudet oppilaiden sisäilmakyselyt Valmis
Selvitetään sisäilmaongelmatilanteiden hoitamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä kunnista Valmis
Kehitetään edelleen TTL:n työpaikkojen sisäilmakyselyä Käynnissä
Sisäilmaongelmiin liittyvän selvitysprosessien kuvaaminen, vaihe III Valmis
Laaditaan ohjeistus hyvistä käytännöistä työpaikan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyössä sisäilmaongelmiin liittyvissä tilanteissa Käynnissä
Tehdään katsaus mineraalikuiduista toimistoympäristössä Valmis
Tehdään katsaus pienhiukkasten altistumisolosuhteiden arvioinnin kehittämiseksi Käynnissä
Tehdään katsaus mikrobien altistumisolosuhteiden arvioinnin kehittämiseksi Valmis
Tehdään minikatsaus väistö- ja erityispuhtaiden tilojen käytöstä työpaikkojen sisäilmasto-ongelmatilanteissa Valmis
Arvioidaan uutta tutkimustietoa altistumisolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä (VOC) ja tuotetaan katsauksia sisäilmasto-ongelmien ratkaisun tueksi Valmis
Julkaistaan ohjeistus terveydellisen merkityksen arvioinnista työpaikkojen sisäilmaongelmatilanteissa Valmis
Päivitetään ohjeistus olosuhdearvioinnin tekemisestä Valmis
Laaditaan systemaattinen kosteusvaurio ja terveys -katsaus Käynnissä (mm. Rail)
Kootaan ohjeistus oppilaiden työskentelyyn ja oleskeluun kouluissa sisäilmaongelman aikana Valmis
Päivitetään ohjeistus tilojen toimintaa turvaavista toimenpiteistä sisäilmaongelmatilanteessa Valmis
Ohjeistus päiväkodin johtajille sisäilmatilanteesiin Valmis
Päivitetään ohjeistus rehtoreille sisäilmatilanteisiin Valmis
Laaditaan katsaus SVOC-yhdisteistä Valmis
Kehitetään ja kuvataan sisäilmaprosessia kouluterveyshuollossa Valmis
Selvitetään neuvoloiden tietotarve liittyen sisäilmatilanteisiin Valmis
Kehitetään hyvinvointialueiden sisäilmaprosesseja Käynnissä
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallit
Kootaan tietomateriaalit ammattilaisille sekä työkaluja kuntoutustoimien tueksi terveydenhuollon ammattilaisille Käynnissä
Kehitetään hoitomenetelmiä laajemmin ja monialaisemmin oireilevien hoitoon Jatkuva
Tuetaan kuntoutuspoliklinikoiden käynnistämistä sisäympäristöissä oireileville potilaille, joiden työ- ja toimintakyky on vakavasti heikentynyt Käynnissä
Tehdään selvitys hoitopolkujen ja tuen mahdollisuuksien nykytilasta perusterveydenhuollossa Valmis
Määritetään työterveyshuollon tutkimus- ja hoitopolut sisäilmasta oireileville Käynnissä
Työ- ja toimintakykyisyyden tukeminen
Kehitetään kuntoutusmenetelmiä laajemmin ja monialaisemmin oireilevien hoitoon Jatkuva
Yksilölliset työ- ja toimintakyvyn tukitoimet, selvityksen suunnittelu Suunnitteilla
Työkyvyn tuki -toimintamalli Valmis
Sisäilmasta oireilevien aseman parantaminen ja sosiaaliturvan selvittäminen
Laaditaan virkatyönä tiekartta sosiaaliturvan parantamiseen liittyvien toimenpiteiden etenemisestä, osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta Käynnissä
Kartoitetaan virkatyönä sosiaaliturvan parantamiseen liittyvät kehitystarpeet, osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta Käynnissä
Terveysvaikutuksiin liittyvien viestintätaitojen kehittäminen
Järjestetään ja kehitetään koulutusta sisäympäristön aihealueelta työpaikoille, sisäilmaston asiantuntijoille ja työterveyden ammattilaisille sekä työntekijöille ja heitä tukeville tahoille Jatkuva
Selvitetään eri toimijoiden tietoja ja käsityksiä sisäilman terveysvaikutuksista, sisäilmaoireilun syistä ja oireilun merkityksestä altisteiden indikaattorina 2022
Tutkitun tiedon jakaminen ihmisille sisäilmaan liittyvistä riskeistä
Toteutetaan selvitys väestön käsityksistä ympäristötekijöihin, erityisesti sisäilmaan liittyvistä riskeistä 2018, 2022
Toteutetaan KV-selvitys väestön käsityksistä ympäristötekijöihin, erityisesti sisäilmaan liittyvistä riskeistä Käynnissä
Tehdään analyysi tavoista, joilla riskien hahmottamista voitaisiin parantaa ja mahdollisia tietoaukkoja täyttää Suunnitteilla
Selvitetään sisäilmaan liittyviä terveyshaittoja kansallisiin rekistereihin perustuen Käynnissä

Toimenpidealue 4

Rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien prosessien vahvistaminen Toimenpiteen tila
Toiminnallisten vaatimusten tunnistaminen ja huomioon ottaminen
Strategiseen kiinteistönhallintaan liittyvä ohjaus ja neuvonta Jatkuva
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa (SisäPri) Valmis
Työ- ja oleskelutiloja kehitetään hyvinvointia edistäviksi huomioiden terveysuhat, toiminnallisuus ja sosiaaliset tekijät Myöhemmin ohjelmakaudella
Selvitetään toimintatapoja suojellun rakennuksen ominaisuuksien kartoittamisessa ja käytettävyyden arvioimisessa Valmis
Suojellun rakennuksen ominaisuuksien kartoittamiseen ja käytettävyyden arviointiin liittyvä opas ja esite Suunnitteilla
Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat
Toteutetaan nykytilaselvitys yleissivistävien oppilaitosten rakennuksista ja niiden suunnittelusta Valmis
Toteutetaan selvitys oppimisympäristöjen ja koulurakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevien määräysten ja ohjeiden ohjausvaikutuksesta sekä mahdollisista säädösmuutos- ja ohjaustarpeista Valmis
Tehdään analyysi 2000-luvulla tehtyjen oppimisympäristöjä ja oppilaitosrakennuksia koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksista ja vaikutuksista tilasuunnitteluun Myöhemmin ohjelmakaudella
Toteutetaan nykytilaselvitys ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten rakennuksista ja niiden suunnittelusta Valmis
Toteutetaan selvitys yleissivistävän koulutuksen tilojen toiminnallisuudesta ja käytettävyydestä Myöhemmin ohjelmakaudella
Toteutetaan ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys Valmis
Toteutetaan nykytilaselvitys varhaiskasvatuksen rakennuksista ja niiden suunnittelusta Käynnissä
Liikunnan rakennusten nykytilaselvitys Suunnitteilla
Kulttuurirakennusten nykytilaselvitys Suunnitteilla
Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas Käynnissä
Yleissivistävät oppimisympäristöt 2023-2024 -selvitys Käynnissä
Ammatilliset oppimisympäristöt 2023-2024 -selvitys Suunnitteilla
Rakennusten hyvien ylläpitokäytäntöjen kehittäminen
Kerätään hyviä ylläpitokäytäntöjä ja kokemuksia kiinteistöistä, joissa ei ole ongelmia Jatkuva
Viestitään sisäilmaongelmien ratkaisemiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä ja jatkokehitetään olemassa olevia toimintamalleja Jatkuva
Rakennusten kunnon arviointiin liittyvät menetelmät
Rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimusoppaan ruotsinnos Käynnissä
Ilmanvaihtolaitosten katselusmallin kehittäminen Valmis
Ilmanvaihtolaitosten katsastusmallin pilotointi ja jatkokehitys Valmis
Kirjallisuuskatsaus ”Mikrobikasvuston selvittämiseen käytettävät menetelmät kosteusvauriokohteissa” Valmis
Katsaus ”Kosteusvaurioindikaattorimikrobien rooli mikrobikasvuston määrittämisessä rakennusmateriaalista” Valmis
Rakennusten korjaustarpeiden arvioinnin ja priorisoinnin parantaminen
Homekoiran käyttö mikrobiperäisten hajujen havainnoimisessa - Opas tilaajalle, koiranohjaajalle ja kuntotutkijalle Valmis
Kehitetään hyviä kiinteistön huolto- ja ylläpitokäytäntöjen digitaalisessa toimintaympäristössä sekä tarvittavaa koulutusta Myöhemmin ohjelmakaudella
Muovimatolla päällystetyn betonilattian korjaustarpeen arvioinnin ohjeistus Valmis
Kartoitetaan ja visualisoidaan oppilaitosrakennusten riskirakenteita ja korjaustapoja (Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin) Valmis
Rakenteiden ilmatiiviyden parantamiseen liittyvien korjaustöiden tilaamisen ohjeistus Valmis
Rakentamisen ja ylläpidon prosessien vahvistaminen
Rakentamisen vastuisiin ja sanktioihin liittyviä seikkoja tarkastellaan virkatyönä osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta Valmis
Selvitys pääsuunnittelijan roolista korjaushankkeissa Valmis
Selvitys korjausrakentamisen prosesseista ja malleista sekä ohjeistuksen tarpeesta Valmis
Kehitetään rakentamisen aikaista dokumentointia ja tarkastusasiakirjamenettelyä, arvioidaan tarvittavat säädösmuutokset Myöhemmin ohjelmakaudella
Lisätään tietämystä rakennustuotteiden, pintamateriaalien ja kalusteiden haitallisista aineista Myöhemmin ohjelmakaudella
Ohje asuntojen kosteus- ja mikrobivauriokorjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen, tukee Terveet tilat -ohjelmaa Valmis
Uusi ohje rakennusten korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla Valmis
Tiedä & toimi - Huomioi energiansäästötoimien vaikutus asumisterveyteen, tietokortti tukee Terveet tilat -ohjelmaa Valmis
Sisäilmakorjausten sopimustekniikka - ohjeita tilaajille Käynnissä
Sisäilmakorjausten toteutukseen liittyvä tilaajan opas Käynnissä
Rakentamisen kosteudenhallinnan kehittäminen
Ohjeistus rakennusten kosteusteknisestä turvallisuudesta, virkatyönä Valmis
Kehitetään Kuivaketju10-toimintamallia ja saadaan Kuivaketju10 laajemmin käyttöön Suunnitteilla
Toteutetaan Kuivaketju10:iin liittyvä rakennusvalvonnan koulutus osana Puuohjelmassa toteuttavaa Rakennusvalvonnan täydennyskoulutus -kurssia Valmis
Rakentamisen kosteudenhallintaan liittyvä koulutus Valmis
Selvitys sisälämpötilan alentamisen vaikutuksista julkisivu- ja yläpohjarakenteissa Valmis
Selvitetään kuntien käytössä olevia keinoja kiinteistön kuntoa edistävien hankkeiden toteutukseen
Kiinteistökannan ylläpidon kehittäminen 2022 - 2024

Toimenpidealue 5

Terveen rakentamisen hankinta- ja omistuspalveluiden vahvistaminen Toimenpiteen tila
Selvitetään kuntien käytössä olevia keinoja kiinteistön kuntoa edistävien hankkeiden toteutukseen 2022 - 2024
Viestitään kunnille Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelmasta Jatkuva
Luodaan selkeät esimerkit terveen julkisen rakennuksen tilaamiseksi huomioiden eri toteutustavat Suunnitteilla
Viestitään hyvistä käytännön toteutusmalleista Jatkuva

Toimenpidealue 6

Osaamisen arviointi ja tarvittavat päivitykset Toimenpiteen tila
Osaamisen kartoittaminen
Toteutetaan esiselvitys kiinteistö- ja rakennusalan osaamisesta osaamiskartoitusta varten Valmis
Toteutetaan osaamiskartoitus rakennusalan toimijoiden ja kuntien kiinteistö- ja rakennustehtävissä toimivien sisäilmaosaamisesta Valmis
Toteutetaan selvitys siitä, millaista osaamista nykyinen kiinteistö- ja rakennusalan koulutus tuottaa ja mitä puutteita on Valmis
Toteutetaan esiselvitys sosiaali- ja terveydenhuoltoalan osaamisesta Käynnissä
Selvityksissä esiin nousseisiin tarpeisiin vastaaminen
Kehitetään ja järjestetään rehtoreille ja päiväkotien johtajille koulutusta Valmis
Kehitetään koulutusta sisäympäristön aihealueelta työpaikoille, sisäilmaston asiantuntijoille ja työterveyden ammattilaisille sekä työntekijöille ja heitä tukeville tahoille Jatkuva
Toteutetaan ja kehitetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta, tukee Terveet tilat -ohjelman toteutusta Jatkuva
Kehitetään verkkokoulutusta sisäympäristön aihealueelle Valmis
Kehitetään ja toteutetaan perusterveydenhuollon ammattilaisten koulutusta Jatkuva
Kehitetään rakennusterveyskoulutusta Käynnissä
Sisäilmastoklinikat - aluehallintovirastojen koulutussarja kuntien ympäristöterveydensuojeluviranomaisille Valmis
Oppilaitosrakennusten teknisten tilojen/käsityötilojen suunnitteluun liittyvän oppaan rakennusteknisten osioiden ohjeistus Käynnissä
Sisäilma-aiheinen koulutusmateriaali terveydenhuoltoalan ammattikorkeakouluille Käynnissä
Rakentamisessa tarkastelussa koko ketjun osaaminen
AMK- ja yliopistotasoisen rakennusfysiikan, korjausrakentamisen ja kuntotutkimuksen koulutuksen ja koulutusmateriaalin kehittäminen sekä opettajien koulutus Koulutusmateriaalien kehittäminen käynnissä
Rakennusfysiikan koulutusmateriaali insinöörikoulutukseen Valmis
Rakennusvalvontaviranomaisten koulutus muuttuvassa toimintaympäristössä (Rakentamismääräysten muutokset ja Kuivaketju10), osana Puuohjelmaa Valmis
Rakentamisen kosteudenhallintaan liittyvä koulutussarja Valmis
Rakennusvalvontaviranomaisten koulutus muuttuvassa toimintaympäristössä, osana MRL-kokonaisuudistusta Myöhemmin ohjelmakaudella
Kartoitetaan eri toimijoiden pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset Suunnitteilla
Terveydensuojelulaki: Pätevyysjärjestelmän arviointi Valmis

Toimenpidealue 7

Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta Toimenpiteen tila
Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaava Terveet tilat -sihteeristö kokoontuu joka toinen viikko Jatkuva
Ohjelman johtoryhmä kokoustaa säännöllisesti Jatkuva
Terveet tilat -ohjelman ja Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman sihteeristöt kokoustavat yhdessä säännöllisesti Jatkuva
Kehitetään menetelmä seurata sisäilmaongelmaisten rakennusten määrän muutosta ja sisäilmasta kärsivien määrän muutosta Myöhemmin ohjelmakaudella
Toteutetaan ohjelman kehittävä väliarviointi Valmis
Kartoitetaan seurannan välineitä ja indikaattoreita Jatkuva
Toteutetaan ohjelman vaikuttavuuden arviointi 2027 - 2028
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman väliarviointi 2023