Tilaaja ja käyttäjät

Rakennushankkeeseen ryhtyvä eli tilaaja

Rakennushankkeessa on aina hankkeen koosta riippumatta rakennushankkeeseen ryhtyvä eli tilaaja. Julkisessa rakentamisessa tilaajana toimii usein kunta, kuntayhtymä tai järjestö. Joissakin tapauksissa, kuten vuokratiloissa, rakennushankkeeseen ryhtyvä saattaa olla yksityinen taho. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä suoriutuu velvollisuuksistaan palkkaamalla hankkeeseen pätevät asiantuntijat ja toteuttajat. Rakennushankkeeseen ryhtyvän päätöksentekovastuuta ja -valtaa ei voida kuitenkaan täysin ulkoistaa. Asiantunteva tilaajan edustaja lisää hankkeen onnistumisen mahdollisuuksia.

Rakennuttajakonsultti

Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan tukena rakennushankkeen organisoinnissa, valmistelussa ja läpiviennissä. Rakennuttajakonsultti auttaa tilaajaa aikataulutuksessa, rakennuttamisessa sekä kustannusten arvioinnissa. Hän ohjaa ja valvoo hankkeen suunnittelua ja toteutusta. Jo ennen hankkeen alkamista tilaajatahon tulisi jaksottaa rakennushankkeensa niin, että rakennuttajakonsulttien tarve olisi etukäteen tiedossa. Rakennuttajakonsultilla täydennetään etenkin tilaajan mahdollista resurssi- tai osaamisvajetta. Mahdollinen rakennuttajakonsultti tulee sitouttaa hankkeeseen hyvin jo alkuvaiheessa.

Käyttäjä

Käyttäjä on rakennushankkeessa osapuoli, joka käyttää tilaa rakennuksen valmistuttua. Käyttäjän rooli on keskeinen koko rakennushankkeessa, ja on tärkeää, että tuleva käyttäjäryhmä olisi selvillä jo varhaisessa vaiheessa Tällöin käyttäjän tarpeet pystytään ottamaan huomioon parhaiten, sillä pääsääntöisesti rakentamisen tarve muodostuu käyttäjän tarpeista.

Rakennushankkeen onnistumiselle on eduksi, jos käyttäjillä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen koko projektin ajan. On hyvä, jos käyttäjän edustaja voi kommentoida suunnitelmia ja tuoda esille omia tarpeitaan. Tiloilla voi olla monia käyttäjiä ja suuren osan näistä käyttäjistä tulisi olla jollain tavalla edustettuna hankkeessa. Muun muassa julkisten tilojen iltakäyttö tulee huomioida jo rakennushankkeen alkuvaiheessa. Käyttäjän rooli korostuu etenkin sisäilma- sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjauksessa.

Ylläpitäjä

Ylläpitäjä huoltaa rakennusta sen käyttövaiheen aikana. Ylläpitäjiin kuuluvat muun muassa ylläpitopäälliköt, tekniset managerit sekä kiinteistöpalvelualan työntekijät eli siivoojat ja kiinteistönhoitajat (huoltomiehet). Ylläpitoasiantuntija osallistuu rakennushankkeen suunnitteluun ja vastaanottoon. Ylläpitäjä pitää myös huolen, että kohteen puhtaustavoitteet täyttyvät rakennushankkeen vastaanoton jälkeen. Oleellista on, että hankkeen alussa ylläpidon asiantuntemus ja työtavat on huomioitu suunnittelussa. Rakennushankkeen vastaanottovaiheessa ylläpitohenkilöstö tulee perehdyttää kohteeseen asianmukaisesti.

Tärkeää

  • Tilaajan päätös- ja projektinjohtovastuuta ei voi ulkoistaa – tilaajan tulee olla aktiivinen osa projektia koko rakennushankkeen ajan.
  • Kohteen käyttäjät ja ylläpitohenkilöstö otetaan mukaan rakennushankkeeseen jo alkuvaiheessa.
  • Tilojen erilaiset käyttötarkoitukset ja potentiaaliset käyttäjät tunnistetaan (esimerkiksi tilojen ilta- tai viikonloppukäyttö). 

Hyvät käytännöt

  • Rakennushankkeet jaetaan eri vaiheisiin tilaajan resurssien mukaan.

Linkit lisämateriaaleihin