Tilaaja ja käyttäjät

Rakennushankkeeseen ryhtyvä eli tilaaja

Rakennushankkeessa on aina hankkeen koosta riippumatta rakennushankkeeseen ryhtyvä. Julkisessa rakentamisessa rakentamaan ryhtyvänä toimii usein kunta tai järjestö. Joissakin tapauksissa, kuten vuokratiloissa, rakennushankkeeseen ryhtyvänä saattaa toimia yksityinen taho. Maankäyttö ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä suoriutuu velvollisuuksistaan palkkaamalla hankkeeseen pätevät asiantuntijat ja toteuttajat. Rakennushankkeeseen ryhtyvän päätöksentekovastuuta ja -valtaa ei voida kuitenkaan täysin ulkoistaa. Asiantunteva tilaajan edustaja lisää hankkeen onnistumisen mahdollisuuksia.

Rakennuttajakonsultti

Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan tukena rakennushankkeen organisoinnissa, valmistelussa ja läpiviennissä. Rakennuttajakonsultti tuo tilaajalle osaamistaan aikataulujen, rakennuttamisen sekä kustannusosaamisen kannalta. Jo ennen hankkeen alkamista tilaajatahon tulisi jaksottaa rakennushankkeensa niin, että rakennuttajakonsulttien käyttötarve olisi etukäteen tiedossa. Rakennuttajakonsultilla täydennetään etenkin tilaajan mahdollista resurssi- tai osaamisvajetta. Mahdollinen rakennuttajakonsultti tulee sitouttaa hankkeeseen hyvin jo alkuvaiheessa.

Käyttäjä

Käyttäjä on rakentamisen osapuoli, joka käyttää tilaa rakennuksen valmistuttua. Käyttäjän rooli on keskeinen koko rakennushankkeessa. Pääsääntöisesti rakentamisen tarve muodostuu käyttäjän tarpeista. Rakennushankkeen onnistumiselle on eduksi, jos käyttäjä osallistuu hankkeeseen koko rakennushankkeen ajan ja aktiivisesti kommentoi suunnitelmia sekä tuo esille omia tarpeitaan. Huomioitavaa on, että tiloilla voi olla monia käyttäjiä ja suuri osa näistä käyttäjistä tulisi olla edustettuna rakennushankkeessa. Etenkin julkisten tilojen iltakäyttö on lisääntynyt ja tämä tulee huomioida jo rakennushankkeen alkuvaiheessa. Käyttäjän rooli korostuu etenkin sisäilma- sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjauksessa.

Ylläpitäjä

Ylläpitäjä huoltaa rakennusta sen käyttövaiheessa. Ylläpitäjiin kuuluvat muun muassa ylläpitopäälliköt, tekniset managerit sekä kiinteistöpalvelualan työntekijät eli siivoojat ja kiinteistönhoitajat (huoltomiehet). Ylläpitoasiantuntija osallistuu hankkeen suunnitteluun ja vastaanottoon. Ylläpitäjä vastaa kohteen puhtaustavoitteiden täyttymisestä rakennushankkeen vastaanoton jälkeen. Oleellista on, että hankkeen alussa ylläpidon asiantuntemus ja työtavat on huomioitu suunnittelussa. Rakennushankkeen vastaanottovaiheessa ylläpitohenkilöstö tulee perehdyttää kohteeseen asianmukaisesti.

Tärkeää

  • Tilaajan päätös- ja projektinjohtovastuuta ei voi ulkoistaa - tilaajan tulee olla aktiivinen koko rakennushankkeen ajan.
  • Kohteen käyttäjät ja ylläpitohenkilöstö osallistetaan rakennushankkeeseen jo alkuvaiheessa. 
  • Tilojen erilaiset käyttötarkoitukset ja potentiaaliset käyttäjät tunnistetaan (esimerkiksi tilojen ilta- tai viikonloppukäyttö). 

Hyvät käytännöt

  • Rakennushankkeet vaiheistetaan tilaajan resurssitilanteen mukaisesti. 

Linkit lisämateriaaleihin