Käyttäjäpalaute

Käyttäjiltä on hyvä kerätä palautetta säännöllisesti ja riittävän usein, jotta voidaan varmistua siitä, että tilat ja toiminta vastaavat käyttäjien odotuksia. Tilat toimivat käyttäjien ja heidän toimintansa apuna ja tukena. Kiinteistönomistajat tekevät töitä tilan käyttäjien toiminnan takaamiseksi. Säännöllisin väliajoin järjestettävällä käyttäjäkyselyllä päästään yleisellä tasolla kiinni epäkohtiin, käyttäjätyytyväisyyteen, sen kehitykseen ja suuriin linjoihin.

Käyttäjällä on oltava mahdollisuus antaa palautetta muutoinkin kuin vastaamalla käyttäjäkyselyihin. Käyttäjän on tiedettävä, kenelle palautetta annetaan ja minkälaisiin toimenpiteisiin palautteet johtavat. Tähän hyvä ratkaisu on kiinteistönomistajan valitsema vastuuhenkilö, kuten kiinteistömanageri tai isännöitsijä, joka toimii käyttäjän ainoana yhteyshenkilönä ja viestintuojana. Tieto vaihtuu ja viesti kulkee, kun vastuuhenkilö osallistuu säännöllisiin toimintapalavereihin kiinteistönhoidon kanssa.

Lisäksi käyttäjiä on hyvä tiedottaa, miten sisäilmaan liittyvien haittailmoitusten käsittelyprosessi etenee. 

Hyvät käytännöt

  • Toteutetaan vuosittain käyttäjätyytyväisyyskyselyt, joissa kysellään kiinteistönpidon tasosta ja käyttäjien kokemuksista.
  • Kiinteistönomistaja määrittää käyttäjille vastuuhenkilön, joka toimii yhteyshenkilönä kaikissa asioissa.