Käyttäjäpalaute

Käyttäjiltä tulee kerätä palautetta säännöllisesti ja riittävän usein, jotta voidaan varmistua siitä, että tilat ja toiminta vastaavat käyttäjien odotuksia. Tilat toimivat käyttäjien ja heidän toimintansa apuna ja tukena. Kiinteistönomistajat tekevät töitä tilan käyttäjien toiminnan takaamiseksi. Säännöllisin väliajoin järjestettävällä käyttäjäkyselyllä päästään yleisellä tasolla kiinni epäkohtiin, käyttäjätyytyväisyyteen, sen kehitykseen ja suuriin linjoihin.

Käyttäjän on myös tiedettävä, kenelle palautetta ja vikailmoituksia annetaan ja minkälaisiin toimenpiteisiin palautteet johtavat. Tähän hyvä ratkaisu on asettaa kiinteistönomistajan puolelta vastuuhenkilö, kuten kiinteistömanageri tai isännöitsijä, joka toimii käyttäjän ainoana yhteyshenkilönä ja viestintuojana. Kiinteistönomistajan vastuuhenkilön osallistuessa säännöllisiin toimintapalavereihin kiinteistönhoidon kanssa tieto vaihtuu ja viesti kulkee.

Lisäksi käyttäjiä on hyvä tiedottaa kunnan ohjeistuksesta sisäilmaan liittyvien haittailmoitusten hoitoprosessista.  

Hyvät käytännöt

  • Toteutetaan vuosittain käyttäjätyytyväisyyskyselyt, joissa kysellään toteutunutta kiinteistönpidon tasoa ja käyttäjien kokemuksia tiloista. 
  • Kiinteistönomistaja määrittää käyttäjille vastuuhenkilön, joka toimii yhteyshenkilönä kaikissa asioissa.