Palveluverkot

Kunnalla on oltava palvelut kattava palveluverkkosuunnitelma, jotta suunnitelmallinen kiinteistönpito on mahdollista.

Palveluverkot pohjautuvat kunnan palveluohjelmaan laatutavoitteineen. Palveluverkkojen suunnittelussa tarkastellaan yhdessä palvelujen kehittämistä ja toimitiloja. Palveluverkot ovat perinteisesti muodostuneet saman palvelutoiminnan piirissä olevien toimipisteiden kokonaisuudesta. Kunnan kehittymisen myötä toimipisteiden nykyinen sijainti ei välttämättä enää täysin vastaa tämän päivän vaatimuksia ja saavutettavuutta.

Tilakannan käyttöä voidaan kehittää ja parantaa tarkastelemalla palveluverkkoja. Samalla voidaan arvioida kiinteistökannan tarpeellisuutta. Tarpeettomasta kiinteistökannasta luopuminen vähentää korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

Palveluverkkoa kehittämällä tilakannan resursseja voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti ja niin, että pitkän ajanjakson väestö- ja palvelurakenteen muutokset huomioidaan. 

Palveluverkkojen kehittäminen

Palveluverkkojen kehittämisen yhteydessä on suositeltavaa tarkastella useita vaihtoehtoisia toteutusmalleja ja niiden toiminnallisia, laadullisia ja määrällisiä tekijöitä sekä investointi- ja käyttökustannuksia pitkällä tähtäimellä. Vaihtoehdoista tulee selvittää kustannusten ohella erityisesti toimintojen kehittämisellä ja useiden toimintojen yhdistämisillä saavutettavat hyödyt.

Nähtävillä on myös voimakas väestörakenteen muuttuminen, joka pitää ottaa suunnitelmissa huomioon. Erityisesti päiväkotien ja koulujen palveluverkkojen kehittämissuunnittelua on tehty monissa kunnissa viime vuosina ja suunnittelun avulla on saavutettu selkeitä kustannussäästöjä ja tehostettu palveluja.

Monesti palveluverkkojen kehittäminen on päättäjien kannalta haasteellista, kun samalla kertaa joudutaan ratkomaan mm. talouden vakauttamiseen, palvelujen kehittämiseen, työ- ja opiskeluolosuhteisiin ja jopa kunnan elinvoiman edistämiseen ja aluepolitiikkaan sisältyviä kysymyksiä. Pahimmillaan tehdyt päätökset tai päättämättömyys ovat johtaneet vuosia jatkuvaan kierteeseen, jossa hukataan aikaa ja resursseja aidolta kehittämiseltä.

Jos palvelujen kehittäminen jumiutuu vain jonkin yksittäisen toiminnon tai toimipisteen kehittämiseen, kokonaisuuden kehittäminen voi hämärtyä ja johtaa epätoivottaviin kehityskulkuihin. Nykyisin suositaan yhä enemmän alueellisia toimintoja ja monipalveluverkkoja, joissa saman rakennuksen tai kampuksen yhteydessä tuotetaan useita toisiaan tukevia palveluita. Myös ylikunnallisia ratkaisuja on käytössä.

Tärkeää

  • Kunnat ovat erilaisia kooltaan, palvelurakenteeltaan, taloustilanteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan. Palvelujen kehittämisen tulee lähteä aina kunnan omista lähtökohdista. Toimintatavat ja tavoitteet kasvavan kunnan tarpeisiin eivät sovellu asukkaita menettävän kunnan tilanteeseen.
  • Palveluverkkosuunnittelussa tulee aina huomioida kunnan kokonaisuus ja seudullisetkin tarpeet sekä selvittää mahdollisuudet palvelujen toimintojen yhdistämiseen samoihin toimipisteisiin, jolloin on mahdollista saavuttaa synergiaetuja ja kustannussäästöjä. 
  • Palveluverkkosuunnittelussa on syytä aina tarkistaa palveluverkkosuunnitelman yhteys kunnan palveluohjelmaan ja mahdollisuudet kuntarajat ylittävään yhteistyöhön naapurikuntien kanssa.

Hyvät käytännöt

  • Ennen palveluverkkosuunnittelua tai viimeistään sen yhteydessä tarkastellaan itse palvelua ja sen kehittämismahdollisuuksia, sillä tilat ovat vain palvelun toteuttamisen tuki.

Linkit lisämateriaaleihin