Toimitilaohjelma

Kuntastrategiasta johdettavalla palveluohjelmalla ja omistajapoliittisilla linjauksilla pohjustetaan palveluverkkosuunnittelua ja toimitilaohjelman laatimista.

Toimitilaohjelman keskeisenä tavoitteena on kuvaamalla ja ohjeistamalla aikaansaada palvelutuotannon tarpeisiin soveltuvat ja toimintaa tukevat turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat, joiden ylläpito on järjestetty suunnitelmallisesti, kannattavasti ja ongelmia ennaltaehkäisevästi.

Toimitilaohjelman tulee antaa kunnan tilahallinnolle tarvittava ohjeistus ja määrittelyt mahdollistamaan suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen toiminnan. 

Toimitilaohjelman sisältö

Toimitilaohjelmaan voidaan sisällyttää muun muassa linjaukset:

  1. palveluverkkosuunnittelun toteutuksen periaatteista 
  2. investointien ohjelmoinnista ja hankehallinnosta
  3. kiinteistötaloudesta 
  4. kestävän kehityksen edistämisestä
  5. rakennuskannan salkutuksesta
  6. ylläpitotoiminnasta ja hyvien sisäolosuhteiden edistämisestä. 

Kunta voi sisällyttää toimitilaohjelmaan myös pelisäännöt, kuinka esimerkiksi ylimääräisistä tiloista voidaan luopua ja kuinka menetellään palvelujen tarvetta vastaavien ja kunnan hallinnassa pidettävien tilojen suhteen.

Omaisuus voidaan ohjelman mukaisesti luokitella eli salkuttaa eri hallintamuotojen koreihin ja toiminta ja ylläpito suunnitella pitkäjänteisesti niiden pohjalta. Toimitilaohjelman liitteeksi on suositeltavaa laittaa salkutetun omaisuuden luettelot.

Hyvät käytännöt

  • Erilaisten toimitiloja ja tilahallintoa koskevien tunnuslukujen ja mittareiden käyttötarve on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Tunnuslukujen ja mittareiden rinnalla voi olla myös laadullisia mittareita, joilla mitataan esimerkiksi käyttäjä- tai asiakastyytyväisyyttä. Niiden avulla strategisia tavoitteita voidaan seurata ja arvioida. 
  • Käytetyimpiä operatiivisia tunnuslukuja ovat rakennuskohtaisten sisäisten vuokrien, ylläpitokustannusten ja energiankulutuksen (lämpö, sähkö, vesi ja jätevesi) tunnusluvut, joista voidaan johtaa myös strategisia tavoitteita koko rakennuskannalle.

Linkit lisämateriaaleihin