Pääsuunnittelija ja koordinaattorit

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija huolehtii yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen toteutuksesta. Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Rakennushankkeen pääsuunnittelijana voi toimia rakennussuunnittelija tai erityissuunnittelija. Hankkeen laajuus ja vaativuus vaikuttavat pääsuunnittelijan valintaan. Pääsuunnittelijan mahdollisuuksiin suorittaa tehtävänsä menestyksekkäästi voidaan vaikuttaa hankkeen toteutusmuodolla ja sopimussuhteilla.

Pääsuunnittelijan tehtäviä on käsitelty myös kohdassa Pääsuunnittelija hankkeen tukena

Tietomallikoordinaattori

Tietomallikoordinaattori vastaa hankkeen tietomallinnuksen yhteensovituksesta ja tilaajan asettamien tietomallivaatimusten toteutumisesta. Tietomallikoordinaattorina voi toimia hankkeen suunnittelija tai muu tilaajan valitsema taho. Tietomallikoordinaattori keskittyy usein eri tietomallien yhteensovittamiseen, jolloin itse tietomallinnustehtävät ovat kyseisten alojen suunnittelijoiden vastuulla.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Rakennushankkeen kosteudenhallinnasta vastaa usein kosteudenhallintakoordinaattori. Kosteudenhallintakoordinaattori on rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja ja valvoo hankkeen kosteudenhallinnan toteutumista. Kosteudenhallintakoordinaattorin tulisi olla sama henkilö suunnittelun alkuvaiheesta hankkeen vastaanottoon.

Kosteudenhallintakoordinaattori vastaa rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laadinnasta. Hän avustaa rakennushankkeeseen ryhtyvää kosteudenhallinnan suunnittelussa ja arvioi suunnitteluvaiheessa rakenteiden rakennusfysikaalista toimivuutta ja kosteudenhallinnan kannalta kriittisiä rakenteita.

Työmaatoteutuksen alkaessa kosteudenhallintakoordinaattori voi perehdyttää työmaaorganisaatiota kosteudenhallintaan liittyvissä asioissa. On tärkeää, että kosteudenhallintakoordinaattori osallistuu työmaakokouksiin ja seuraa käytännössä työmaan toteutusta. Koordinaattori myös todentaa ja dokumentoi erityisesti riskikohtien ja -rakenteiden kosteudenhallinnan kannalta oikean toteutuksen.

Kosteudenhallintakoordinaattori osallistuu käyttöönottovaiheen ohjaukseen ja valvontaan. Hän voi lisäksi olla mukana huoltohenkilökunnan ja käyttäjien opastuksessa.

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori hoitamaan työturvallisuusasioita. Turvallisuuskoordinaattorina voi toimia rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, tai muu tilaajan määrittämä taho. On suositeltavaa, että sama henkilö toimii turvallisuuskoordinaattorina hankkeen suunnittelusta toteutuksen loppuun asti.

Turvallisuuskoordinaattori on mukana hankkeen valmistelussa, suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa ja hän vastaa siitä, että turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät, rakennuttajalle säädetyt toimenpiteet sovitetaan yhteen eri vaiheissa. Turvallisuuskoordinaattori vastaa myös turvallisuusasiakirjan laatimisesta.

Tärkeää

  • Koordinointi ei korvaa laadukasta suunnittelutyötä.
  • Hankkeen eri osapuolien tulee sovittaa toimintansa yhteen. 
  • Kokonaisuuden hallinta on tärkeää. 

Linkit lisämateriaaleihin