Pitkän tähtäimen investointiohjelma

Jos rakennusten kuntoluokka-arvio on tehty oikein ja rakennusten ylläpito hoidetaan hyvin, ei akuuttien sisäilmaongelmien pitäisi sotkea pitkän tähtäimen investointiohjelmaa.

Palveluverkkosuunnittelun, toimitilaohjelman ja salkutuksen pohjalta muodostetaan kunnan pitkän tähtäimen investointiohjelma vähintään kymmeneksi vuodeksi eteenpäin, mieluummin pidemmäksi ajaksi. Investointiohjelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä.

Suositeltava tapa on taulukoida rakennukset, niiden ylläpitokustannukset (sisäiset vuokrat) ja investoinnit kustannusarvioineen samaan taulukkoon. Investointien ajankohdat voidaan määritellä alustavasti kuntoluokkalaskennan, kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten perusteella huomioiden lisäksi erikseen palveluita varten tarvittavien investointien ajankohta.

Investointien vaikutukset ylläpitokustannuksiin ja sisäisiin vuokriin voidaan laskea myös alustavasti taulukkoon, jolloin nähdään niiden vaikutus käyttötalousmenoihin ja voidaan arvioida investointien järkevyyttä palvelujen kokonaiskustannuksiin.

Kun investoinnit määritellään edellä kerrotun mukaisesti, käy usein niin, että investoinnit painottuvat ohjelmakauden alkuvuosille. Siksi on perusteltua määritellä kunnan investointien taloudellinen kantokyky, johon investoinnit tulee jaksottamalla sopeuttaa. Tarvittaessa välttämättömiin investointeihin voidaan käyttää erilaisia toimitilojen omistus- ja hallintamuotoja sekä investointien toteutusratkaisuja.

Investoinnit kytkeytyvät voimakkaasti kunnan talousarvioprosessiin. Yleinen menettely on, että investoinnit hyväksytään talousarviovuodelle ja 2–3 seuraavalle vuodelle talousarviokaudella. Käytännössä investointien ohjelmointi tulisi ulottaa vähintään talousarviovuotta seuraavalle 10-vuotiskaudelle, jolloin investointien vaikutukset kunnan talouteen pitkällä ajanjaksolla saataisiin paremmin esille.

Laadukas pitkän tähtäimen investointiohjelma ja korjaussuunnitelma toimii myös yksittäisten rakennus- ja korjaushankkeiden tarveselvityksen tukena.

Tärkeää

  • Investointiohjelmassa käydään systemaattisesti läpi kunnan koko kiinteistökanta.
  • Investointiohjelma noudattaa toimitilaohjelman salkuttamista.
  • Jotta vältetään hätiköidyt toimenpiteet, myös pienempien korjauksien tulee perustua investointiohjelmaan ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaan.
  • Investointiohjelmaa tulee päivittää säännöllisesti. 
  • Investointiohjelma perustuu havaintoihin kiinteistöistä ja tehtyihin kuntoarvioihin ja kuntotutkimuksiin.

Linkit lisämateriaaleihin